Trópusi meseországok: Malajzia és Szingapúr 9 éj

12 napos körutazás Putrajaya-Kuala Lumpur-Melaka-Szingapúr

Ezen körutazásunk Ázsia két csodaszép országát, Malajziát és Szingapúrt mutatja be. A körutazás egyik nagy élményét éppen a különböző népek, kultúrák, vallások megismerése jelenti. Szingapúrról közismert, hogy a világ egyik leg­fej­let­tebb or­szá­ga, a városállam pazar építészetével a világon csak nagyon kevés ország versenyezhet. Ugyanakkor Malajzia is óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt 40 évben, kiváló infra­struk­tú­rá­val várja a turistákat.

FőoldalÁzsiaMalajziaKuala LumpurTrópusi meseországok: Malajzia és Szingapúr 9 éj

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket, a 9 éjszakai szállást, 9 büféreggelit, 6 főétkezést (ebéd vagy vacsora), az útle­mon­dási biztosítást, az idegenvezetést a budapesti in­du­lás­tól a budapesti érkezésig, a helyi ide­gen­ve­ze­té­se­ket, a transzfereket, a helyi autó­bu­szos közlekedést és a felsorolt programokat, valamint a programleírás szerinti belépődíjakat Malaj­ziá­ban.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket.
A helyszínen borravalót illik adni a gépkocsivezetőknek és a helyi idegenvezetőknek (természetesen csak akkor, ha elégedettek a munkájukkal). Utasonként összesen kb. 20 dollárra kell számítani.

Hossz: 
12 nap
Szállás: 
szálloda
****

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Malaj­ziába.

2. nap: Kuala Lumpur
Érkezés Kuala Lumpur szupermodern nemzet­közi repülő­terére helyi idő szerint a délutáni órákban. Transzfer a Kuala Lumpur-i szállodába (3 éj).

3. nap: Kuala Lumpur
Az egész napot Kuala Lumpurban töltjük. Az autó­buszos vá­ros­né­zés során több hosszabb-rövidebb fotó­szünetet tartunk, például a Petronas tornyoknál (a világ leg­ma­ga­sabb iker­tornyai), a Nemzeti Emlék­műnél, a Nemzeti Mecsetnél, a Függet­lenség terén és a Királyi Palo­tánál. A nap folya­mán lá­to­ga­tást teszünk a híres Madár­parkban (a világ egyik leg­na­gyobb madár­parkja, ahol a trópusi mada­rakon kívül az egzotikus vege­tá­cióban is gyö­nyör­köd­he­tünk), vala­mint a Nemzeti Múze­umban (amely kivá­lóan be­mu­tat­ja Malajzia törté­nelmét és népeinek kultú­ráját). A kínai negyedben tett séta közben látjuk majd a szín­pompás hindu Sri Mariamman-temp­lomot. A nap egyik csúcs­pontját jelenti a vacsora hely­színe: a forgó étterem a Kuala Lumpur toronyban, mely a világ egyik leg­ma­ga­sabb tévétornya (421 méter magas).

4. nap: Batu-barlangok, dzsungeltúra, Kuala Lumpur
Barangolás Kuala Lumpur kör­nyé­kén. Elő­ször a Batu-barlan­gokhoz láto­gatunk, ahol egy híres hindu szentély talál­ható. Ezt köve­tően a malajziai dzsun­gellel is­mer­ke­dünk, lehe­tő­ség sétára, könnyű túrára. 
Délután egy nagy­szerű kézműves központot láto­gatunk meg Kuala Lumpur belváro­sában, majd a nap hátra­lévő ré­szé­ben szabad program.

5. nap: Lata Iskandar vízesés, Cameron-hegység (Tanah Rata, pillangófarm, teaültetvények)
Utazás Kuala Lumpurtól észak felé előbb autó­pályán, majd kanyargós hegyi utakon a Cameron-hegy­ség­be. Az út mentén néhány pici benn­szü­lött falu is felbukkan. Pihenő a Lata Iskandar vízesésnél.
A Ca­me­ron-hegység 1500 méter magasan fekvő han­gu­la­tos üdülő­helyei egész évben ideális klímát bizto­sítanak, a nappali csúcshő­mér­sék­letek szinte min­dig 20 és 25 Celsius fok között vannak. Is­mer­ke­dés Tanah Ratával, a hegység fő üdülő­he­lyével, majd lá­to­ga­tás egy pillangó­farmon, ahol sokféle eg­zo­tikus élőlényt mutatnak be. A nap csúcs­pontját egy gyö­nyö­rű­szép teaül­tet­vény meglá­to­ga­tása jelenti, közben rövid is­mer­ke­dés a tea feldol­go­zási fo­lya­ma­tával.
Szállás a Cameron-hegység egy szép fekvésű szállo­dájában (1 éj).

6. nap: Sam Poh Tong barlangtemp­lom, Kuala Kangsar, Orangután-sziget, Penang
Utazás tovább észak felé. Leereszkedünk a Cameron-hegységből, majd Ipoh városa mellett megnézünk egy nagyon érdekes kínai buddhista barlangtemplomot (Sam Poh Tong). A templom épületegyütteséhez tartozó díszkert az egyik legszebb egész Malajziában.
Ezután Perak tartomány szultánjának székvárosával, Kuala Kangsarral ismerkedünk. Fotószünet az ezeregyéjszaka meséire emlékeztető Ubudiah-mecsetnél, valamint a régi és az új szultáni palotánál.
Kora délután egy különleges helyet keresünk fel, az Orangután-szigetet, mely egy tavon található Bukit Merah városka közelében. Hajóval kelünk át a szigetre. Az orangután egy erősen veszélyeztetett állatfaj, az egész világon sokat küzdenek a faj fennmaradásáért. A szigeten létrehozott létesítmény is az orangutánok megmentését szolgálja. Természetes környezetben ismerkedhetünk meg ezekkel az intelligens állatokkal és életmódjukkal.
Ezt követően megérkezés Penang szigetére a világ egyik leghosszabb hídján keresztül (13,5 km). Szállásunk Batu Ferringhi üdülőhelyen lesz egy tengerparti szállodában (2 éj).
Figyelem: Penang szigete mentén a tenger vize nem elég tiszta ahhoz, hogy ideális legyen fürdésre, a turisták inkább a szállodák úszómedencéit részesítik előnyben.

7. nap: Penang, Georgetown
Vá­ros­né­zés Penang szigetének gyönyörű főváro­sában, Georgetownban, melyet az angolok alapí­tottak, ma nagy­részt kínaiak lakják, és szám­talan tör­té­nel­mi neve­ze­tes­ségének köszön­hetően része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. A leg­ér­de­ke­sebb látni­valók a Wat Chaiya Mangkalaram thai temp­lom (a világ egyik leg­na­gyobb fekvő Buddha-szobrával), a kínai Khoo klán pazar temp­loma és szék­háza (ahol egy érdekes múzeum a klán törté­netét is bemu­tatja), a britek által épített Cornwallis erőd, valamint a tengerbe benyúló mólók mentén a vízre épült fahá­zakból álló város­negyed (egy egészen kü­lön­le­ges életforma).
Napközben meg­néz­zük a közeli Kek Lok Si temp­lomot is, a hegy­tetőn álló épít­mény a leg­je­len­tő­sebb és talán a leglát­vá­nyosabb buddhista temp­lom­együttes Malajziában.

8. nap: Putrajaya, Melaka
Reggel búcsú Penang szigetétől, utazás autópályán déli-délkeleti irányban Melakába. Útközben megál­lunk Putrajayában. Kuala Lumpur köze­lében épült fel az utóbbi másfél évti­zedben ez a gyö­nyö­rű­szép város, Malajzia új kormány­zati központja. Putrajaya még a sokat látott nagy világ­uta­zókat is lenyűgözi modern palo­táival, park­jaival, tavaival. A rózsaszín márványból épült Putra-mecset talán a leglátvá­nyosabbnak számít Délkelet-Ázsiában. Vá­ros­né­zés, majd to­vább­uta­zás a melakai szállodába (1 éj).

9. nap: Melaka, Szingapúr
Melaka Malajzia legrégibb városa, fekvésének köszön­hetően a középkor óta Délkelet-Ázsia egyik leg­fon­to­sabb keres­ke­delmi központja. Már az európaiak megje­le­nése előtt a kínaiak, majd az arabok gyarma­to­sí­tották, az 1500-as évektől pedig előbb a portugál, aztán a holland, végül az angol gyarmat­bi­ro­dalom fontos városa volt. Mind­egyik gyarma­tosító rajta hagyta a nyomát a tele­pü­lésen, nem csoda, hogy a szám­talan szép épülettel, tör­té­nel­mi emlékkel rendel­kező város az UNESCO vi­lág­örök­ség részét képezi.
Vá­ros­né­zés, majd lá­to­ga­tás a Baba Nyonya Múzeumban, ahol bete­kintést nyer­hetünk a városban élők évszá­za­dokkal ezelőtti élet­módjába. Rövid szabad program, majd utazás a Maláj-félsziget déli csücskébe. Két híd köti össze a Maláj-félszigetet Szingapúr szige­tével, melyek egyikén átkelve, az útlevél-ellenőr­zések és a vámvizs­gálat után érkezünk meg a város­államba. Szállás a város­köz­pont­ban (2 éj).

10. nap: Szingapúr
Egész napos vá­ros­né­zés a szuper­la­tívuszok váro­sában. Szingapúr ne­ve­zetes­sé­gei közül nehéz egy-kettőt kiemelni, a nap során egyik csoda a másik után követ­kezik. Egy kis ízelítő: a város­központ csúcs­modern épületei, pano­ráma a Marina Bay Sands Hotel tete­jéről (3 felhő­karcoló tetejét egy hajót formázó óriási terasz fogja át), a Singapore folyó menti gyönyörű házsorok, a tör­té­nel­mi épületek a brit gyarma­tosítás idősza­kából, a Raffles Hotel (Ázsia egyik legpa­ti­násabb szállo­dája), a gyönyö­rűen felú­jított kínai negyed, a hason­ló­képpen szép indiai negyed és maláj negyed, az Orchard Road (ahol több mint 20 hatalmas pláza/bevásár­ló­köz­pont van egymás mellett), a bota­nikus kert fe­lejt­he­tet­len egzotikus vege­tá­ciója (leg­szebb része a Nemzeti Orchidea Kert) stb.
Fakultatív program: Vacsora egy helyi étteremben, majd a Marina Bay Sands Hotel látvá­nyos, zenés-lézeres fényshow-jának meg­te­kin­té­se következik. A programunk zárásaként 20-25 perces hajózás a Singapore folyón. Vissza­ér­kezés a szállo­dába este tíz óra körül.
A fakultatív program ára: 24 800 Ft – egy­sze­rűbb büfévacsorával.

11. nap: Szingapúr
Délelőtt pihenés a szál­lo­dá­ban, szabad program, vagy pedig rész­vétel az idegen­ve­zetőnk által szerve­zett kirán­du­láson a híres szingapúri állat­kertben.
A délután nagy részét Sentosa szigetén tölti a csoport. Közvet­lenül a fősziget mellett talál­ható ez a kisebb sziget, ahova kabinos drót­kö­tél­pályán jutunk át. Sentosán tucatnyi, a turis­tákat töme­gesen vonzó attrakció épült. A drót­kö­tél­pálya kabinjaiból megcso­dáljuk a környék pazar pano­rá­máját, majd közösen meg­néz­zük a „SEA Aquarium” nevű ócea­ná­riumot (a világ egyik leg­na­gyobb akvá­riuma varázs­latos tengeri élővi­lággal). Lehe­tőség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re, a programok kivá­lasz­tá­sában az idegen­vezető a hely­színen segít­séget nyújt (pl. „Sky Tower” nevű kilátó­torony, Madame Tussauds panop­tikum, „Images of Singapore” múzeum stb. Ez utóbbi rend­kívül látvá­nyos formában meséli el Szingapúr törté­nelmét.)
Sentosa szigete után kora este vissza­uta­zás a belvá­rosba, rövid szabad program a bevá­sár­ló­köz­pontok utcá­jában, az Orchard Roadon vagy zuha­nyo­zási lehe­tő­ség a szál­lo­dá­ban. Útban a reptér felé a város­állam egyik legújabb attrak­ciójának, a „Gardens by the Bay” nevű parknak a megte­kin­té­sével búcsú­zunk Szingapúrtól. A parkban talál­ható, 18-50 m magas mester­séges óriásfák este színesen vilá­gítanak, lomb­ko­ro­nájukat „égi sétaút” köti össze, ahonnan lenyű­göző a kivi­lá­gított város látványa. 
Késő este transzfer a repülőtérre, éjfél után elutazás Szingapúrból egyszeri át­szál­lás­sal Buda­pestre.

12. nap:
Érkezés Ferihegyre a reggeli órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitvatartások függ­vé­nyé­ben fel­cserélődhet..

Fakultatív

Fakultatív program: Vacsora egy helyi étteremben, majd a Marina Bay Sands Hotel látvá­nyos, zenés-lézeres fény show-jának meg­te­kin­té­se követ­kezik. A prog­ra­munk zárá­sa­ként hajózás a Singapore folyón. Vissza­ér­kezés a szállodába este tíz óra körül.
A fakultatív program ára: 24 800 Ft – egy­sze­rűbb büfévacsorával.

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket, a 9 éjszakai szállást, 9 büféreggelit, 6 főétkezést (ebéd vagy vacsora), az útle­mon­dási biztosítást, az idegenvezetést a budapesti in­du­lás­tól a budapesti érkezésig, a helyi ide­gen­ve­ze­té­se­ket, a transzfereket, a helyi autó­bu­szos közlekedést és a felsorolt programokat, valamint a programleírás szerinti belépődíjakat Malaj­ziá­ban.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket.
A helyszínen borravalót illik adni a gépkocsivezetőknek és a helyi idegenvezetőknek (természetesen csak akkor, ha elégedettek a munkájukkal). Utasonként összesen kb. 20 dollárra kell számítani.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

A részvételi díj tartalmazza a malajziai belépődíjakat.

Szingapúr Marina Bay Sands hotel terasza SGD 23,-
Nemzeti Orchidea Kert SGD 5,-
állatkert SGD 40,-
Sea Aquarium SGD 40,-
Images of Singapore LIVE + Madame Tussaud’s SGD 42,-
kabinos felvonó (retúrjegy) SGD 35,-
Gardens by the Bay Skyway SGD 8,-

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulás időpontját megelőző 30 napon belül a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az idulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyebek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, egyszeri át­szál­lás­sal (érkezés Kuala Lumpurba, elutazás Szingapúrból). Malajziában és Szingapúrban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás: 

9 éj­sza­ka 4-5 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. A szállodákhoz úszó­me­den­ce is tartozik. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
9 büfé­reg­geli, valamint 6 főétkezés (ebéd vagy vacsora) a 3. naptól a 9. napig (a 8. nap kivételével). Megjegyzések: A 10. napon a fakultatív program tartal­mazza a vacsorát, a 11. nap éjsza­káján, az elutazás után pedig a repülő­gépen szol­gálnak fel meleg ételt. (Hason­ló­képpen a többi repülő­já­raton is bizto­sítanak meleg étkezést.) A 2. nap estéjén a szálloda melletti bevá­sár­ló­köz­pont­ban lesz lehe­tő­ség vacso­rázni, a 8. napon pedig egy olyan autó­pálya melletti pihenő­helyen, ahol gyors­éttermek vannak.
A területről: 
Mindkét országban a lakosság nagy részét 3 különböző nép teszi ki: malájok (muzulmánok), indiaiak (hinduk) és kínaiak (buddhisták vagy taoisták) élnek együtt békében. A körutazás egyik nagy élményét éppen a különböző népek, kultúrák, vallások megismerése jelenti.
Szingapúrról közismert, hogy a világ egyik leg­fej­lettebb országa, a városállam pazar építé­sze­té­vel a világon csak nagyon kevés ország versenyezhet. Ugyanakkor Malajzia is óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt 40 évben, kiváló infra­struk­tú­rá­val várja a turistákat.
Mindkét ország az egyenlítő közelében fekszik, ahol a táj, a falvak, a városok szépségét meg­sok­szo­roz­za a buja trópusi növényzet. A nappali csúcshőmérsékletek egész évben általában 30 és 35 fok között mozognak, ennél melegebb csak ritkán fordul elő.
Időjárás: 
Szingapúrban és Malajzia általunk meglátogatott vidékein (a Cameron-hegység kivételével) a nappali csúcshőmérsékletek egész évben 30-35 °C körül mozognak. A Cameron-hegységben ennél általában 8-10 °C-kal hűvösebb van. Csapadékra egész évben kell számítani. Szingapúrban a havi csapadékátlag 200 mm körül van az év minden hónapjában, a Maláj-félsziget nyugati partjai mentén (ahol a csoportjaink tartózkodnak) szintén 200 mm körüli havi átlagok jellemzőek, kivéve a júniust és a júliust, akkor valamivel kevesebb csapadék a jellemző. Igazán sok eső (havi 500 mm) a Maláj-félsziget keleti partjai mentén jellemző novemberben és decemberben, de ez az országrész a csoportjaink programjában nem szerepel. Összehasonlításképpen Magyarországon a havi csapadékátlag 50 mm körül van.
Összegzésképpen tehát az itthoninál mindenképpen több esőre számítsanak, de ilyen forró klímában a sok napsütés után gyakran jól is esik egy trópusi zápor vagy zivatar, ami persze egy időre a hőséget is enyhíti.
Vízum: 
Az útlevelüknek mindkét ország esetében a beutazástól számítva még legalább fél évig érvényesnek kell lennie.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Kötelező védőoltást nem írnak elő a hatóságok, esetleg a Hepatitis A elleni védőoltás javasolt. A biztonság kedvéért azt tanácsoljuk, hogy az utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!