Balti államok és Szentpétervár - finnországi ízelítővel

14 napos buszos körutazás a Balti államokban + Szentpéterváron és környékén

Utazásunk fő vonzerejét Szentpéterváron kívül a 3 gyönyörű főváros, Vilnius, Riga és különösen Tallin jelentik, megtekintésük nagy él­ményt jelent még a legtapasztaltabb világ­uta­zók­nak is. Szentpétervár, Észak-Európa leg­na­gyobb városa, a nagy­ha­talmú orosz cárok egykori szék­helye egye­dül­álló műem­lé­kekkel rendel­kezik.

FőoldalEurópaLettországRigaBalti államok és Szentpétervár - finnországi ízelítővel

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a kompátkelést Finnországba, a 13 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat.

Alapár nem tartalmazza

BBP utasbiztosítást, vízum díját és a belépőjegyeket.

Hossz: 
14 nap
Szállás: 
szálloda
***

1. nap:
Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reg­gel 4.15-kor. Budapestről az autó­busz 5.30-kor indul a Déli pálya­udvartól. Utazás a Miskolc – Kassa – Eperjes – Lublin útvonalon. Szállás Északkelet-Lengyel­országban, Bialystokban (1 éj).

2. nap: Keresztek Hegye
Utazás Litvániába az immár európai hírű zarán­dokhelyhez, a Keresztek Hegyéhez. A kis dombon felál­lított több ezer kereszt a litván nép mély vallá­sos­ságának és a Szovjet Biro­da­lommal szembeni ellen­állásának nagy­szerű példája. Ezt köve­tően átkelés Lettor­szágba, szállás Rigában (1 éj).

3. nap: Riga
Városnézés a lett fővárosban, Rigában, a Baltikum legna­gyobb váro­sában. Az egykor német keres­kedők lakta óvárosban szinte minden építé­szeti korszakból maradtak fenn értékes műem­lékek. Ezek közül a legfon­tosabbak a céh-házak, a város­háza, a Lőpor­torony, a Svédkapu, a 3 fivér házak, a dóm, a Szt. Péter-temp­lom és a külön­leges homlok­zatú Fekete­fejűek Háza. Kora délután a város híres szecessziós negye­dével ismer­kedünk, majd tovább­utazás a hatalmas Rigai-öböl mentén Észt­országba. Szállás a fővá­rosban, Tallinban (2 éj).

4. nap: Tallin
Egész napos program az egykori büszke Hanza-városban, Tallinban, ahol a nagy területen fekvő közép­kori óváros bebaran­golása egyike a nagy európai városél­mé­nyeknek. A felső­vá­rosban talál­ható a dóm és az ortodox kated­rális is, 2 kilátó­pontról pedig csodá­latos pano­ráma nyílik a hatalmas falakkal és bástyákkal körbe­vett alsó­városra és a kikötőre. Az alsó­vá­rosban szinte minden kis utca újabb megle­petést tartogat, külö­nösen a gyönyörű Város­háza tér környékén. Lehe­tőség lesz a gótikus város­háza belső terme­inek megte­kintésére is.
Délután néhány órás szabad program a tallini óvárosban, ezalatt az érdek­lődők idegen­veze­tőnkkel egy kirán­dulást tesznek a „Rocca al Mare” skanzenbe, az Észt Szabad­téri Múze­umba. A skanzen Tallin külváro­sában talál­ható, gyönyörű környe­zetben, egy erdős tenger­parton.

5. nap: Helsinki
Reggel behajózás, kompátkelés Finnország főváro­sába, Helsinkibe (kb. 2 órás utazás). A megér­kezés után város­nézés: Szenátus tér, evan­gélikus Dóm (a Nagytemplom), az ortodox Uszpenszkij-székes­egyház, Finlandia palota, Szikla­templom, Sibelius emlékmű, Olim­piai stadion stb. A város­nézés után szabad program, illetve idegen­veze­tőnkkel lehe­tőség hajóval átkelni a közeli Suomenlinna erődbe (UNESCO világ­örökség). A több kisebb, szorosan egymás mellett lévő szigeten talál­ható erőde­gyüttest a XVIII. században a svédek építették, most egy hangu­latos turista­központ, múzeu­mokkal, étter­mek­kel, kávé­zókkal. Szállás Helsinki környékén (1 éj).

6. nap: Porvoo
Utazás kelet felé, Szentpétervár irányába. Útközben séta Porvooban, Finnország Szent­end­ré­jében. Óvá­ro­sa az ódon faházaival, macs­ka­köves utcáival a leghan­gu­latosabbak közé tartozik Finn­or­szágban. Kora délután átkelünk Orosz­országba, és Vyborg érin­tésével érkezünk meg Szentpé­ter­várra az esti órákban, szállás (4 éj).

7. nap: Szentpétervár, Petrodvorec
Szentpétervár, Észak-Európa legna­gyobb városa, a nagyha­talmú orosz cárok egykori szék­helye egyedül­álló műem­lékekkel rendel­kezik. 5-6 órás autó­buszos és gyalogos város­nézés: Marijinszkij-színház, Bronz­lovas szobra, Admiralitás, Vaszilij-sziget, Mensikov-palota, Szmolnij-komplexum stb. A város­nézés közben láto­gatást teszünk Szent­pé­tervár legna­gyobb temp­lomában, az Izsák-székes­egyházban (gyönyörű mozaikok, freskók, márványok, szobrok és érdekes kiál­lítások), valamint a Péter-Pál-erődben. A Néva egy szigetét szinte teljesen elfoglaló építményben számos neve­ze­tesség talál­ható, melyek közül kiemel­kedik a Péter-Pál-székes­egyház. Ebben a temp­lomban vannak a cárok síremlékei Nagy Pétertől egészen az utolsó cárig, az 1918-ban kivég­zett II. Miklósig. 
A délután hátralévő részét a Finn-öböl partján fekvő Petrodvorecben töltjük. A palota­együt­teshez tartozó káprá­zatos parkban talál­ható a világ legna­gyobb és való­színűleg leglátvá­nyosabb szökőkút­rendszere. (Figyelem: A kastély belső megte­kintése nem szerepel a programban, hiszen a 8. napon a Téli Palotát, a 9. napon pedig Puskin és Pavlovszk kasté­lyait nézzük meg.)

8. nap: Szentpétervár
Délelőtt egy 3 órás tárlatvezetés keretében nézzük meg a Téli Palotát is magába foglaló Ermitázs legfon­tosabb kincseit. Megte­kintjük a Téli Palota fényűző repre­zentatív termeit és a „Nyugat művé­szete” gyűj­teményt, mely magában foglalja például az itáliai rene­szánsz festők alko­tásait is. Ezután 1-2 órás szabad program követ­kezik az Ermi­tázsban (idegen­vezetőnk útmu­tatásai alapján), majd utasaink választ­hatnak: vagy egyé­nileg baran­golnak tovább az Ermi­tázsban, vagy idegen­vezetőnkkel egy sétát tesznek a város főutcáján, a közeli Nyevszkij prosz­pekten. A séta közben lehe­tőség lesz a római Szent Péter-bazilikára emlé­keztető Kazanyi-székes­egyház, és a meseszép „Véren megváltó” temp­loma meglá­toga­tására is.

9. nap: Puskin, Pavlovszk, Szentpétervár
Sok turista számára a legna­gyobb élményt a város környéki cári kastélyok megte­kinté­se jelenti, hisz fényű­zésben még az abszo­lu­tizmus korának francia kirá­lyai sem versenyez­hettek az orosz cárokkal. Délelőtt Puskin váro­sában, a Carszkoje Szelo birtokon talál­ható Katalin-kastélyt és gyönyörű parkját nézzük meg. A palota homlok­zata 300 méter hosszú, a pazarul beren­dezett termek közül a Boros­tyán­szoba a leghí­resebb, az oroszok a világ 8. csodájának tartják.
Kora délután a szom­szédos Pavlovszkban I. Pál cár klasszi­cista stílusú kasté­lyába láto­gatunk. Ez az épület jóval kisebb a Katalin-kastélynál, de a beren­dezése legalább olyan szép, ugyanis I. Pál és fele­sége akkoriban beutazták fél Európát, és rengeteg műkin­cset vásároltak a kastély díszítésére.
Ezt követően vissza­utazunk Szent­pé­tervárra, ahol egy séta­ha­józáson veszünk részt a várost átszelő csator­nákon és a Néva folyón. A város monu­mentális méretű palotá­inak látványa a legjobban ezekről a séta­hajókról élvezhető.

10. nap: Novgorod
Utazás Oroszország legősibb városába, a több mint 1150 éves Novgorodba. Az utazás során ízelítőt kapunk a vidéki Orosz­országból is, mely a csillogó Szent­pétervár után egy másik arcát mutatja az országnak. A mindössze 300 évvel ezelőtt alapított Szentpé­tervárhoz képest Novgorodban jóval régebbi műem­lékekkel ismer­ked­hetünk meg. A város­nézés során megnézzük a Kreml épület­együttesét a közép­kori Szent Szófia-székes­egyházzal, a Jaroslav-udvart (a város ősi piacterét), a temp­lomok negyedét (több mint 40 ortodox templom van még ma is Novgo­rodban) és a szabad­téri néprajzi múze­umot, a skanzent. Ez utóbbiban a környező falvakból szár­mazó ősi fatemp­lomok és faházak talál­hatóak – idil­li­kus környe­zetben. Délután utazás Pszkovba, szállás (1 éj).

11. nap: Pszkov, Aglona, lett folklór est
Délelőtt séta Oroszország másik ősi, törté­nelmi emlé­kekben gazdag váro­sában, Pszkovban, majd átkelés Lettor­szágba. Utazás Daugavpils város érin­tésével Litvá­niába. Útközben pihenő a kelet-lettor­szági Aglonában, a híres bazilika megte­kintése. Láto­gatás a Kenyér­mú­zeumban, részvétel egy lett folklór bemu­tatóval egybekötött vacsorán.
Szállás Litvánia fővá­rosában, Vilniusban (2 éj).

12. nap: Vilnius, Trakai
Vilnius gyönyörű fekvésű város, erdős dombvidékre épült, hangu­latos barokk óvárosa igazi ékszer­doboz közel 30 temp­lommal és rengeteg műem­lékkel. A város­néző séta fő látni­valói a követ­kezők: a Hajnalpír-kapu (a Csodatévő Madonna képével), a Teréz-templom, az ortodox Szentlélek-templom, a Város­háza tér, a Domini­kánus-templom, az Anna-templom (amit szépsége miatt Napó­leon Párizsba akart vitetni), az egyetem épületei, az Elnöki Palota és a kated­rális. Ez utóbbi igazi gyöngy­szeme a barokk Kázmér-kápolna. A közös séta után szabadidő, illetve lehe­tőség idegen­veze­tőnkkel felmenni a kated­rális mellett álló várdombra (csodá­latos pano­ráma az egész városra). 
Mielőtt délután a közeli Trakaiba indul­nánk, még meg­ál­lunk az autó­busszal az óvárostól kissé tá­vo­labb eső Péter-Pál-temp­lomnál, amely mintegy megko­roná­zását jelenti a vilniusi város­nézésnek (egészen egyedül­álló, mese­szép stukkók). 
Vilnius mellett talál­ható egy hangu­latos tóvidék, az egyik tó félszi­getén fekszik a színes házairól ismert Trakai falu, a faluval szemben, egy kis szigeten pedig Trakai roman­tikus várkas­télya talál­ható (gyalogos híd vezet át a szigetre). Láto­gatás a várkas­télyban, az érdekes iparmű­vé­szeti és törté­nelmi kiállí­tások megte­kintése, rövid szabadidő, majd vissza­utazás Vilniusba.

13. nap: Kaunas, Varsó
Délelőtt Litvánia második legna­gyobb városával, a két világ­háború közti időszak fővá­rosával, Kaunas-szal ismer­kedünk (kated­rális, Városháza tér, Perkunas-ház, Vitautas-templom stb.). Ezt köve­tően szabadidő a hangu­latos sétáló­utcán, majd búcsú Litvá­niától, utazás Marijampolé és Suwalki érin­tésével a lengyel főváros irányába. Késő délután séta Varsó óváro­sában, majd a szállodai szobák elfog­lalása (1 éj).

14. nap:
Hazautazás a Varsó – Rzeszów – Eperjes – Kassa – Miskolc útvo­nalon. Érkezés Budapestre és Szé­kes­fe­hér­várra a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje (elsősorban Orosz­országban) a múzeumok nyitvatartásának függ­vé­nyében felcserélődhet.

Amennyiben programunk tetszik, de nem tudsz rajta részt venni, mert az időpont nem megfelelő, esetleg barátaiddal, munkatársaiddal szeretnél utazni egyedi szervezésben, saját igényeid szerint, akkor kérjük, hagyj üzenetet, munkatársunk hamarosan elkészíti az ajánlatot számodra.  (» Itt hagyhatsz üzenet.)
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a kompátkelést Finnországba, a 13 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat.

Alapár nem tartalmazza: 

BBP utasbiztosítást, vízum díját és a belépőjegyeket.

Kötelező költségek: 

Vízum díj.
BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!
Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Riga dóm EUR 3,-
Tallinn dóm EUR 2,-
városháza EUR 5,-
skanzen EUR 10,-
Helsinki Sziklatempom EUR 3,-
hajójegy Suomenlinna erődhöz EUR 5,-
Suomenlinna erőd múzeuma EUR 8,-
Szentpétervár Izsák-székesegyház EUR 6,-
Péter-Pál erőd EUR 9,-
Ermitázs EUR 12,-
„Véren megváltó” temploma EUR 6,-
sétahajózás EUR 5,-
Petrodvorec kastélypark EUR 14,-
Puskin Katalin-kastély és park EUR 19,-
Pavlovszk I. Pál kastélya EUR 10,-
Vilnius Gediminas torony EUR 5,-
Trakai várkastély EUR 8,-

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyebek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

3-4 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban. Felár ellenében egyágyas elhelyezés lehetséges.

Étkezés: 
Büféreggeli, valamint egy vacsora Aglonában a 11. napon / fakultatív félpanzió a 11. nap kivételével. Megjegyzés: Az 5. nap reggelén a korai kompátkelés miatt előfordulhat, hogy a szálloda csak reggeli hidegcsomagot tud biztosítani.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak a Baltikumi országokba. Az útlevélnek, vagy a plasztik személyi igazolványnak a visszaérkezésig még érvényesnek kell lennie.
Oroszországba való belépés vízumköteles. A hazautazás dátumához képest minimum 6 hónapig érvényes útlevél, Oroszországra is érvényes betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás. A magán útlevéllel utazó magyar állampolgárok tehát kizárólag vízum előzetes beszerzésével léphetnek be az Oroszországi Föderáció területére. Vízummal- az ott feltüntetett határidőn belül, a megjelölt napok számát figyelembe véve lehet az országban tartózkodni. A vízumoztatásról bővebben utazása lefoglalásakor tájékoztatjuk. Orosz vízum tájékoztató: http://visa.kdmid.ru

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vízumügyintézés miatt útlevelüket az utazást megelőző egy hónapban nélkülözniük kell. A vízumhoz az Oroszországból történő kilépéstől számítva még min. 6 hónapig érvényes útlevélre van szükség, melyben legalább 2 egymással szembeni üres oldal található. A vízumügyintézés részleteiről indulás előtt kb. 2 hónappal tájékoztatást küldünk.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!