USA - Keleti-part I. - Boston, New York, Philadelphia, Washington

9 napos körutazás USA-ban

Amerika mindig az álmok és a lehetőségek országa volt, máig felkelti az emberek felfedezőkedvét. Járja végig velünk a Keleti part legnagyobb városait: Boston-t, New York-ot, Phiadelphia-t és Washington-t.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 7 éj­sza­ka szállást, a 7 reg­ge­lit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tő­t Bu­da­pest­től Budapestig valamint a következő be­lé­pő­je­gyeket: „The Breakers” kastély New­port­ban, Empire State Building pano­ráma-kilátó és Szabadság-sziget hajókirándulás New York­ban, Mount Vernon Washington mellett. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogathatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Wa­shingt­onban a Légi és Űrhajózási Múzeum va­la­mint az Arlington Nemzeti Temető.)

Alapár nem tartalmazza

A baleset-, betegség, -poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket. A BBP biztosítás megkötése utazási feltétel. A helyszínen borravalót illik adni a gépkocsivezetőnek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

Hossz: 
9 nap
Szállás: 
szálloda
***

1. nap: Boston
Elutazás Bu­da­pest­ről egy európai át­szál­lás­sal Bos­ton­ba. Szállás Boston kör­nyé­kén (2 éj).

2. nap: Boston, Plymouth
Vá­ros­né­zés Bostonban, az Egyesült Államok egyik leg­szebb váro­sában. Az amerikai nagy­vá­rosok közül talán Boston emlé­keztet legjobban az angol váro­sokra. Joggal szokták az amerikai függet­lenség bölcső­jének is nevezni, a város­köz­pont jó pár tör­té­nel­mi épülete emlé­keztet a függet­len­ségi háború időszakára. 
Délután szabad program Bostonban, vagy:
Fakultatív program: Félnapos kirándulás a bájos Plymouth város­kába, is­mer­ke­dés Amerika törté­nel­mének kezde­teivel. Itt kötött ki 1620-ban az első angol tele­peseket szállító hajó, a Mayflower, melynek mása Plymouth kikö­tőjében áll és láto­gat­ható. A város mellett talál­ható Plimoth Plantation skanzen­együttes nagy­szerű képet ad a korszak viszo­nyairól, bemu­tatva a korai tele­pesek és az indi­ánok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonst­ruált falu­ban kora­beli ruhákba öltözött emberek élik (játsszák) az egykori lakosok minden­napjait. 
A fakultatív program ára: 13 600 Ft (belépődíjjal) – ga­ran­tált indulás. A fakultatív programot azon uta­saink­nak ajánljuk, akik szeretik a történelmet.

3. nap: Newport, New Haven
Délelőtt utazás egy han­gu­la­tos ten­ger­par­ti üdülő­vá­rosba, Newportba, mely tele van szebbnél szebb XIX. század végi kasté­lyokkal. Közülük a leghí­resebb a „The Breakers”, egy pazarul beren­dezett, 70 szobás, neore­neszánsz stílusú kastély, melyet a magyar kötő­désű Vanderbilt család épít­tetett. A kastély meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás New York felé. Útközben New Havenben is­mer­ke­dés a világ­hírű Yale Egyetem tör­té­nel­mi épüle­teivel. Itt tanult többek között mindkét Bush és Clinton elnök is. Szállás New York kör­nyé­kén (2 éj).

4. nap: New York
Egész napos vá­ros­né­zés a szuper­latí­vuszok váro­sában (Battery Park, Ground Zero, One World Trade Center, Wall Street, Brooklyn-híd stb.). A vá­ros­né­zés fény­pont­ját jelenti majd egy­részt a pano­ráma az Empire State Building 86. emele­téről, másrészt a hajó­ki­rán­dulás a Szabadság-szigethez, ahol a város jelképe, a mo­nu­men­tá­lis Szabadság-szobor áll.

5. nap: New York
A vá­ros­né­zés folytatása New Yorkban (Soho, China­town, Times Square, Central Park stb.), majd szabad program. Lehe­tőség a Central Parkban talál­ható Metro­politan Múzeum meg­te­kin­té­sé­re (a világ egyik leggaz­dagabb múze­uma), illetve to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek felke­re­sésére.
A késő délutáni órákban to­vább­uta­zás délnyu­gati irányba, szállás Philadelphia környékén (1 éj).

6. nap: Philadelphia, Baltimore
Délelőtt vá­ros­né­zés Amerika egyik leg­fon­to­sabb tör­té­nel­mi váro­sában, Philadelphiában. Itt talál­ható az Independence Hall (Függet­lenség Csarnoka), ahol 1776-ban aláírták a Függet­len­ségi Nyilat­ko­zatot és megfo­gal­mazták az Egyesült Államok alkot­má­nyát is néhány évvel később (UNESCO vi­lág­örök­ség). Délután to­vább­uta­zás a Washington melletti szállo­dába (2 éj). Útközben is­mer­ke­dés Baltimore modern váro­sával, séta a han­gu­la­tos kikötőben.

7. nap: Washington DC
Egész napos vá­ros­né­zés az Egyesült Államok gyö­nyö­rű főváro­sában: Fehér Ház, Capitolium, Jeffer­son-em­lék­mű, Lincoln-emlékmű, Vietnámi Vete­ránok emlék­műve, Arlington Nemzeti Temető stb. Délután lehe­tő­ség múze­umlá­to­ga­tásra, pl. a világ­hírű Nem­zeti Légi és Űrha­józási Múze­umban (Amerika egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb múzeuma).

8. nap: Mount Vernon
Délelőtt kirándulás a Potomac folyó partján talál­ható Mount Vernonba. A XVII. század végétől ez volt a Washington család birtoka, az első amerikai elnök, George Washington is itt töltötte élete leg­na­gyobb részét. A neoklasszikus stílusban épült kúriában (Amerika egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb épülete) érdekes kiál­lítás mutatja be az egykori elnök életét és munkás­ságát. A ház körül elte­rülő birtokon tett séta közben lehe­tő­ség nyílik bete­kin­teni a gazda­sági épüle­tekbe, a rabszolgák, a kiszol­gáló személyzet lakré­szeibe, illetve ellá­to­gatni az elnök és felesége sírjához is. 
Ezután transzfer a washingtoni repülő­térre, elutazás egy európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

9. nap:
Érkezés Buda­pest­re a menetrend függ­vé­nyé­ben.

Fakultatív

Fakultatív program: Félnapos kirándulás a bájos Plymouth városkába, is­mer­ke­dés Amerika tör­té­nel­mé­nek kezdeteivel. Itt kötött ki 1620-ban az első angol telepeseket szállító hajó, a Mayflower, melynek mása Plymouth kikötőjében áll és láto­gat­ható. A város mellett található Plimoth Plan­ta­tion skan­zen­együttes nagyszerű képet ad a korszak vi­szo­nyai­ról, bemutatva a korai telepesek és az indiánok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonstruált faluban korabeli ruhákba öltözött emberek élik (játsszák) az egykori lakosok mindennapjait. 
A fakultatív program ára: 13 600 Ft (belépődíjjal) – garantált indulás. A fakultatív programot azon uta­saink­nak ajánljuk, akik szeretik a történelmet.

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 7 éj­sza­ka szállást, a 7 reg­ge­lit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tő­t Bu­da­pest­től Budapestig valamint a következő be­lé­pő­je­gyeket: „The Breakers” kastély New­port­ban, Empire State Building pano­ráma-kilátó és Szabadság-sziget hajókirándulás New York­ban, Mount Vernon Washington mellett. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogathatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Wa­shingt­onban a Légi és Űrhajózási Múzeum va­la­mint az Arlington Nemzeti Temető.)

Alapár nem tartalmazza: 

A baleset-, betegség, -poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket. A BBP biztosítás megkötése utazási feltétel. A helyszínen borravalót illik adni a gépkocsivezetőnek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
A BBP biztosítás megkötése utazási feltétel.

Helyszíni költségek leírása: 

A helyszínen borravalót illik adni a gépkocsivezetőnek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

Az árak tájékoztató jellegűek!
Az ár tartalmazza a belépődíjakat a programleírásban megadott helyekre:  „The Breakers” kastély New­port­ban, Empire State Building pano­ráma-kilátó és Szabadság-sziget hajókirándulás New York­ban, Mount Vernon Washington mellett. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogathatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Wa­shingt­onban a Légi és Űrhajózási Múzeum va­la­mint az Arlington Nemzeti Temető.)
További fakultatív lehetőségek:
New York Metropolitan Múzeum USD 25,-

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.  

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.
 

Kiutazási forma: 
repülő
Egyebek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, a hely­szí­nen légkondicionált autóbusszal. 

Szállás: 

7 éjszaka középkategóriájú szállodákban, két­ágyas fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj 7 reggelit tartalmaz. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szállodák környékén, illetve a megtekintett nevezetességek közelében többféle étkezési lehetőség van, a kiválasztásban az idegenvezető természetesen segítséget nyújt.)
Időjárás: 
Nagyrészt hasonló hőmérsékleti értékekre számíthatnak, mint Magyarországon, Washington környékén viszont pár fokkal melegebb lehet. Eső bármely hónapban előfordulhat, valamivel nagyobb az esélye, mint nálunk.
Vízum: 
2008. november 17-től a magyar állampolgárok a Vízummentességi Program keretében üzleti vagy magáncélból 90 napnál nem hosszabb időtartamra vízum nélkül utazhatnak az Egyesült Államokba. A vízum­men­tes­ség egyik előfeltétele az elektronikus chipet tartalmazó, érvényes, bordó színű magyar útlevél, valamint egy "elektronikus utazási engedély" benyújtása (ennek díja 14 USD – az Amerikai Nagykövetségnek fizetendő).
A régebbi nem-elektronikus, kék borítójú út­le­vél­lel rendelkező utasaink továbbra is csak vízummal utazhatnak az Amerikai Egyesült Államokba. A vízumigénylés egyénileg in­téz­he­tő. Vízumköltség: kb. 140 USD. A budapesti nagykövetség vízumigénylésre használt emelt díjas telefonszáma: 06-90-603-703. Az amerikai követség csak az interneten kitöltött és elküldött vízumkérő űrlapokat fogadja el.
További információk az elektronikus utazási engedéllyel és a vízummal kapcsolatban: www.usembassy.hu
Magyar állampolgárok esetében az útlevélnek legalább a hazaérkezés napjáig kell érvé­nyes­nek lennie.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Védőoltás nem szükséges. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot!
Cím: Budapest, IX. Gyáli u. 3/a, telefon: 06-1 476-1364, honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!