Szicilia, Capri, Pompeji

11 napos körutazás Dél-Olaszorságban

A népszerű dél-olasz körutazásunkat úgy szervezzük, hogy Palermóból (Szicíliából) Nápolyba hajón utazunk, éjszaka. Igaz, így va­la­mi­vel magasabb az utazás összköltsége, viszont el­marad egy egész napos buszozás. Helyette ma­rad idő olyan érdekes Nápoly környéki látni­va­lók­ra, mint a Vezúv, Ravello, vagy éppen a híres nápolyi Nemzeti Régészeti Múzeum.

FőoldalEurópaOlaszországSzicíliaPalermo régióPalermoSzicilia, Capri, Pompeji

Alapár tartalmazza

Az autóbuszos utazást, a helyi autóbuszt a 8. napon (Amalfi-part) és a 10. napon a Vezúvhoz, a kompátkelést Szicíliába, a hajózást Palermóból Nápolyba, a 10 éjszakai szállást, 9 reggelit, az útlemondási biztosítást, a programokat és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az érkezésig.

Megjegyzés: Az olasz hatóságok előírásának megfelelően a helyi (10 méteres) autóbusz az Amalfi-parton és a Vezúvra menő szerpentinen kötelező.

Alapár nem tartalmazza

Fakultatív programokat, a be­lé­pő­dí­ja­kat, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint a Capri programhoz tartozó hajó- és kisbuszjegyeket, az idegenforgalmi adót.

Hossz: 
11 nap
Szállás: 
szálloda
****

1. nap:
Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pályaudvartól. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós – Maribor – Ljubljana – Mestre útvonalon. Szállás Firenze vagy Arezzo környékén (1 éj).

2. nap: Caserta kastélya
Utazás déli irányba, keresztül az olasz csizmán. A nápolyi kirá­lyok a Nápoly melletti Casertában az 1700-as években egy mo­nu­men­tá­lis barokk kastélyt épít­tettek a Párizs melletti Versailles-i kastély min­tá­já­ra. Hason­lóan Versailles-hoz, a casertai kastélyhoz is egy látvá­nyos park tartozik. Láto­gatás a kastély díszter­meiben, majd is­mer­ke­dés a gyönyörű parkkal. 
Szállás Nápoly kör­nyé­kén (1 éj).

3. nap: Szicília – Taormina
Utazás az olasz csizma orráig Calabria gyönyörű tájain keresztül. Átkelés Szicí­liába a Messinai-szoroson, majd to­vább­uta­zás Taormi­nába. Szicília legnép­szerűbb turisz­tikai attrak­ciója ez a kisváros, mely a tenger felett, egy hegy nyúlványán fekszik (pano­ráma az Etnára). Séta a városban, a Csontváry által is megfestett görög színház meg­te­kin­té­se. Szállás Taorminától délre (2 éj).

4. nap: Etna, Siracusa
Szabad program, pihenés.
Fakultatív program: Kirán­dulás az Etnához és Siracusába.
Az Etna Európa leg­na­gyobb működő vulkánja, ahol hold­béli tájak várják a turis­tákat. Lehe­tőség felmenni a csúcs köze­lébe, körül­belül 2500 méteres ma­gas­ság­ig. Ezt köve­tően utazás Archimédész váro­sába, Siracusába. Siracusa az ókori Nagy-Gö­rög­or­szág egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, ma is több mű­em­lé­ke emlé­keztet erre az időszakra. Vá­ros­né­zés: az Ortügia szigetén fekvő óváros, Aretusa forrása, görög színház, „Dionüsziosz füle” barlang stb.
A fakultatív program ára: 7 600 Ft + belépők (garantált indulás).

5. nap: Piazza Armerina, Agrigento
Utazás Szicília középső területein keresztül. Piazza Armerinában a római kori villa megtekintése. A villa több mint 4000 négyzetméternyi padlómozaikjai világhírűek, és bepillantást engednek az ókori római életmódba. Délután látogatás Agrigentóban a híres Templomok völgyében. Agrigentót is a görögök alapították Krisztus előtt a VI. században, abból az időszakból származnak monumentális görög templomai. Szállás Palermo vagy Cefalú környékén (1 éj).

6. nap: Cefalú, Monreale, Palermo
Délelőtt utazás Cefalúba, séta a kis­vá­rosban, mely egy hatalmas szikla­tömb tövében fekszik a ten­ger­parton (han­gu­la­tos, kö­zép­ko­ri város­központ, erőd­sze­rű normann-kori bazi­lika). Ezután lá­to­ga­tás a Palermo melletti Monrealéban, a világ­hírű XII. századi dóm meg­te­kin­té­se (gyönyörű moza­ikok). Délután vá­ros­né­zés Palermóban, Szicília főváro­sában: Szé­kes­egy­ház, Normann Palota, Palatinus-kápolna stb.
Az esti órákban elutazás komppal Palermo kikö­tő­jé­ből, hajózás a Tirrén-tengeren. Éjszaka a hajón, kétágyas kabinokban (1 éj).

7. nap: Nápoly, Pompeji
Érkezés komppal Nápoly kikötőjébe a kora reggeli órákban. 
Is­mer­ke­dés az „Olasz Dél" fővá­rosával, Nápollyal, melynek hangu­lata sokáig emlé­ke­zetes marad az ott járt utasok számára (Castel Nuovo – Új Vár, Királyi Palota, San Carlo Színház, I. Umberto Galéria, Viktor Emanuel korzó stb.). A vá­ros­né­zés során lehe­tő­ség a Nemzeti Régé­szeti Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez a világ egyik leggaz­dagabb ókori emlé­keket bemu­tató múze­uma, hiszen a Pom­peji­ben és Hercu­la­neum­ban talált műkincsek nagy részét itt helyezték el.
Délután lá­to­ga­tás Pompejiben, Földünk talán leg­épeb­ben megmaradt ókori romváro­sában. Pompeji a Római Biro­dalom egyik virágzó városa volt, a Vezúv Krisztus után 79-ben bekö­vet­ke­zett kitö­rése során pusztult el. Por és kőeső temette be, de ugyan­akkor konzer­válta is az utókor számára.
Szállás Nápoly kör­nyé­kén (3 éj).

8. nap: Sorrentói-félsziget, Amalfi, Ravello
Körutazás helyi autó­busszal a csodá­latos fekvésű Sorrentói-félszi­geten a Positano – Amalfi – Ravello út­vo­na­lon. Az útvonal a világ egyik leg­szebb pano­rá­ma­út­jának számít. Séta az elbű­völő kis­vá­rosban, Amalfiban, a dóm és a Szt. András emlékek meg­te­kin­té­se, majd sza­bad­idő. (Szt. András apostol Szt. Péter test­vére volt, földi marad­ványai a dóm krip­tájában nyug­szanak.) 
Ezt köve­tően is­mer­ke­dés az Amalfi felett 350 méterrel talál­ható Ravello váro­sával. Ravello két nagy ne­ve­zetes­sé­ge a kö­zép­ko­ri Rufolo-palota (gyönyörű medi­terrán kerttel) és a Cimbrone-villa. Ez utóbbi park­jában talál­ható az a kilá­tó­pont, mely szinte a tenger felett lebeg. Az innen nyíló pano­ráma az Amalfi környéki part­vi­dékre leír­ha­tatlan látvány (Itália talán leg­szebb panorámája).

9. nap: Sorrento, Capri szigete
Utazás Sorrentóba, szabad program. Lehetőség hajó­ki­rán­du­lásra a közeli Capri szige­tére, melyet sokan a világ leg­szebb szige­tének tartanak. Ba­ran­go­lás Caprin kisbu­szokkal a Marina Grande – Ana­cap­ri – Capri út­vo­na­lon. Mind Anacapri, mind Capri váro­sában lesz közös séta a központban, és marad egy kis sza­bad­idő is e két pazar fekvésű városka önálló felfedezésére.

10. nap: Vezúv, Orvieto
A Vezúv 1200 méter magas vulkáni kúpja Nápoly kör­nyé­kének egyik jelképe. Kora délelőtt autó­busszal felme­gyünk a csúcs köze­lébe, ahonnan tiszta időben gyönyörű pano­ráma nyílik a Nápolyi-öbölre, Nápoly városára, a Sorrentói-félszigetre és Caprira. Le­he­tő­ség sétára a kráterhez.
To­vább­uta­zás a Nápoly – Tivoli – Orvieto út­vo­na­lon. Séta Orvieto kö­zép­ko­ri óváro­sában, az „Itália csodájának" is nevezett dóm meg­te­kin­té­se. Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).

11. nap:
Hazautazás a Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagykanizsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órákban.

Fakultatív

Kirán­dulás az Etnához és Siracusába.
Az Etna Európa leg­na­gyobb működő vulkánja, ahol hold­béli tájak várják a turis­tákat. Lehe­tőség felmenni a csúcs köze­lébe, körül­belül 2500 méteres magas­ságig. Ezt követően utazás Archimédész váro­sába, Siracusába. Siracusa az ókori Nagy-Görög­ország egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, ma is több műem­léke emlé­keztet erre az idő­szakra. Vá­ros­né­zés: az Ortügia szigetén fekvő óváros, Aretusa forrása, görög színház, „Dionüsziosz füle” barlang stb.
A fakultatív program ára: 7 600 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

Az autóbuszos utazást, a helyi autóbuszt a 8. napon (Amalfi-part) és a 10. napon a Vezúvhoz, a kompátkelést Szicíliába, a hajózást Palermóból Nápolyba, a 10 éjszakai szállást, 9 reggelit, az útlemondási biztosítást, a programokat és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az érkezésig.

Megjegyzés: Az olasz hatóságok előírásának megfelelően a helyi (10 méteres) autóbusz az Amalfi-parton és a Vezúvra menő szerpentinen kötelező.

Alapár nem tartalmazza: 

Fakultatív programokat, a be­lé­pő­dí­ja­kat, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint a Capri programhoz tartozó hajó- és kisbuszjegyeket, az idegenforgalmi adót.

Kötelező költségek: 

Idegenforgalmi adó.
BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!
Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

 

Caserta kastély + park EUR 12,-
Taormina görög színház EUR 10,-
Etna 2000 m-ig busszal ingyenes
kb. 2.500 m-ig felvonóval EUR 30,-
Siracusa görög színház EUR 10,-
Piazza Armerina római villa EUR 10,-
Agrigento Templomok völgye EUR 10,-
Monreale dóm + kerengő EUR 10,-
Palermo Palatinus-kápolna EUR 10,-
Nápoly Régészeti Múzeum EUR 15,-
Pompeji romváros EUR 15,-
helyi idegenvezető EUR 4,-
Amalfi Dóm múzeum EUR 3,-
Ravello Rufolo-palota EUR 6,-
Cimbrone-villa EUR 6,-
Capri retúr hajójegy + buszjegy Anacapri és Capri falvakba EUR 48,-
Axel Munthe Villa EUR 8,-
Vezúv belépő a kráterhez EUR 10,-
Orvieto sikló az óvárosba EUR 2,20
dóm EUR 4,-

Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 9,5 EUR

Várható kötelező költségek a helyszínen: 
Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 9,5 EUR
Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő. Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

 

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyebek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

9 éjszaka 4 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban. 1 éjszaka a 6. napon a hajón, kétágyas, fürdőszobás kabinokban.
Megjegyzés: A június 15-i és az október 17-i csoportok első éjszakai tranzitszállását egy jó minőségű 3 csillagos superior hotelban tudtuk foglalni. Az út során használt többi szálloda 4 csillagos besorolású ezeknél a csoportoknál is.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
Büféreggeli / fakultatív félpanzió. (Olaszországban a büféreggelik általában egyszerűbb svédasztalt jelentenek.) Megjegyzések: 1. Olaszországban a büféreggelik általában egyszerűbb svédasztalt jelentenek. 2. Odaútban a forgalom függvényében elképzelhető, hogy csak 20-21 óra körül érnek a csoportok a tranzitszállásra, ezért az első este nem biztosítunk vacsorát. (Egy autópálya melletti étteremben lesz lehetőség meleg ételt fogyasztani.) 3. A hajón történő utazás alatt (a 6. nap estéjétől a 7. nap reggeléig) a részvételi díj és a félpanziós felár nem tartalmaz étkezést, de a hajó éttermében természetesen lesz lehetőség vacsorázni, illetve reggelizni.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes útlevéllel, vagy új típusú érvényes személy igazolvánnyal utazhatnak. Vízumra nincs szükség.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Javasolt oltások (nem kötelezőek): Hepatitis A , Hepatitis B, Kullancs-encephalitis. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot (Budapest, IX. Gyáli u. 3/a). Telefon: (0036) (1) 476-1364, honlap: www.oek.hu
Vélemények, értékelések
4.6
3 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
4.7
Szállás értékelése
4.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
4.3
<név nélkül>
Budapest, XIII. kerület
2018. jún. 25
4.8
Minden nagyon jo volt, kiveve a Kontinental hotelt amit eppen renovalnak es emiatt elegge elhanyagolt volt.
Anikó
4431 Nyíregyháza
2015. okt. 28
4.6
Nagyon sűrű program-ezért választottuk:-)-de kicsit több szabadon kószálást is igényeltünk volna.Az ételekből hiányoltam a halféléket-1 alkalommal volt csak,hiányolom a zöldségeket,salátákat,gyümölcsöt.Mediterrán ország lévén nem hiszem,hogy gond lett volna!

Az idegenvezető -Kedves Tímea-alaposan felkészült,készséges,segítőkész,figyelmes és nem csak a nevében is kedves.Rengeteg információval ellátott bennünket,még az útszéli fák történetét is ismeri:-).
Örülök,hogy most vettem részt ezen az utazáson és nem 5 év múlva,mert ahhoz,hogy mindent lássunk, energikusnak és "sportosnak" kell lenni.
József
Gyömrő
2015. okt. 26
4.4
Csak pozitív megjegyzéseim vannak, amelyeket a mátrix tartalmazza.

Igazán remek utazási iroda, a munkatársaik felkészültsége kiemelkedő.

Köszönöm, jól éreztem magam.
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!