Dubrovniktól az Isztriáig I.

8 napos buszos körutazás Horvátországban

Dalmácia és az Isztriai-félsziget fő vonzereje az egyedülálló tenger, partvidék és a számos, összesen 1208 szigetből álló szigetvilág, a gyönyörű természetes és kiépített strandok nemzeti parkok, valamint a part mentén elterülő gyönyörű városok; Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Dubrovnik. Ezért, és sok más miatt is Dalmáciát sokan az Adria igazgyöngyének nevezik.

FőoldalEurópaHorvátországIsztriaPulaDubrovniktól az Isztriáig I.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat (a fakultatívok kivételével) és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyek, fakultatív programok árát.

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
***

1. nap: Varaždin (Varasd), Trakošćani-várkastély, Zágráb
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Letenye út­vo­na­lon Varasdra. Séta a szép barokk óvárosban, majd to­vább­uta­zás a szlovén határ köze­lében fekvő Trakošćani-várkas­télyhoz. A roman­tikus épü­let­együt­tes egy domb tetején áll, benne vármú­zeum, körü­lötte szép park, alatta pedig egy erdővel körül­vett csóna­ká­zótó. A várkas­tély meg­te­kin­té­se után sza­bad­idő, majd utazás Zágrábba. Is­mer­ke­dés Horvát­ország fővá­ro­sával: a ka­ted­rá­lis (magyar vonat­ko­zású emlé­kekkel), Jelasics tér, Szent Márk temp­lom stb. Szállás Zágráb mellett (1 éj).

2. nap: Plitvicei-tavak
Utazás Karlovác érintésével a Plitvicei-tavakhoz. A Plitvicei-tórendszer Európa egyik leg­szebb termé­szeti csodája – kris­tály­tisz­ta vizű tavak, vízesések, zúgók, források, erdők káp­rá­za­tos együt­tese. Baran­golás a nemzeti parkban, majd a kora délutáni órákban to­vább­uta­zás Közép-Dalmáciába, az Adriai-tengerhez. Szállás egy ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (4 éj). A nap hátra­lévő ré­szé­ben szabad program.

3. nap: Split, Trogir
Délelőtt vá­ros­né­zés Splitben, Dalmácia főváro­sában, ahol Horvát­ország egyik leg­ér­de­ke­sebb tör­té­nel­mi ne­ve­zetes­sé­ge talál­ható. Itt épít­tette fel Diocletianus római császár gigan­tikus méretű palo­táját. A hatalmas kövekből álló, négy­szög alap­rajzú épü­let­együt­tes minden oldala kb. 200 méter hosszú. Split kö­zép­ko­ri óvárosa tulaj­don­képpen a palota belse­jében épült, jórészt a palota köve­iből. Egészen egyedül­álló élményt jelent az óvárosban sétálni, ahol a kö­zép­ko­ri össze­zsú­folt házak és siká­torok vilá­gában lépten-nyomon előbuk­kannak az egykori császári palota mo­nu­men­tá­lis marad­ványai. Jel­lem­ző módon Diocletianus császár mauzó­leuma lett a VII. században Split szé­kes­egy­háza.
A kö­vet­ke­ző állomás Trogir, amely egykor a tatárok elől mene­külő IV. Béla kirá­lyunknak is mene­déket nyújtott. Ez a 10.000 lakosú kisváros valaha Splittel vetél­kedett, azóta Csipke­ró­zsika álmát alussza, az ember úgy érzi, itt megállt az idő. Séta a kis szigetre épült olaszos műem­lék­vá­rosban (paloták, temp­lomok, kolos­torok, város­kapuk, vá­ros­háza, erőd stb.).

4. nap: Dubrovnik
Pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program:
Egész napos kirándulás Dubrovnikba (oda-vissza összesen kb. 8 órás buszozás, nagy­részt szép tá­ja­kon keresztül). Indulás kora reggel. Az út egy 9 kilo­méteres szakasza Bosznia-Hercegovinán vezet keresztül. 
Dubrovnik a Földközi-tenger térsé­gének mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb városa. A hatalmas falakkal körül­vett óváros siká­torai, kö­zép­ko­ri épületei, temp­lomai, kolos­torai igazi csemegét jelen­tenek a kul­tu­rá­lis köru­ta­zások kedve­lőinek. A vá­ros­né­zés csúcs­pontját a várfa­lakon tett körséta jelenti, melynek során az óváros, az erőd­rend­szer, a tenger és a környező szigetek leg­kü­lön­bö­zőbb pano­rá­má­já­ban gyö­nyör­köd­he­tünk. A várfalak össz­hosszú­sága közel 2 kilométer. 
A fakultatív program ára: 10 400 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Šibenik, Krka Nemzeti Park, Primošten
Utazás a szép fekvésű Šibenikbe. Séta a velencei uralomra emlé­kez­tető óvárosban, melynek igazi gyöngy­szeme a késő gótikus, kora reneszánsz ka­ted­rá­lis. A Šibenik melletti Krka Nemzeti Park Dalmácia egyik kihagy­ha­tatlan látni­va­lója. A leg­szebb része a Skradinski Buk vízesés­rend­szere (17 kisebb-nagyobb zuhatag), ahol a folyó feletti fahidakon sétálva gyö­nyör­köd­he­tünk e különös termé­szeti csodában. 
Vissza­útban a szállo­dához séta a han­gu­la­tos Pri­moštenben. A szép­sé­gével nyaranta ezreket vonzó városkát egy part­közeli szigeten alapí­tották, melyet a későb­bi­ekben híddal kapcsoltak a szárazföldhöz.

6. nap: Zadar (Zára), Senj
Indulás az Isztriai-félsziget felé. Is­mer­ke­dés Zadarral (magyarul Zára), Dalmácia legé­szakibb váro­sával, melynek olaszos hangu­latú tör­té­nel­mi belvá­rosa egy kis félszi­geten talál­ható. 
To­vább­uta­zás a Velebit hegység lába­inál, az Adriai-tenger mentén vezető pano­rá­ma­úton. Senjben a Nehaj-vár és a benne lévő néprajzi múzeum meg­te­kin­té­se. Mielőtt elérjük az Iszt­riát, érintjük Crikvenicát, a híres üdülő­helyet, látjuk a Krk-szigetre vezető óriási hidat és körbe­utazzuk a szép Bakari-öblöt. Szállás az Isztriai-félsziget fővá­rosa, Pula mellett (2 éj).

7. nap: Pula, Rovinj, Limski-fjord, Poreč
Barangolás az Isztrián. Elő­ször vá­ros­né­zés Pulában, a kiváló álla­potban fenn­maradt római kori amfi­te­átrum meg­te­kin­té­se. Rovinj a kö­vet­ke­ző állomás. A félszi­getre épült siká­toros kö­zép­ko­ri óváros a leg­szebbek közé tartozik Horvát­or­szágban. Lehe­tőség felmenni a félsziget leg­ma­ga­sabb pontján álló Szent Euphémia temp­lom harang­tor­nyába (mese­szép körpa­no­ráma). 
Útban Poreč felé pihenő a Limski-fjordnál. 9 km mélyen nyúlik a száraz­föld belse­jébe ez a hegyekkel sze­gé­lye­zett, keskeny tenger­öböl, amelyet formája miatt fjordnak szoktak nevezni. 
A nap utolsó prog­ramja Poreč városa. Az óváros leg­na­gyobb kincse a bizánci korból származó Euphrasius bazilika a csodá­latos mozaik­jaival (UNESCO vi­lág­örök­ség).

8. nap: Opatija (Abbázia), Rijeka (Fiume)
Opatija a XIX. század végén az Osztrák-Magyar Monarchia egyik leg­je­len­tő­sebb fürdő­vá­rosa volt, akkor épültek az előkelő szál­lodái. Opatija vará­zsát a szép szál­lodákon és villákon kívül a pálmafás sétányok és han­gu­la­tos parkok adják. Az opatijai séta után to­vább­uta­zás Rijeka váro­sába. Rijeka Horvát­ország leg­na­gyobb kikö­tője, ten­ger­par­ti kapuja. Az egykori soknem­ze­tiségű város 100 évvel ezelőtt még Magyar­or­szághoz tarto­zott, akkor élte egyik virág­korát. Is­mer­ke­dés a várossal, sza­bad­idő, majd haza­uta­zás a Zágráb – Letenye – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok – Székesfe­hér­vár – Budapest út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re az esti órákban.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Fakultatív

Egész napos kirándulás Dubrovnikba (oda-vissza összesen kb. 8 órás buszozás, nagyrészt szép tá­ja­kon keresztül). Indulás kora reggel. Az út egy 9 kilo­mé­teres szakasza Bosznia-Hercegovinán vezet ke­resztül. Dubrovnik a Földközi-tenger térségének mű­em­lé­kek­ben egyik leg­gaz­da­gabb városa. A hatalmas falakkal körülvett óváros sikátorai, kö­zép­ko­ri épületei, templo­mai, kolostorai igazi csemegét jelentenek a kulturális körutazások kedvelőinek. A vá­ros­né­zés csúcs­pontját a várfalakon tett körséta jelenti, melynek során az óváros, az erődrendszer, a tenger és a kör­nye­ző szigetek leg­kü­lön­bö­zőbb pano­rá­má­já­ban gyö­nyör­köd­he­tünk. A várfalak összhosszúsága közel 2 kilo­méter. 
A fakultatív program ára: 10 400 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat (a fakultatívok kivételével) és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyek, fakultatív programok árát.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!
Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Trakošćani várkastély HRK 40,-
Plitvicei-tavak HRK 90,-
Split katedrális HRK 25,-
Trogir katedrális HRK 20,-
Dubrovnik séta a várfalakon HRK 200,-

Krka Nemzeti Park HRK 75,-
Senj Nehaj-vár HRK 20,-
Pula amfiteátrum HRK 50,-
Rovinj harangtorony HRK 20,-
Poreč Euphrasius-bazilika és múzeuma HRK 40,-

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyebek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

7 éjszaka 3 csillagos szállodákban, kétágyas (pótágyazható), fürdőszobás szobákban. A szállodák (az első éjszaka kivételével) a tengerparton találhatóak.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében igényelhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós ellátást tartalmaz. Félpanzió (büféreggeli, 1 menü és 6 büfévacsora).
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!