USA - Keleti part II. kirándulással a Niagarához és Torontóba

12 napos körutazás az USA keleti partján

A 12 napos körutazás alatt az USA keleti partját járjuk be a függetlenség bölcsőjétől, Bostontól New Porton, New Havenen, New Yorkon, Philadelphián keresztül, Baltimore-on, Washintonon, Harrisburgon át egészen a Niagara vízesésig. Tartson velünk!

FőoldalÉszak-AmerikaAmerikai Egyesült Államok USAMassachusettsBostonUSA - Keleti part II. kirándulással a Niagarához és Torontóba

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 10 éjszakai szállást, a 10 reggelit, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, a Fehérvár Travel idegenvezetőjét Budapesttől Budapestig, valamint a következő belépőjegyeket: „The Breakers” kastély Newportban, Empire State Building panoráma-kilátó és Szabadság-sziget hajókirándulás New Yorkban, Amish farm Lancasterben, az üvegmúzeum Corningban, valamint a Niagara hajókirándulás.
(Egyes nevezetességek ingyen látogathatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Washingtonban a Légi és Űrhajózási Múzeum, az Arlington Nemzeti Temető és a Hershey Csokoládémúzeum.)

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetékeket és díjakat, a baleset-betegség-poggyász biztosítást. A helyszínen borravalót illik adni a gépkocsivezetőnek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 30 dollárra kell számítani.

Hossz: 
12 nap
Szállás: 
szálloda
***

1. nap: Boston
Elutazás Bu­da­pest­ről egy európai átszállással Bos­ton­ba. Szállás Boston kör­nyé­kén (2 éj).

2. nap: Boston, Plymouth
Városnézés Bostonban, az Egyesült Államok egyik legszebb városában. Az amerikai nagyvárosok közül talán Boston emlékeztet legjobban az angol városokra. Joggal szokták az amerikai függetlenség bölcsőjének is nevezni, a városközpont jó pár történelmi épülete emlékeztet a függetlenségi háború időszakára. Délután szabad program Bostonban, vagy:
Fakultatív program: Félnapos kirándulás a bájos Plymouth városkába, ismerkedés Amerika történelmének kezdeteivel. Itt kötött ki 1620-ban az első angol telepeseket szállító hajó, a Mayflower. A város mellett található Plimoth Plantation skanzenegyüttes nagyszerű képet ad a korszak viszonyairól, bemutatva a korai telepesek és az indiánok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonstruált faluban korabeli ruhákba öltözött emberek élik (játsszák) az egykori lakosok mindennapjait.
A fakultatív program ára: 13 600 Ft (belépődíjjal) – garantált indulás. A fakultatív programot azon utasainknak ajánljuk, akik szeretik a történelmet.

3. nap: Newport, New Haven
Délelőtt utazás egy han­gu­la­tos ten­ger­par­ti üdü­lő­városba, Newportba, mely tele van szebbnél szebb XIX. század végi kasté­lyokkal. Közülük a leg­hí­resebb a „The Breakers”, egy pazarul beren­dezett, 70 szo­bás, neore­ne­szánsz stílusú kas­tély, melyet a ma­gyar kötő­désű Vanderbilt család épít­tetett. A kastély meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás New York felé. Útközben New Havenben is­mer­ke­dés a vi­lág­hí­rű Yale Egyetem tör­té­nel­mi épüle­teivel. Itt ta­nult töb­bek között mindkét Bush és Clinton elnök is. Szál­lás New York kör­nyé­kén (2 éj).

4. nap: New York
Egész napos vá­ros­né­zés a szuperla­tívuszok váro­sá­ban (Battery Park, Ground Zero, One World Trade Center, Wall Street, Brooklyn-híd stb.). A vá­ros­né­zés fény­pont­ját je­len­ti majd egyrészt a pano­ráma az Em­pi­re Sta­te Building 86. emeletéről, másrészt a ha­jó­ki­rán­du­lás a Szabadság-szigethez, ahol a város jel­ké­pe, a mo­nu­men­tá­lis Szabadság-szobor áll.

5. nap: New York
A vá­ros­né­zés folytatása New Yorkban (Soho, Chi­na­town, Times Square, Central Park stb.), majd sza­bad program. Lehe­tőség a Central Parkban talál­ha­tó Met­ro­politan Múzeum meg­te­kin­té­sé­re (a világ egyik leg­gaz­dagabb múzeuma), illetve további ne­ve­ze­tes­sé­gek felke­re­sésére.
A késő délutáni órákban to­vább­uta­zás délnyugati i­rány­ba, szállás Philadelphia kör­nyé­kén (1 éj).

6. nap: Philadelphia, Baltimore
Délelőtt vá­ros­né­zés Amerika egyik legfon­tosabb tör­té­nel­mi váro­sában, Philadelphiában. Itt talál­ható az In­de­pendence Hall (Függet­lenség Csar­noka), ahol 1776-ban aláírták a Függet­len­ségi Nyilat­ko­zatot és megfo­gal­mazták az Egye­sült Államok alkot­má­nyát is né­hány évvel később (UNESCO vi­lág­örök­ség). Dé­lu­tán to­vább­uta­zás a Washington melletti szál­lo­dába (2 éj). Útközben is­mer­ke­dés Baltimore mo­dern vá­ro­sával, séta a han­gu­la­tos kikötőben.

7. nap: Washington DC
Egész napos városnézés az Egyesült Államok gyönyörű fővárosában: Fehér Ház, Capitolium, Lincoln-emlékmű, Vietnámi Veteránok emlékműve, Arlington Nemzeti Temető stb. Délután lehetőség múzeumlátogatásra, pl. a világhírű Nemzeti Légi és Űrhajózási Múzeumban (Amerika egyik leglátogatottabb múzeuma).

8. nap: Washington DC, Lancaster (Amish farm)
Délelőtt szabad program, lehetőség további washingtoni múzeumok és nevezetességek megtekintésére. Délután továbbutazunk Pennsylvania állam fővárosa, Harrisburg irányába. Útközben a Lancaster külvárosában található Amish farm megtekintése. A farm képet nyújt az amishok életmódjáról, arról, hogyan él a XXI. században, XVIII. századi körülmények között, a modern civilizációtól szinte teljesen elszigetelten ez a közösség. Szállás Harrisburg mellett (1 éj).

9. nap: Harrisburg, Corning
Utazás észak felé, a kanadai határon talál­ható Nia­ga­ra-víze­séshez. Útközben rövid láto­gatást te­szünk az amerikai csoko­lá­dé­gyártás központ­jában, a Har­ris­burg mellett felépített Hershey Csoko­lá­dé­mú­ze­umban, majd egy szép kis­vá­rosban, Cor­ning­ban a látvá­nyos üveg­mú­ze­umot tekintjük meg. 
Szállás Niagara Falls városban (2 éj).

10. nap: Niagara (amerikai és kanadai oldal)
Az egész napot a Niagaránál töltjük. Kilátó­pontok fel­ke­resése az amerikai és a kanadai oldalon, majd le­he­tő­ség részt venni a klasszikus hajó­ki­rán­duláson, mely­nek végcélja a Kana­dához tartozó, félel­metes ro­baj­jal lezúduló Patkó-vízesés.

11. nap: Toronto
Utazás az Ontario-tó partja mentén Torontóba. Au­tó­buszos vá­ros­né­zés (fotó­szünetekkel) Kanada leg­na­gyobb, s talán legmo­dernebb váro­sában (Yon­ge Stre­et – a világ leghosszabb utcája, a régi és az új Vá­ros­háza, Ontario tarto­mány parla­mentje, a bel­vá­ros felhő­kar­co­lói, Sky Dome, kikötő stb.). A program fénypontjaként lehetőség lesz felmenni a modern világ egyik csodájának tartott CN-toronyba (a XX. század végéig a világ legmagasabb építménye volt). Ezután transzfer a torontói repülőtérre, elutazás egy európai átszállással Budapestre.

12. nap:
Érkezés Buda­pest­re a menetrend függvényében.

Fakultatív

Félnapos kirándulás a bájos Ply­mouth városkába, is­mer­ke­dés Amerika tör­té­nel­mé­nek kezdeteivel. Itt kötött ki 1620-ban az első angol telepeseket szállító hajó, a Mayflower, melynek mása Plymouth kikötőjében áll és lá­to­gat­ha­tó. A vá­ros mellett található Plimoth Plantation skan­zen­együt­tes nagyszerű képet ad a kor­szak vi­szo­nyai­ról, bemutatva a korai telepesek és az indiánok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonstruált falu­ban korabeli ruhákba öltözött em­be­rek élik (játsszák) az eredeti lakosok minden­nap­jait.
A fakultatív program ára: 13 600 Ft/fő - választott indulási időpont függvénye (belépődíjjal) – ga­rantált indulás. A fakultatív programot azon uta­saink­nak ajánljuk, akik szeretik a történelmet.

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 10 éjszakai szállást, a 10 reggelit, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, a Fehérvár Travel idegenvezetőjét Budapesttől Budapestig, valamint a következő belépőjegyeket: „The Breakers” kastély Newportban, Empire State Building panoráma-kilátó és Szabadság-sziget hajókirándulás New Yorkban, Amish farm Lancasterben, az üvegmúzeum Corningban, valamint a Niagara hajókirándulás.
(Egyes nevezetességek ingyen látogathatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Washingtonban a Légi és Űrhajózási Múzeum, az Arlington Nemzeti Temető és a Hershey Csokoládémúzeum.)

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetékeket és díjakat, a baleset-betegség-poggyász biztosítást. A helyszínen borravalót illik adni a gépkocsivezetőnek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 30 dollárra kell számítani.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

A helyszínen borravalót illik adni a gépkocsivezetőnek és a helyi idegenvezetőknek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

Az árak tájékoztató jellegűek!

A részvételi díj tartalmazza a belépődíjakat a programleírásban megadott helyekre.
További fakultatív lehetőségek:
New York Metropolitan Múzeum USD 25,-
Toronto CN-torony CAD 43,-

Várható kötelező költségek a helyszínen: 
30 USD
Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő. 

Hátralék: 

 A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyebek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, Ame­ri­kában légkondicionált autóbusszal.

Szállás: 

10 éjszaka jó középkategóriájú szállodákban, két­ágyas fürdőszobás szobákban.
Megjegyzés: Az amerikai szállodákban nincs három különálló ággyal rendelkező háromágyas szoba. Három fő számára egy két darab franciaággyal felszerelt szobát tudnak biztosítani.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj tartalmazza: 10 amerikai reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szállodák környékén, illetve a megtekintett nevezetességek közelében többféle étkezési lehetőség van, a kiválasztásban az idegenvezető természetesen segítséget nyújt.)
Időjárás: 
Nagyrészt hasonló hőmérsékleti értékekre számíthatnak, mint Magyarországon, a Niagaránál és Torontóban 1-2 fokkal hűvösebb, Washington környékén viszont pár fokkal melegebb lehet. Eső bármely hónapban előfordulhat, valamivel nagyobb az esélye, mint nálunk.
Vízum: 
A beutazási feltételekről, az esetleges vízum kötelezettségekről és díjaikról információkat a Konzuli Szolgálat honlapján talál:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Védőoltásra nincs szükség.
Vélemények, értékelések
4.2
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
4.0
Program értékelése
4.0
Szállás értékelése
4.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
4.0
<név nélkül>
Gyula
2017. júl. 6
4.2
A reggeli kínálata egy hét után nagyon egyhangú.
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!