Nagy svájci körutazás

8 napos buszos utazás Svájcban

Svájc Európa egyik legszebb országa. Szinte min­den megtalálható itt, ami a turisták számára vonz­erővel bír: varázslatos alpesi tájak; kristálytiszta vizű tavak; hangulatos, középkori kisvárosok; régi várak, katedrálisok; modern nagyvárosok ... A körutazás során utasaink Svájcnak mind a német, mind a francia, mind az olasz részéből kapnak ízelítőt, de az út legnagyobb élménye az Alpok fenséges hegyvilága lesz.

FőoldalEurópaAusztriaTirolInnsbruckNagy svájci körutazás

Alapár tartalmazza

Az autóbuszos utazást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dási biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetést.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat.

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda

1. nap: Innsbruck
Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Salzburg – Innsbruck út­vo­na­lon. Séta Innsbruckban, Tirol főváro­sában, majd to­vább­uta­zás az Inn alpesi völgyében a tiroli szállodához (1 éj).

2. nap: St. Gallen, Schaffhausen, Zürich, Axenstrasse, Altdorf
Utazás az Arlberg-hágó – Feldkirch – Bodeni-tó út­vo­na­lon St. Gallenbe. A barokk ka­ted­rá­lis és a vi­lág­örök­séghez tartozó kolos­tor­könyvtár meg­te­kin­té­se, majd rövid szabad program. To­vább­uta­zás a schaffhauseni Rajna-vízeséshez (Európa leg­bő­vizűbb víze­sése). Délután is­mer­ke­dés Zürich-hel. Séta az óvárosban és a Bahnhofstrassén, a világ egyik legelő­kelőbb üzlet­ut­cáján. Késő délután to­vább­uta­zás egy gyönyörű autó­úton, az Axenstrassén, majd Altdorfban a Tell Vilmos emlékmű meg­te­kin­té­se. Szállás egy közép-svájci alpesi szál­lo­dá­ban, egy tipikus svájci faluban, 3000 méter magas hegy­ó­riások között (2 éj).

3. nap: Szent Gotthárd-hágó útja, Lugano, hajózás a Luganói-tavon, Locarno
Kirándulás az olasz Svájcba. Utazás a Szent Gotthárd-hágó útján, vad­re­gé­nyes alpesi tájakon keresztül Ticino kantonba (több fotó­szünet útközben). Ticino jellemzői a kris­tály­tisz­ta vizű alpesi tavak, partjaikon medi­terrán növény­zettel, és a han­gu­la­tos, olaszos jellegű üdülő­városok. Délelőtt séta Luganóban, a Luganói-tó partján fekvő medi­terrán hangu­latú városban. A közös program után sza­bad­idő, illetve az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ség részt venni egy séta­ha­jó­záson az elbű­völő Luganói-tavon. A hajóról – mind svájci, mind olasz felség­te­rületről – meg­cso­dál­hat­juk a part mentén hirtelen kiemel­kedő hegy­vo­nu­la­to­kat, a tóparti ódon hangu­latú tele­pü­léseket és a dús, színpompás vege­tációt.
Délután is­mer­ke­dés az olasz Svájc másik híres váro­sával, a Maggiore-tó partján fekvő Locarnóval. A város­köz­pont felett emelkedik a Madonna del Sasso kolostor, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra, a tóra és a környező hegyekre (sikló vezet fel a kolostorhoz).

4. nap: Luzern, Jungfrau, Trümmelbach gleccser­víz­esések
Kora délelőtt séta az egyik leghan­gu­la­tosabb svájci városban, Luzernben. A város jelké­peinek, a Kapell­brückének (kö­zép­ko­ri fedett fahíd) és az Orosz­lános emlék­műnek a meg­te­kin­té­se. To­vább­uta­zás Interlaken érin­té­sével a Berni-Alpok (a Jungfrau-csoport) 4000 m magas hegyei között fekvő Lauter­brunneni-völgybe, Európa talán leg­szebb gleccser­völ­gyébe. Lehe­tőség könnyű túrá­zásra, vagy pedig a híres Jungfrau fogas­ke­rekű vasúttal egy kilátó­pont eléré­sére. A pano­ráma egy életre szóló élmény. Délután a Trümmelbach gleccser­víz­esések meg­te­kin­té­se (10 vízesés egy hegy belse­jében), majd utazás tipikus alpesi tájakon keresztül Svájc nyugati ré­szé­be, a francia Svájcba. Szállás Aigle kör­nyé­kén, egy gyönyörű fekvésű alpesi szál­lo­dá­ban (3 éj).

5. nap: Lausanne, Genf
Is­mer­ke­dés a francia Svájc 2 nagyvárosával, Lau­sanne-nal és Genffel. Mindkét város Nyugat-Európa leg­na­gyobb tava, a csodá­latos fekvésű Genfi-tó partján talál­ható. Elő­ször Lausanne-ba utazunk. Ebben a városban van a Nemzet­közi Olim­piai Bizottság központja. Séta az óvárosban, Svájc talán legran­gosabb műem­lé­kének, a Notre Dame ka­ted­rá­lisnak a meg­te­kin­té­se. Lehe­tőség az Olim­piai Múzeum meglá­to­ga­tására, mely néhány évvel ezelőtt megkapta „Az év európai múze­uma” kitüntetést. 
To­vább­uta­zás Genfbe. Több világ­szer­vezet szék­helye van ebben a patinás hangu­latú városban (ENSZ, Nemzet­közi Vörös­ke­reszt stb.). Vá­ros­né­zés (Diplo­ma­ta­negyed, Nemzetek Palo­tája, St. Pierre Kated­rális, Refor­máció Emlék­műve stb.), majd a Genfi-tó északi partja mentén vissza­uta­zás a szállodába. Pára­mentes időben az autó­pá­lyáról nagy­szerű pano­ráma nyílik a Mont Blanc-ra.

6. nap: Zermatt, Matterhorn
Pihenés az Alpokban.
Fakultatív program: kirándulás Wallis kantonba. Utazás a Rhone folyó közel 4000 méteres hegy­lán­cokkal határolt völgyében, Martigny és Sion városok érin­té­sével a Matter-völgybe. Csodálatos tájakon keresztül érkezünk Täsch-be. Innen lehe­tő­ség fogas­ke­rekű vasúttal tovább­utazni Zermattba. Ez a kisváros, mely a Matterhorn lábainál fekszik 1600 méteres magas­ságban, az Alpok egyik legele­gánsabb üdülő­helye. Is­mer­ke­dés a várossal, lehe­tő­ség könnyű túrá­zásra, vagy pedig fogas­ke­rekű vasúttal a Gornergrat szikla­ge­rin­cének eléré­sére (3100 méter). Léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma nyílik innen a "havasok aré­nájára", a gleccserek soka­sá­gára. Tucatnyi 4000 méter feletti csúcs vesz körül minket, köztük az Alpok második leg­ma­ga­sabb csúcsa, a Dufourspitze a Monte Rosa-csoportban (4634 m) és a világ­hírű piramis formájú hegy­csúcs, a Matterhorn (4478 m).
A fakultatív program ára: 6 500 Ft (garantált indulás). Figyelem: A fogaskerekű vasúttal utazóknak a vonatjegy a helyszínen fizetendő.

7. nap: Chillon vízivára, Bern, Liechtenstein
Délelőtt Svájc egyik leg­ér­de­ke­sebb tör­té­nel­mi em­lé­két, Chillon vízi­várát nézzük meg. To­vább­uta­zás Bernbe, Svájc főváro­sába. Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó óváros az Aare folyó hajtű­ka­nyarjában fekszik. Séta a leg­je­len­tő­sebb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (medvepark, vá­ros­háza, pano­rá­ma­pontok, par­la­ment, óratorony stb.), majd indulás haza­felé. A késő délutáni órákban is­mer­ke­dés Vaduzzal, a miniállam, Liechtenstein fővá­ro­sával, majd átkelés Auszt­riába, utazás Vorarlbergen át a tiroli szállodába (1 éj).

8. nap: Rattenberg
Délelőtt séta egy kö­zép­ko­ri hangu­latú tiroli kis­vá­rosban, az Inn partján fekvő Rattenbergben (gyö­nyö­rű­szép plébá­niatemp­lom), majd haza­uta­zás a Salzburg – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Figyelem: az 5. és a 6. nap programja az időjárástól függően felcserélődhet.

Fakultatív

Fakultatív program: kirándulás Wallis kantonba. Uta­zás a Rhone folyó közel 4000 méteres hegy­lán­cok­kal határolt völgyében, Martigny és Sion városok érin­té­sé­vel a Matter-völgybe. Csodálatos tájakon ke­resz­tül érkezünk Täsch-be. Innen lehetőség fogaskerekű vasúttal továbbutazni Zermattba. Ez a kisváros, mely a Matterhorn lábainál fekszik 1600 méteres ma­gas­ság­ban, az Alpok egyik legelegánsabb üdülőhelye. Ismerkedés a várossal, lehetőség könnyű túrázásra, vagy pedig fogaskerekű vasúttal a Gornergrat sziklagerincének elérésére (3100 méter). Léleg­zet­el­állító panoráma nyílik innen a "havasok arénájára", a gleccserek sokaságára. Tucatnyi 4000 méter feletti csúcs vesz körül minket, köztük az Alpok második legmagasabb csúcsa, a Dufourspitze a Monte Rosa csoportban (4634 m) és a világhírű piramis formájú hegycsúcs, a Matterhorn (4478 m). A fakultatív program ára: 6 500 Ft/fő (garantált indulás). Figyelem: A fogaskerekű vasúttal utazóknak a vonatjegy a helyszínen fizetendő.

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

Az autóbuszos utazást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dási biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetést.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

St. Gallen kolostorkönyvtár CHF 10,-
Schaffhausen Rajna-vízesés CHF 2,-
Lugano hajózás CHF 16,-
Locarno sikló CHF 5,-
Jungfrau fogaskerekű vasút Wengernalpig CHF 38,20
vagy CHF 49,40 (Kleine Scheideggig)
Trümmelbach-gleccservízesések CHF 11,-
Täsch-Zermatt kisvasút CHF 16,40
Zermatt-Gornergrat fogaskerekű CHF 78,40
vagy CHF 91,20 (július - augusztus)
Chillon vízivár CHF 9,50

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyebek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

1-1 éjszaka tranzitszállás Nyugat-Ausztriában, 5 éjszaka Svájcban, gyönyörű fekvésű szállodákban, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban.
A május 11, 22, június 12,19,22, július 3,27, augusztus 7,10,14, 31, szeptember 11,21, október 2-ai csoportok Aigle környékén (4., 5. és 6. éjszaka) egy belső úszómedencés, emelt szintű 3 csillagos szállodában lesznek elhelyezve, a többi csoport pedig egy normál 3 csillagos szállodában.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A reggeli a közép-svájci szál­lo­dá­ban (2 éj) bő­ví­tett kon­ti­nen­tális, a többi helyen pedig büfé. A vacsorák háromfogásosak. Félpanziós ellátás felár ellenében kérhető. Az alább felsorolt időpontok esetében az Aigle környéki szál­lo­dá­ban büfévacsorát kapnak a fél­pan­ziós felárat befizető utasaink. Május 11, 22, június 12,19,22, július 3,27, augusztus 7,10,14, 31, szeptember 11,21, október 2.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Svájcba.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Vélemények, értékelések
4.8
4 értékelés alapján
Szervezés értékelése
4.8
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
4.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
5.0
nélkül>
Fót
2018. jún. 25
4.6
Nagyon jól éreztük magunkat, sok-sok élménnyel gazdagabban, és a sok utazástól elfáradva tértünk haza.
Szállásaink tiszták voltak, csodálatos, magas hegyekkel körülvett környezetben.
Sajnos a francia-svájci szállodában a vacsoráknál feltálalt húsos ételek nem voltak ízletesek, de soha nem maradt üres a hasunk, mert mindig találtunk olyat, ami az ízlésünknek megfelelt. A reggeliknél hiányoltuk a zöldségeket.
A túravezetőnk nagyon felkészült volt a látnivalókból, szépen, tagoltan, érthetően beszélt.
A buszvezetők is kiválóan vezettek, és kedvesek voltak.
Összességében minden jó volt, ezt az utat mindenkinek csak ajánlani tudom.

<név nélkül>
Budapest, VII. kerület
2017. szep. 1
4.8
Gyonyoru ut volt!
<név nélkül>
Érsekújvár
2016. aug. 15
4.8
Nagyon jól szervezett út volt, kítűnő túravezetővel és sofőrrel. Kedves Tímea és Robi minden dicséretet megérdemel.
<név nélkül>
Siófok
2016. jún. 2
4.8
Nagyon szervezett és jól kialakított programon vehettünk részt. Köszönjük az utazási irodának ezt a nagyszerű élményt!
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!