Nagy Perui Körutazás

16 napos körutazás Peruban és Bolíviában

Fedezze fel velünk a távoli Peru csodás helyeit, Machu Picchu, Titicaca-tó, Lima, Arequipa, Puno. A hajdani Inka Birodalom központja, Dél-Amerika harmadik legnagyobb valamint az Andok legnagyobb területű országa, Peru. Az út során lehetősége lesz szemügyre venni Bolívia és Észak-Peru lehengerlő természeti kincseit is!

FőoldalDél-AmerikaPeruLimaNagy Perui Körutazás

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket (bele­ért­ve a 3 belső járatot is), a helyi autó­buszt, a vonatjegyet a Machu Picchuhoz, a hajó­je­gye­ket a Titicaca-tavon, a 14 éjszakai szál­lást reggelivel, a 14 főétkezést, a cso­mag­hor­dást, az útle­mon­dási biztosítást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a helyi ide­gen­ve­ze­tők és az utazási iroda ide­gen­ve­ze­tő­jének költségeit.

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat. Egyéb személyes kiadásokat. Figyelem: a repülőtéri illeték ára változhat!

Hossz: 
16 nap
Szállás: 
szálloda
***

1. nap: Lima
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Limába, Peru főváro­sába. Érkezés helyi idő sze­rint az esti órákban, transzfer a szállodába (1 éj). Szál­lá­sunk Lima legelőkelőbb negyedében, Miraf­lo­res-ban talál­ható.

2. nap: Paracas Nemzeti Park, Ballestas-szigetek
Elutazás Limából autó­busszal a Csendes-óceán part­vo­nala mentén déli irányba, a Paracas Nemzeti Park­ba. Hajó­kirán­dulás a Ballestas-szige­tekhez, a­hol ping­vi­nek, fókák és tengeri madarak ezre­iben gyö­nyör­köd­he­tünk, szerencsés esetben delfinek is elő­buk­kan­hatnak (ez Peru első számú tengeri állat­vi­lágot bemu­tató helye). Délután to­vább­uta­zás az Andok lábai mentén Naz­cá­ba, szállás (2 éj).

3. nap: Nazca-vonalak, Cantalloci vízve­ze­tékek
A titokzatos Nazca-vonalak eredetét a tudó­soknak a mai napig nem sike­rült tisztázni. A siva­tagba rajzolt óriási geo­met­riai alak­zatok közül a leg­na­gyobbak (pl. a kondor, a pelikán vagy a hüllő) több mint 100 mé­te­resek. A Pána­merikai országút melletti kilá­tó­tor­ony­ból 3 alakzat látszik vala­mennyire, de iga­zá­ból a vo­na­lak a leve­gőből tanul­má­nyoz­hatóak.
Fakultatív program: Repülés kisgé­pekkel a Nazca-vonalak fölé Nazca város repülő­teréről.
A fakultatív program ára: 34 00 Ft (garantált in­du­lás). 

Délután lehe­tő­ség a Cantalloc melletti föld alatti víz­ve­zetékek meg­te­kin­té­sé­re. Ezt az érdekes, föld a­lat­ti csator­nákból álló rendszert és a hozzájuk tar­to­zó kör alakú kőépít­mé­nyeket (kutakat) egykoron a naz­cák építették véde­ke­zésül a siva­tagi éghajlat mi­at­ti állandó vízhiány ellen.

4. nap: Pánamerikai országút
Utazás nagyrészt sivatagi tájakon keresztül déli i­rány­ba a világ egyik leghí­re­sebb útvo­nalán, a Pán­a­me­ri­kai ország­úton, amely az ame­rikai konti­nen­sen talál­ható országok több­ségét össze­köti. Út­köz­ben több­ször keresz­tezünk termé­keny folyó­völ­gyeket, a­me­lye­ket az Andok vízgyűjtő terü­le­teiről eredő folyók táplálnak (fotó­szünetek). Ér­ke­zés Arequipába, Peru má­so­dik leg­na­gyobb váro­sába, majd a szál­lo­dai szo­bák elfoglalása (1 éj).

5. nap: Arequipa
Arequipa, az örök tavasz városa közel 6000 méteres hegyek lába­inál fekszik. A város nagy ne­ve­zetes­sé­ge a Szt. Katalin kolostor, Dél-Amerika egyik leg­je­len­tő­sebb gyarmati korból származó emléke. A hatalmas (100 m x 200 m) terü­leten fekvő, magas falakkal kör­be­vett épü­let­együt­tes való­ságos város a vá­ros­ban, a­mely­nek meg­te­kin­té­se a turisták szá­má­ra egyfajta i­dő­utazással ér fel.
Ezután a város egyéb ne­ve­zetes­sé­geivel ismer­kedik a csoport: ka­ted­rá­lis, mo­nu­men­tá­lis főtér, Jezsuita temp­lom (melynek egyik kápol­nája olyan szép, hogy A­re­quipa Sixtus-kápol­nájának nevezik), Carmen Alto ki­lá­tó­pont stb.
Délután utazás az Arequipát Punóval össze­kötő or­szág­ú­ton. Az Andok hegy­ségen át vezető vad­re­gé­nyes országút áthalad egy 4000 méter feletti hágón is (fotó­szünet). Szállás a Titicaca-tó partján fekvő Pu­no váro­sában (1 éj).

6. nap: Titicaca-tó, úszó szigetek, Bolívia
Félnapos hajókirándulás a világ leg­ma­ga­sabban (3820 méteren) fekvő hajóz­ható taván, a Titicaca-ta­von. Láto­gatás a nádból készült úszó szige­teken, is­mer­ke­dés az ott élő indi­ánok életével. Fő tevé­keny­ségük a halászat, illetve az aján­dék­tár­gyak ké­szí­tése, melyeket a turis­táknak árulnak.
Délután utazás autó­busszal a szom­szé­dos Bolí­vi­á­ba, szállás a fővárosban, La Pazban (2 éj).

7. nap: Tiwanaku, La Paz
Délelőtt látogatás a La Paz környéki Tiwanaku rom­vá­ros­ban, mely az egyik leg­je­len­tő­sebb inkák e­lőt­ti dél-amerikai civi­li­záció fővá­rosa volt. Délután vá­ros­né­zés La Pazban: indián piac, varázs­szerek pi­a­ca, fe­ren­ces temp­lom, ka­ted­rá­lis, parla­ment, Hold völ­gye stb.

8. nap: Katamarán a Titicaca-tavon, Nap­szi­get, Puno
Transzfer Chua kikötőjébe, onnan hajózás kata­ma­ránon a Titicaca-tavon. Bolí­viához tartozik a tó leg­ér­de­ke­sebb szigete, a Napsziget, amely egy ősi le­gen­da szerint az Inka Biro­dalom szülő­helye. Láto­ga­tás a szigeten: inka kori emlékek, nádhajó-ké­szí­tés bemu­ta­tója, kézműves központ, is­mer­ke­dés a külön­bö­ző láma­fé­lékkel stb. 
Kora délután érkezés Copacabana kikö­tő­jébe, át­ke­lés Peruba, majd to­vább­uta­zás a punói szál­lo­dába (1 éj).

9. nap: Sillustani, Andahuaylillas
Egész napos utazás autó­busszal Punóból Cuzcóba az Andok fenn­síkon keresztül. Első prog­ramunk Sil­lus­tani meg­te­kin­té­se. A közeli Umayo-tó partján ál­ló ősi, kerek alap­rajzú temet­ke­zési épít­mények Pe­ru leg­fon­tosabb törté­nelem előtti korból származó emlé­kei közé tartoznak. A kö­vet­ke­ző megállónk: An­da­hu­aylillas (bájos andesi falu, temp­lomában gyö­nyö­rű fest­mények). Szállás Cuzcóban (3 éj).

10. nap: Machu Picchu (vistadome vonattal)
Egész napos kirándulás pano­rámatetős vonattal Föl­dünk talán leglátvá­nyo­sabb romvá­ro­sába. A vonat gyönyörű andesi tájakon halad keresztül. A vég­ál­lo­más­tól, a dzsun­gelben fekvő Aguas Calientes-ből kis­bu­szokkal viszik a turis­tákat a 400 mé­ter­rel feljebb lévő romte­rület bejá­ratához. A vad­re­gé­nyes hegy­csú­csok, a mélyen alattuk kanyargó Uru­bam­ba folyó, a buja növényzet és a titok­zatos inka romok lát­vá­nya min­den perui köru­tazás csúcs­pontját je­len­tik.

11. nap: Szent Völgy, Pisac, Cuzco
Délelőtt kirándulás az Andok egy kanyon­szerű völ­gyé­be, ahol az inkák szent folyója, az Urubamba fo­lyik. A folyó­parti Pisac faluban láto­gatás a híres in­di­án piacon (kü­lön­le­ges élmény). Vissza­útban Cuz­có­ba rö­vid is­mer­ke­dés néhány inka kori rommal: Tambo Ma­chay (egy forrás fölé emelt kultikus építmény); Pu­ka Pukara (a vörös erőd); Sac­say­huamán (ci­ta­della Cuzco felett óriási épí­tő­kö­vekből).
Cuzco az egykori Inka Biro­dalom fővá­rosa volt. Ma­nap­ság Dél-Amerika mű­em­lé­kek­ben leggaz­da­gabb váro­sának tartják, mely az inka kori emlé­ke­ken kívül tele van a gyarmati korból származó han­gu­la­tos é­pü­letekkel. A vá­ros­né­zés fény­pontjait a mű­kin­csekkel teli ka­ted­rá­lis és az inkák egykori Nap­temp­lomának meg­te­kin­té­se jelentik.

12. nap: Lima, Trujillo
Transzfer Cuzco repülőterére, elutazás Limába. Vá­ros­né­zés Peru közel 10 milliós metro­po­li­szában. E­lő­ször a gyarmati korból származó szép óvárost néz­zük meg: mo­nu­men­tá­lis főtér, ka­ted­rá­lis (Pizarro sír­ká­pol­nájával), vá­ros­háza, Ferences kolostor a kata­kom­bákkal stb., majd a város két előkelő ne­gye­dével is­mer­kedünk (San Isidro és Miraflores ne­gye­dek).
Ezután láto­gatást teszünk a híres Arany­mú­zeumban, ahol a spanyol hódítás előtti időszak nagyon fejlett a­rany­mű­ves­ségének alko­tásait mutatják be. Ezen kí­vül kerámiák, régészeti textí­liák, múmiák és fegy­ve­rek is látha­tóak. A késő délutáni órákban transz­fer a re­pü­lő­tér­re, majd to­vább­uta­zás Trujillóba, szál­lás (2 éj).

13. nap: Chan Chan, Huanchaco, Holdtemp­lom, Trujillo
Egész napos ba­ran­go­lás Trujillóban és kör­nyé­kén. Első programunk: Chan Chan, a világ leg­na­gyobb vá­lyog­ból készült romvá­ro­sának meg­te­kin­té­se (U­NES­CO vi­lág­örök­ség). A 20 négyzet­ki­lométer te­rü­letű város a Chimu Biro­dalom fővá­rosa volt, az in­kák 1470-ben foglalták el. Néhány évtizede egy ré­szét re­konst­ru­álták. A déli órákban ebéd és séta egy han­gu­la­tos óceán­parti halász­fa­luban, Hu­anc­hacóban. A falu nagy látvá­nyos­ságát a helyi nád­ból készült egy­sze­mé­lyes halász­csó­nakok je­len­tik (a halászok be­mu­ta­tót is tartanak).
Észak-perui kirán­du­lásunk folyta­tá­saként a 290x210 méter alap­te­rü­letű Holdtemp­lomot nézzük meg, mely több mint 1000 éve 50 millió vályog­tég­lából épült (értékes falfest­mények). Ezután Trujillo bájos ó­vá­rosával ismer­ke­dünk, mely tele van gyönyörű, a gyar­ma­ti korból származó épüle­tekkel. Főtere sokak sze­rint Peru legszebb tere.

14. nap: Sipán, Amerika Tutankhamonja
Utazás a Pánamerikai ország­úton Peru legé­szakibb nagyvá­ro­sába, Chiclayóba. A közeli Sipán falu mel­lett, egy ősi vályog­pi­ra­misban fedezték fel 1987-ben egy moche ural­kodó érintetlen sírját. Ezt a világ ré­gé­szei a XX. század második leg­je­len­tő­sebb fel­fe­de­zé­sének tartják az egyip­tomi Tutankhamon fá­ra­ó sír­já­nak felfe­de­zése után. Az ásatási terület és a rekonst­ruk­ciók megte­kin­tését köve­tően Lam­bay­eque váro­sában meglá­to­gatjuk a 2002-ben megnyílt szu­per­modern múze­umot, mely a sír­e­gyüt­tesből elő­ke­rült temérdek kincset mutatja be rend­kívül látvá­nyos módon (sokan Dél-Amerika leg­jobb mú­ze­u­má­nak tart­ják). Ezután transzfer Chiclayo repülő­terére, elutazás Li­má­ba, transzfer a szállodába (1 éj).

15. nap: Lima
Délelőtt sza­bad­idő Limában, majd a Régészeti és Ant­ro­pológiai Múzeum megte­kin­té­sével búcsúzunk Pe­ru­tól. A múzeum nagy­szerű össze­fog­la­lását adja a Peruban látot­taknak, kiváló leletek, makettek és il­luszt­rá­ci­ók segít­ségével. 
Késő délután transzfer a repülő­térre, elutazás egy nyu­gat-európai átszállással Buda­pest­re.

16. nap:
Érkezés Ferihegyre a késő esti órákban.

Fakultatív

Repülés kisgépekkel a Nazca-vonalak fölé Nazca város repülőteréről. A fakultatív program ára: 34 400 Ft/fő (garantált indulás).

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket (bele­ért­ve a 3 belső járatot is), a helyi autó­buszt, a vonatjegyet a Machu Picchuhoz, a hajó­je­gye­ket a Titicaca-tavon, a 14 éjszakai szál­lást reggelivel, a 14 főétkezést, a cso­mag­hor­dást, az útle­mon­dási biztosítást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a helyi ide­gen­ve­ze­tők és az utazási iroda ide­gen­ve­ze­tő­jének költségeit.

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat. Egyéb személyes kiadásokat. Figyelem: a repülőtéri illeték ára változhat!

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

További étkezések, személyes kiadások.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulás előtt 30 napon belül történő foglalás esetén a teljes részvételi díj fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyebek
Kiutazás: 

A Budapest – Lima / Cuzco – Lima / Lima – Trujillo / Chiclayo – Lima / Lima – Budapest útvonalon menetrend szerinti repülőjáratokkal, Peruban légkondicionált autóbusszal, a Machu Picchuhoz vonattal, Bolíviából Peruba katamaránon. (Megjegyzés: Cuzco környékén a turistákat maximum 32-35 fős kisbuszokkal szállítják. Ezek általában nem légkondicionáltak, de a nagy magasság miatti alacsonyabb hőmérsékletek következtében erre többnyire nincs is szükség.)

Szállás: 

10 éjszaka 4 csillagos szállodákban, 2 éj (Nazcában) jó 3 csillagos szállodában, 2 éj (La Pazban) 5 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
Félpanzió – 13 büféreggeli, valamint a 2. napon hidegcsomag a korai indulás miatt, 14 főétkezés (vacsora vagy ebéd a 2. naptól a 15. napig – napi egy főétkezés). Megjegyzések: 1. Az első este nincs a hotelben vacsora, mert a tapasztalatok szerint ezt nem igénylik az utasok. A repülőjáraton a Limába érkezés előtt szolgálnak fel vacsorát. Ugyanakkor a Limából való hazautazás napján még egy ebédet biztosítunk utasainknak. 2. A 6. napon az ebédet a La Pazba utazás miatt hidegcsomag formájában kapják utasaink.
A területről: 
Peru olyan pontja a világnak, melyet titkok, és megválaszolatlan kérdések sokasága övez. Ez a csodálatos, misztikus ország több ezer éves, ősi inka emlékhelyekkel már önmagában is elképzelhetetlen értékeket és érdekességeket ígér, de ez még kiegészül a hatalmas esőerdők, varázslatos tavak és a gazdag élővilág látványával.
Időjárás: 
Peruban az évszakok pont fordítva vannak, mint Európában. Fontos, hogy a napsütés ereje az itthoninál erősebb, hiszen Peru sokkal közelebb van az Egyenlítőhöz, mint Magyarország.
A meglátogatott helyek jó része a Csendes-óceán közelében, az Andok nyugati peremén fekszik (Lima, Nazca, Arequipa, Chiclayo, Trujillo). Ezeken a helyeken sivatagi éghajlat van, csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb nappali csúcs­hő­mérsék­letek Lima környékén 20-25° C körül mozognak. Azért nem több, mert a Déli-sark felől jövő Humboldt-áramlás hűti a partvidék levegőjét. Limában április közepétől november közepéig jellemző, hogy vastag felhőzet van a város felett, ez gyakran enyhe köddel párosul. Az észak-perui Chiclayóban és Trujillóban ez a felhőtakaró már nem jellemző és az Egyenlítő Peruban az évszakok pont fordítva vannak, mint Európában. Fontos, hogy a napsütés ereje az itthoninál erősebb, hiszen Peru sokkal közelebb van az Egyenlítőhöz, mint Magyarország.
A meglátogatott helyek jó része a Csendes-óceán közelében, az Andok nyugati peremén fekszik (Lima, Nazca, Arequipa, Chiclayo, Trujillo). Ezeken a helyeken sivatagi éghajlat van, csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb nappali csúcshőmérsékletek Lima környékén 20-25 °C körül mozognak. Azért nem több, mert a Déli-sark felől jövő Humboldt-áramlás hűti a partvidék levegőjét. Limában április közepétől november közepéig jellemző, hogy vastag felhőzet van a város felett, ez gyakran enyhe köddel párosul. Az észak-perui Chiclayóban és Trujillóban ez a felhőtakaró már nem jellemző és az Egyenlítő közelsége miatt a hőmérséklet általában magasabb pár fokkal, mint Limában. A dél-perui Arequipát nevezik az örök tavasz városának is, egész évben 20 °C körüli nappali csúcshőmérsékletek és napsütés a jellemző.
Az Andok fennsíkon (Puno, Cuzco, La Paz és környékük) a 3000 méter feletti magasság miatt a nappali csúcshőmérsékletek egész évben 17-20 °C körül alakulnak, de késő estére a hőmérséklet akár 10 °C alá is csökkenhet. Az esős évszak az ottani nyár, tehát kb. a november végétől április elejéig terjedő időszak. A legtöbb csapadék januárban és februárban hullik, ezért akkor nem szervezünk perui utazást.
Vízum: 
A beutazási feltételekről, az esetleges vízum kötelezettségekről és díjaikról információkat a Konzuli Szolgálat honlapján talál:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére
Egészségügyi tudnivalók: 
Peruban védőoltásra nincs szükség. A meglátogatott helyek egy része 3000 méter feletti magasságban található (Puno, Cuzco, La Paz és környékük). Ebben a magasságban a levegő kisebb oxigéntartalma ún. magassági betegséget idézhet elő. Javasoljuk, hogy az első napokban kerüljék az erőkifejtést. A nagy magasságra érzékenyek, a szívbetegek konzultáljanak orvosukkal. A tapasztalatok szerint az oda látogató turisták kb. felénél valamilyen mértékben jelentkeznek a magassági betegség tünetei (fáradékonyság, fejfájás stb.), de a helyiek erre fel vannak készülve, és tudnak helyi gyógykészítményt biztosítani, valamint szükség esetén – az oxigénhiány enyhítésére – rendelkezésre áll palackozott oxigén. Az akklimatizációt segíti, hogy a 3000 méter feletti területekre megérkezés előtt 18-20 órát Arequipában töltünk, mely 2300 méteres magasságon fekszik. A Bolíviába történő belépéshez a sárgaláz elleni védőoltás a helyi partneriroda szerint jelenleg nem kötelező, de ez bármikor változhat. Ezért javasoljuk utasainknak, hogy az erről szóló igazolást vigyék magukkal. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot (Budapest, IX. Gyáli u. 3/a).Telefon: (0036) (1) 476-1364, honlap: www.oek.hu
Vélemények, értékelések
5.0
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
5.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
5.0
<név nélkül>
Jászberény
2017. nov. 29
5.0
Minden nagyon rendben volt! Csak ajánlani tudom!
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!