Nagy Benelux körutazás - szélmalmok, csatornák, virágok és csodaszép városok

9 napos körutazás a Benelux államokban

Élményekben gazdag, felejthetetlen körutazás Európa nyugati szegletébe. Utasaink betekintést kapnak Európa egyik sarkának varázslatos világába. Mindhárom ország gyönyörű, könnyű mindegyikbe életreszólóan beleszeretni!

FőoldalEurópaHollandiaAmszterdamNagy Benelux körutazás - szélmalmok, csatornák, virágok és csodaszép városok

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 8 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést,

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket sétahajózás díja,, a fakultatív programok díját. Utasbiztosítás (BBP) megkötése utazási feltétel!

Hossz: 
9 nap
Szállás: 
szálloda
***

1. nap:
Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Németországban (1 éj).

2. nap: Luxemburg
Utazás Luxemburgba, is­mer­ke­dés a nagyher­cegség szép fek­vésű fő­városával, melyet hatalmas erőd­rend­sze­re és fek­vése miatt észak Gibral­tárjának is szok­tak nevezni. Ezután az Ardenneken keresztül to­vább­uta­zás a belgiumi szállodába (4 éj).

3. nap: Brüsszel, Atomium, Waterloo
Brüsszelben lá­to­ga­tás a város egyik jelké­pévé vált épít­mé­nyéhez, az Atomiumhoz. Ezt a kü­lön­le­ges al­ko­tást az 1958-as világ­kiállításra tervezték, és a vas­mo­le­ku­la kristály­rácsát ábrázolja 165 milli­árd­szo­ros nagyí­tásban (102 méter magas). Ezután az egyesült Európa főváro­sában az óvá­ros főbb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­se követ­kezik (Fő tér a város­házával, Manne­ken Pis szobor, Szé­kes­egy­ház stb.). A nap má­so­dik felé­ben felke­ressük a Brüsszel mellett lezaj­lott waterlooi csata emlék­helyeit: Oroszlán-domb, pano­ráma­kör­kép, emlék­kiállítás. (Akit Waterloo nem ér­de­kel, annak ez idő alatt Brüsszel­ben szabad prog­ram.)

4. nap: Bruges, Gent
Kirándulás Flandria két gyöngy­sze­mébe, Bruges-be és Gentbe, melyekhez hasonló gyönyörű váro­sokat na­gyon keveset lehet látni a világon. Mindkét vá­ros­ban közös séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez, majd marad elég sza­bad­idő, hogy mindenki fel­fe­dez­hes­se a kö­zép­kor­ból ránk maradt utcákat, házakat. Bruges-ben le­he­tő­ség nyílik részt venni a város­néző csónak­túrán.

5. nap: Antwerpen, Middelburg, Delta-Expo
Is­mer­ke­dés Antwerpennel (gyönyörű ka­ted­rá­lis és fő­tér, hús­csarnok, Schelde-part, vár stb.). A késő dél­előt­ti órák­tól sza­bad­idő Antwerpenben, illetve lehe­tő­ség részt venni az alábbi kirán­duláson:
Fakultatív program: Kirándulás Hollandia Zeeland tarto­má­nyá­ba, a szige­tek és a vizek orszá­gába. A tarto­mány terü­letének nagy része a tenger szintje alatt fek­szik és hatal­mas gát­rend­szerek védik a ten­gertől. Séta Middel­burgban, a tarto­mány szék­helyén, majd a Delta-Expo meg­te­kin­té­se, mely bemu­tatja, hogyan győzte le Hollandia népe az Északi-tengert. Az expo terü­letén egy fe­lejt­he­tet­len séta zárja a prog­ramot az Oosterschelde-dammon, a világ leg­na­gyobb tengeri gátján. 
A fakultatív program ára: 6 300 Ft + belépődíj (garantált indulás).

6. nap: Rotterdam, Delft, Hága
Utazás Európa egyik legkorszerűbb városán, Rot­ter­dam­on keresztül, ahol meg­cso­dál­hat­juk a város jel­leg­zetes modern épü­leteit (égbeszökő torony­házak, egyedül­állóan eredeti kocka­házak, Euro­mast torony). Láto­gatás egy tipikus holland kis­vá­rosban, Delftben, mely világ­hírét az itt elő­állított por­celánnak köszön­heti. Séta a han­gu­la­tos tör­té­nel­mi belvá­rosban, sza­bad­idő. Hága, a holland par­la­ment szék­helye a kö­vet­ke­ző állomás. Is­mer­ke­dés a várossal, lehe­tő­ség a Mauritshuis (világ­hírű képtár) vagy a Madurodam (a világ első mini­városa) meg­te­kin­té­sé­re. Szállás egy közép-hollan­diai szál­lo­dá­ban (2 éj).

7. nap: Amszterdam, Volendam
Utazás Amszterdamba, Hollandia sajátos hangu­latú főváro­sába. Séta­hajózás a csator­nákon, autó­buszos vá­ros­né­zés, egy gyémánt­csi­szoló műhely meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség Amszterdam egyéb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­sé­re (Rijks­mú­ze­um, Piros­lámpás negyed stb.). A délutáni órákban utazás tipikus holland tájon át Volendamba, a nép­viseletéről és a halá­szairól híres kis­városba. Séta a han­gu­la­tos kikö­tőben és kör­nyé­kén.

8. nap: Gouda / virágpark (tavasszal)
Délelőtt séta egy elragadó holland kisvárosban, Goudában: főtér, városháza (az egyik legszebb Hollandiában), mázsaház (ahol a sajtot mérték) stb. Szabadidő, majd indulás hazafelé, szállás Németországban(1 éj).
Figyelem: A tavaszi csoportok esetében Gouda helyett a Keukenhof virágparkba látogatunk, amely Hollandia egyik legnagyobb turistaattrakciója.

9. nap: Passau
Hazautazás a Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Útközben a három folyó (Duna, Inn és Ilz) talál­ko­zásánál fekvő bajor várossal, Passauval is­mer­ke­dünk (óváros, Szent István dóm, Residenzplatz stb.). Itteni magyar vonat­kozású em­lék­ként említ­hetjük a Niedern­burg kolostor temp­lomát, ahol Szent István kirá­lyunk fele­sége, Gizella nyugszik. Érkezés Buda­pest­re, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.

Fakultatív

Kirán­dulás Hollandia Zeeland tarto­má­nyába, a szigetek és a vizek orszá­gába. A tarto­mány terüle­tének nagy része a tenger szintje alatt fekszik és hatalmas gátrend­szerek védik a tengertől. Séta Middelburgban, a tartomány szék­helyén, majd a Delta-Expo meg­te­kin­té­se, mely be­mu­tatja, hogyan győzte le Hollan­dia népe az Északi-tengert. Az expo terü­letén egy fe­lejt­he­tet­len séta zárja a prog­ramot az Oosterschelde-dammon, a világ leg­na­gyobb tengeri gátján. 
A fakultatív program ára: 6 300 Ft + belépődíj (garantált indulás).

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 8 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést,

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket sétahajózás díja,, a fakultatív programok díját. Utasbiztosítás (BBP) megkötése utazási feltétel!

Kötelező költségek: 

Utasbiztosítás (BBP) megkötése utazási feltétel! 

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Waterloo kombinált jegy EUR 17,-
Bruges csónakkirándulás EUR 8,-
Delta-Expo EUR 21,-
Hága Mauritshuis EUR 15,50
Amsterdam Rijksmuseum EUR 19,-
sétahajózás EUR 8,50
Keukenhof virágpark EUR 15,50 (tavasszal)

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40%-a, mely a foglaláskor fizetendő. Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

 A teljes részvételi díj 60%-a, mely indulás előtt 30 nappal fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyebek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

Egy-egy éjszaka tranzitszállás (1. és 8. nap) Németországban egy emelt szintű 3 csillagos szállodában; két éjszaka (6. és 7. nap) Hollandiában egy ennél egyszerűbb 3 csillagos szállodában és négy éjszaka (2., 3., 4. és 5. nap) Belgiumban az alábbiak szerint:
Az áprilisi, júliusi és augusztusi csoportok esetén: Brüsszel mellett egy 4 csillagos szállodában.
A szeptemberi csoport esetén: egy antwerpeni 3 csillagos szállodában.
Figyelem: a szeptemberi csoportnál egy autóút melletti szállodát használunk. Ez a kirándulásokhoz ideális, hiszen pár perc alatt el lehet hagyni a várost. Ugyanakkor az autóút felőli szobák zajosabbak lehetnek, bár a szálloda igyekszik csoportunknak minél több szobát biztosítani a csendes oldalon. Sajnos a szobák kiosztásába nincs beleszólásunk.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Vélemények, értékelések
4.6
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
4.0
Szállás értékelése
4.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
5.0
Attiláné
Győrszemere
2018. aug. 1
4.6
Nagyon jól éreztem magam. Sok szép helyen jártunk.A nagy hőség kicsit megviselt, de kárpótolt a sok látnivaló. Az idegenvezetőnek külön köszönet és a sófőröknek.
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!