Karneválok Riviérája - Nizza, Menton

8 napos körutazás provence-i kirándulással

Mindenki hallott már a Francia Riviéráról vagy más néven a Côte d'Azur-ről, melynek neve valaha egy­be­forrt a luxussal, a filmsztárokkal, a millio­mo­sok­kal. Európa egyik legnépszerűbb tengerpartjáról van szó, köszönhető ez a csodálatos tájnak, a télen is többnyire kellemes éghajlatnak és a sok művészeti, építészeti és kulturális látnivalónak. A Francia Riviéra két nagyszabású télűző eseménye a messzeföldön híres Nizzai Virágkarnevál napsárga mimózáival, és a világon egyedülálló Citrom Fesztivál Mentonban. A hazai télből a mediterrán tavaszba kalauzoljuk utasainkat.

FőoldalEurópaAusztriaStájerországGrazKarneválok Riviérája - Nizza, Menton

Alapár tartalmazza

Az autóbuszos utazást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a programokat, az idegenvezetést indulástól érkezésig; valamint az állóhelyre szóló belépőt Nizzában a „Fények Fesztiválja” és a „Virágok csatája” rendezvényre, és a mentoni Citrom Fesztivál felvonulásra.

Alapár nem tartalmazza

Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat. Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megléte utazási feltétel! További belépőjegyek.

Hossz: 
8 nap 7 éjszaka
Szállás: 
szálloda
****

1. nap: Graz
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pálya­ud­var parkolójából. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autóbusz 7 óra­kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Vesz­prém – Sárvár – Szom­bat­hely – Bucsu – Graz út­vo­na­lon. Rövid séta Graz han­gu­la­tos belváro­sában (UN­ES­CO vi­lág­örök­ség), majd to­vább­uta­zás az Al­po­kon át a Klagenfurt – Udine út­vo­nalon. Tranzit­szál­lás Olasz­or­szágban (1 éj).

2. nap: Sanremo
Utazás a Pó-síkságon, majd az Appenninek hegylán­ca­in keresztül az Olasz Riviérára. Pihenő Sanre­mó­ban, az Olasz Riviéra legelegánsabb üdülő­he­lyén, mely a világ egyik legfontosabb virágtermelő vidé­ké­nek központja (gyönyörű parkok, sikátoros óváros). Tovább­u­ta­zás Franciaországba, érkezés a cannes-i szálvlo­dába a késő délu­tá­ni órákban (5 éj).

3. nap: St Paul de Vence, Grasse – parfüm­gyár, Cannes, Nizzai Karnevál (Fények Fesz­ti­vál­ja)
Délelőtt kirándulás a közeli St Paul de Vence-ba. Ezt a hegyre épült, késő kö­zép­kor­ból fennmaradt kisvá­rost az egyik legszebb provence-i településnek tart­ják. Kora délután egy parfümgyár (Fragonard) meg­te­kin­té­se Grasse-ban, a francia parfümipar köz­pont­já­ban, majd is­mer­ke­dés Cannes-nal, a film­fesz­ti­vá­lok városával (Fesztivál palota, ten­ger­par­ti sétány, kikötő stb.). 
Este Nizzában részvétel a „Fények Fesztiválja” elne­ve­zé­sű látvá­nyos karne­vá­li forgatagban.

4. nap: Nizza, Nizzai Karnevál (Virágok Csa­tája)
Vá­ros­né­zés Nizzában, a Francia Riviéra főváro­sában. A város jellemzői a széles ten­ger­par­ti sétányok, a pálmafák, sok-sok virág, a szökőkutak, a pompás pa­lo­ták. Séta a városban: Angol sétány, óváros, vi­rág­piac, Bellanda Torony, Massena tér stb., majd sza­bad­idő. Részvétel a „Virágok Csatája” névre ke­resz­telt színpompás kavalkádban, a bámulatos virág­kom­po­zí­ci­ók meg­te­kin­té­se.

5. nap: Monaco, Monte Carlo, Menton (Citrom Fesz­ti­vál)
Egész napos kirándulás Monacóba, a miniállamba, melynek csodálatos fekvése örökké emlékezetes ma­rad a turisták számára. Látogatás az Egzotikus Kertben, a katedrálisban, séta az óváros szűk utcács­ká­in és a Hercegi Palota kör­nyé­kén. Délután is­mer­ke­dés Monte Carlóval, le­he­tő­ség a kaszinó meg­lá­to­ga­tá­sá­ra. Esti úticélunk Menton, a citromok városa. Séta a festői fekvésű városban, a Biovès Park­ban kiál­lí­tott citrom- és narancsszobrok meg­te­kin­té­se, majd részvétel a Citrom Fesztivál keretén belül meg­ren­de­zen­dő Holdfény Parádén.

6. nap: Saint-Tropez, Port Grimaud (a XX. század Velencéje)
Szabad program Cannes-ban.
Fakultatív program: Autóbuszos kirándulás a Francia Riviéra partjai mentén Saint-Tropez-be. A keskeny félszigeten fekvő egykori csendes halászfalu a XX. században nyüzsgő üdülőhellyé nőtte ki magát. Séta az óváros romantikus, szűk utcáin, a luxus­jachtokkal zsúfolt kikötőben, a Place des Lices téren, és le­he­tő­ség a város felett magasodó XVI. századi citadella meg­te­kin­té­sé­re. 
Kora délután Port Grimaud-val ismerkedünk, amely a jelenkori építészet valóságos gyöngyszeme. Külön­le­ges élményben lehet részünk a vízre épített kikötő (víziváros) csatornái között tett séta során. 
A fakultatív program ára: 7.300 Ft (garantált indulás)

7. nap: Milánó
Indulás hazafelé. Utazás az Olasz Riviérán és az Appennineken keresztül Milánóba, a dóm meg­te­kin­té­se, séta a belvá­rosban. Tranzitszállás Olasz­or­szág­ban (1 éj).

8. nap: Klagenfurt
Hazautazás az Udine – Villach – Bucsu – Szombat­hely – Sárvár – Veszprém út­vo­na­lon. Útközben is­mer­ke­dés Klagenfurt han­gu­la­tos városközpontjával. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra majd Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: A program összeállítása az előzetes kar­ne­váli programtervezetek alapján készült, ame­lyek­ben a szervezők szerint már nem valószínű mó­do­sí­tás. Ha mégis változás történne, az esetleges el­ma­radt programokért felelősséget nem tudunk vállalni.

Fakultatív

Fa­kul­ta­tív prog­ram: Au­tó­bu­szos ki­rán­du­lás a Fran­cia Riviéra part­jai men­tén Saint-Tro­pez-be.

A kes­keny fél­szi­ge­ten fekvő egy­kori csen­des ha­lász­falu a XX. szá­zad­ban nyüzsgő üdü­lő­hellyé nőtte ki ma­gát. Séta az óvá­ros ro­man­ti­kus, szűk ut­cáin, a luxus­jachtok­kal zsú­folt ki­kö­tő­ben, a place des Li­ces té­ren, és le­he­tő­ség a vá­ros fe­lett ma­ga­sodó XVI. szá­zadi ci­ta­della meg­te­kin­té­sé­re. Kora dél­után Port Gri­maud-val is­mer­ke­dünk, amely a je­len­kori épí­té­szet va­ló­sá­gos gyöngy­szeme. Kü­lön­le­ges él­mény­ben le­het ré­szünk a vízre épí­tett ki­kötő (vízi­vá­ros) csa­tor­nái kö­zött tett séta so­rán.

A fa­kul­ta­tív prog­ram ára: 7.300 Ft (ga­ran­tált in­du­lás)

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

Az autóbuszos utazást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a programokat, az idegenvezetést indulástól érkezésig; valamint az állóhelyre szóló belépőt Nizzában a „Fények Fesztiválja” és a „Virágok csatája” rendezvényre, és a mentoni Citrom Fesztivál felvonulásra.

Alapár nem tartalmazza: 

Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat. Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megléte utazási feltétel! További belépőjegyek.

Kötelező költségek: 

Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

További étkezések, személyes kiadások, belépők.

A Belépő díjak tájékoztató jellegűek!

Monaco Egzotikus kert EUR 5,50
Menton Bioves park EUR 7,-
Saint-Tropez Citadella EUR 3,-
Milánó dóm EUR 3,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyebek
Kiutazás: 

Légkondicionált luxusautó­busszal. Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

1-1 éjszaka tranzitszállás oda- és visszaútban Észak-Olaszországban egy szép 4 csillagos szállodában, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban.
5 éjszaka Cannes-ban egy városközponthoz közeli 4 csillagos szállodában kétágyas (pótágyazható), fürdőszobás szobákban (TV, telefon, széf, hajszárító). A szállodától Cannes fő üzletutcája 5 perc, a tengerpart pedig 8-10 perces sétával érhető el.

Étkezés: 
Büféreggeli / fakultatív félpanzió (3 fogásos vacsora). Megjegyzés: A rendelkezésre álló idő minél jobb kihasználása érdekében a 3. és 5. napon nincs közös vacsora, hiszen a napi programok után a várható nagy forgalom miatt a szokásosnál jóval előbb el kell indulni az esti felvonulások helyszínére.
A területről: 
Mindenki hallott már a Francia Rivi­é­rá­ról vagy más néven a Côte d'Azurről, melynek neve valaha egy­be­forrt a luxussal, a film­sztá­rok­kal, a millio­mo­sok­kal. Európa egyik leg­nép­sze­rűbb ten­ger­part­já­ról van szó, kö­szön­he­tő ez a cso­dá­latos tájnak, a télen is több­nyire kelle­mes ég­haj­lat­nak és a sok mű­vé­szeti, építé­sze­ti és kul­tu­rá­lis lát­ni­va­ló­nak. A Fran­cia Riviéra két nagy­sza­bá­sú télűző eseménye a messze­föl­dön híres Nizzai Virág­kar­ne­vál nap­sárga mimózáival, és a világon egye­dül­ál­ló Citrom Feszti­vál Mentonban. A hazai télből a medi­terrán tavasz­ba kalauzoljuk utasainkat.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!