Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig

6 napos buszos csillagtúra Ausztria legnapsütésesebb tartományában

Karintia Ausztriának a legdélibb tartománya. Teljes egészében az Alpok területén található, az Alpok főgerincétől délre. Minden oldalról magas hegyek határolják. A földrajzi helyzetének köszönhetően itt sokkal többet süt a nap, mint az ország más részein. Az osztrák tartományok közül Karintia az egyik leg­gaz­da­gabb turisztikai attrakciókban. Az utazás során látunk majd kris­tály­tisz­ta vizű alpesi tavakat, vadromantikus alpesi völgyeket és hegycsúcsokat, valamint szebbnél szebb tör­té­nelmi kisvárosokat.

FőoldalEurópaAusztriaKarintiaKlagenfurtKarintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, az alpesi utak úthasználati díjait, az 5 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a felsorolt progra­mo­kat és a Karintia-kártyát.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket.

Hossz: 
6 nap
Szállás: 
szálloda
***

1. nap: Villach, Villachi-Alpok
Elutazás Bu­da­pest­ről, a Déli pá­lya­ud­vartól reggel 6 órakor. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Veszprém – Sárvár – Szombathely – Bucsu – Graz – Klagenfurt – Villach út­vo­na­lon. Séta Karintia második leg­na­gyobb váro­sában, a nagy hegyekkel körülvett Villachban (Dráva-sétány, szép főtér, gótikus plébá­nia­temp­lom stb.). 
Villach mellett emel­kedik a Villachi-Alpok tömbje, melyre a városból nagy­szerű pano­rámaút vezet számo­zott parko­lókkal és pano­rámapontokkal. A karin­tiai utazás méltó nyitá­nyát jelenti ez az alpesi út, hiszen a külön­böző kilátó­pon­tokról a tarto­mány és a karin­tiai tavak léleg­zet­el­ál­lító panorámája tárul elénk.
Szállás Közép-Karintiában, egy han­gu­la­tos alpesi faluban (5 éj).

2. nap: Ossiachi-tó, St. Veit, Gurk, Strassburg, Friesach
Utazás Karintia harmadik leg­na­gyobb tava, az Ossiachi-tó mentén St. Veit irányába. Közben pihenő Ossiach-ban, a tóparton álló apátsági temp­lom meg­te­kin­té­se. St. Veit volt Karintia fővárosa az 1500-as évekig, a városban ma is sok épület emlé­keztet a gaz­dag múltra. A közös séta után sza­bad­idő, majd to­vább­uta­zás Karintia egyik leg­ér­té­ke­sebb műem­lé­kéhez, a Gurki-dómhoz (gótikus fres­kók, nagy­szerű román kori altemp­lom). Gurk városka egy békés, a főút­vo­na­laktól távol eső folyó­völgyben talál­ható, valaha Karintia püspöki szék­helye volt. 
Útban Friesach felé fotó­szünet Strassburg váránál, a gurki püspökök egykori rezi­den­ciájánál. Délután vá­ros­né­zés Friesach-ban. A gyönyörű fekvésű város tele van jól karban­tartott kö­zép­ko­ri épüle­tekkel, és lakói büszkén vallják, hogy Friesach Ausztria várakban leggaz­dagabb városa. Nem véletlen, hogy Auszt­riában itt rendezik a legnép­szerűbb kö­zép­ko­ri játékokat.

3. nap: Malta-völgy, Gmünd, Millstatti-tó
Délelőtt kirándulás a Malta-völgybe, Ausztria egyik leg­szebb alpesi völgyébe (szinte minden kanyar után újabb vízesést pillant­hatunk meg – fotó­szü­netek). Az út végén talál­ható a 200 méter magas Kölnbrein duzzasz­tógát, a modern technika csodája. A gát mögött a mester­séges tó tenger­szint feletti magas­sága közel 2000 méter, körü­lötte pedig 3000 méteres csúcsokban gyö­nyör­köd­he­tünk. Lehe­tőség sétára a gáton, illetve a láto­gatói központban lévő kiál­lítás meg­te­kin­té­sé­re. 
Délután séta Karintia egyik gyöngy­sze­mében, a nagy hegyek között fekvő Gmünd város­kában (gyönyörű főtér, kö­zép­ko­ri vár kilátó­to­ronnyal stb.). Lehe­tőség a Porsche Múzeum meglá­to­ga­tására is. A nap hátra­lévő ré­szé­ben Karintia második leg­na­gyobb tavához, a vad­re­gé­nyes Millstatti-tóhoz utazunk. Séta Millstattban, a híres bencés kolostor meg­te­kin­té­se, majd sza­bad­idő, illetve lehe­tő­ség hajó­ki­rán­du­lásra.

4. nap: Spittal, Ragga-szurdok, Heiligenblut, Weissensee (Fehér-tó)
Délelőtt rövid séta Spittal váro­sában, melynek leg­na­gyobb ne­ve­zetes­sé­ge a Porcia-kastély rene­szánsz udvara. Ezután utazás a Ragga-szurdokhoz, az Alpok egyik leglát­vá­nyo­sabb szikla­szur­dokához (vízesések soro­zata, szinte függő­leges szikla­falak, 200 méter szint­kü­lönbség). A szurdok bejá­rása az idősebbek számára fárasztó lehet annak elle­nére, hogy az idegen­vezető közel kétszer annyi időt ad majd, mint amennyi normál tempóban szük­séges. Ezért akik nem akarnak a szurdokhoz menni, azok marad­hatnak Spittalban, és majd értük megy az autó­busz. Spittalban lehe­tő­ségük lesz a Porcia-kastélyban be­ren­dezett gaz­dag néprajzi múzeum meg­te­kin­té­sé­re. 
Kora délután to­vább­uta­zás a Möll folyó alpesi völgyében Heiligenblutba, Ausztria egyik leg­szebb alpesi falujába, mely a 3800 méteres Grossglockner lábainál talál­ható. Séta a faluban, lá­to­ga­tás a mese­szép fekvésű gótikus plébá­ni­atemp­lomban (híres szár­nyas­oltár). 
A kö­vet­ke­ző megállónk a Weissensee (Fehér-tó). Ez az idil­likus szép­ségű fjord­szerű alpesi tó 930 méter magasan fekszik, és arról híres, hogy a vize olyan tiszta, hogy még az Alpokban is alig van párja. Rövid séta a tó partján, majd a Dráva völgyén keresztül vissza­uta­zás a szállodába.

5. nap: Minimundus, Maria Saal, Hochosterwitz vára
Pihenés az Alpokban, lehe­tő­ség sétákra, könnyű túrá­zásra, kerék­pá­ro­zásra a szálloda kör­nyé­kén.
Fakultatív program: Utazás Klagenfurt irányába, a Minimundus meg­te­kin­té­se. A Minimundus egy nagyon han­gu­la­tos park, ahol a világ leghí­resebb épít­mé­nyei­nek makettjei látha­tóak (1:25 kicsi­nyítésben). A láto­gató itt egy helyen tanul­má­nyoz­hatja a párizsi Eiffel-tornyot, a Sydney-i Opera­házat, a római Szent Péter-szé­kes­egy­házat, a bu­da­pesti Halász­bástyát és Mátyás-temp­lomot, az indiai Taj Mahalt és még közel 150 híres épületet és műem­léket.
Ezt köve­tően a közeli Maria Saal nagy­szerű zarán­dok­temp­lomát nézzük meg, majd a kora délutáni órákban lá­to­ga­tás Hochosterwitz várában, melyet a pros­pek­tu­sokon Ausztria álom­váraként emle­getnek. Külön­le­ges­sége, hogy egy 160 méter magas szik­la­csúcsra építették, melyhez egy 620 méter hosszú, falakkal sze­gé­lye­zett, a hegyre teke­redő út vezet 14 kapun át. (Idősebbek liften is feljut­hatnak a várba.)
A fakultatív program ára: 5 500 Ft + belépődíjak (garantált indulás).

6. nap: Wörthi-tó, Maria Wörth, Pyramidenkogel, Klagenfurt
Délelőtt ba­ran­go­lás Ausztria legnép­sze­rűbb alpesi tava, a Wörthi-tó kör­nyé­kén. Elő­ször rövid séta Maria Wörth-ben. A tó névadó tele­pü­lése egy kis félszi­geten talál­ható, ne­ve­zetes­sé­ge a tó szinte minden pont­járól látható késő gótikus plébá­nia­temp­lom, mely a félsziget leg­ma­ga­sabb pontján áll. Ezt köve­tően a tó fölötti hegyen emel­kedő Pyramidenkogel nevű kilátó­to­ronyhoz utazunk. A 2013-ban teljesen újjá­épített kilá­tóból lenyű­göző körpa­no­ráma nyílik a Karintiai-tóvidékre, Klagenfurtra és a környező hegy­lán­cokra. 
Délután séta Karintia tarto­mányi szék­helyén, Klagenfurtban (Fő tér a város­há­zával és a sárkányos szoborral, Szt. Egyed plébá­nia­temp­lom, tarto­mányi székház a gyönyörű címer­te­remmel stb.). Klagenfurt már többször kapott Európa Nostra-díjat óváro­sának minta­szerű felújí­tá­sáért. 
Hazain­dulás a kora délutáni órákban. Érkezés Buda­pest­re az esti órákban a Szombat­hely – Sárvár – Veszprém – Székesfe­hér­vár út­vo­na­lon.

Figyelem: A napok sorrendje az időjárás és a mú­zeu­mok nyitvatartásának függ­vé­nyé­ben felcserélődhet.

Fakultatív

Utazás Klagenfurt irányába, a Mi­ni­mundus meg­te­kin­té­se. A Minimundus egy na­gyon han­gu­la­tos park, ahol a világ leghí­resebb épít­mé­nyeinek makettjei látha­tóak (1:25 kicsi­nyí­tés­ben). A láto­gató itt egy helyen tanul­má­nyoz­hatja a párizsi Eiffel-tornyot, a Sydney-i Opera­házat, a római Szent Péter-szé­kes­egy­házat, a buda­pesti Halász­bástyát és Mátyás-templomot, az indiai Taj Mahalt és még közel 150 híres épületet és műem­léket.
Ezt köve­tően a közeli Maria Saal nagy­szerű zarán­dok­temp­lomát nézzük meg, majd a kora délutáni órák­ban láto­gatás Hochosterwitz várában, melyet a pros­pek­tu­sokon Ausztria álom­váraként emle­getnek. Külön­le­ges­sége, hogy egy 160 méter magas szikla­csúcsra építették, melyhez egy 620 méter hosszú, falakkal sze­gé­lye­zett, a hegyre teke­redő út vezet 14 kapun át. (Idősebbek liften is feljut­hatnak a várba.)
A fakul­tatív program ára: 5 500 Ft + belépődíjak (ga­rantált indulás).

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, az alpesi utak úthasználati díjait, az 5 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a felsorolt progra­mo­kat és a Karintia-kártyát.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket.

Kötelező költségek: 

A BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Gurk altemplom EUR 2,-
Friesach Városi Múzeum EUR 4,-
Weissensee hajózás EUR 10,-
Ragga-szurdok EUR 6,-
Minimundus EUR 17,-
Maria Saal EUR 2,-
Hochosterwitz vára EUR 14,-
Pyramidenkogel EUR 11,-
Klagenfurt címerterem EUR 3,50

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyebek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

5 éjszaka egy hangulatos, 3 csillagos alpesi szállodában, kétágyas, fürdőszobás, tv-vel felszerelt szobákban.
Májusi, szeptemberi csoportok: a szálloda egy, az Ossiachi-tó partján fekvő kistelepülésen található. Erkélyes szoba igényelhető ezen csoportok esetében (max. 10 szoba)
(Az erkélyes szobák előnye az is, hogy azokból a közeli Ossiachi-tóra is ráláthatunk.)
Június, július, augusztusi csoportok: a szálloda egy szép fekvésű faluban található, ahonnan nagyszerű panoráma nyílik a környező alpesi tájra. Nincs erkélyes szoba.

Felár ellenében egyágyas elhelyezés kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Vélemények, értékelések
5.0
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
5.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
5.0
Ildikó
Budapest
2018. júl. 4
5.0
A program nagyon jól összeállított. A Ragga szurdok, a Wörthi tó/Pyramidelkugel és a Minimundus programpontok voltak a kedvenceim. A sofőrünk nagyon profin vette a hajtűkanyarokat is, szuper jó dolgunk volt mellette. Idegenvezetőnk pedig bámulatos extra dolgokat is varázsolt plusszban a programokhoz, közben úgy figyelt a csoport minden tagjára, mint aki gazdája a csoportnak. Külön tetszett, hogy szinte minden nap valóban volt szabadidőnk is az egyes helyeken, miután minden fontosat megtudtunk a látnivalókról.
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!