Észak -Erdély, Máramaros, Bukovina és moldvai csángók

6 napos buszos körutazás erdélyben

A körutazás Románia északi részének különböző történelmi régióit mutatja be utasainknak. Meg­cso­dálhatjuk majd Bukovina han­gu­la­tos falvait, híres kolostorait, Máramaros szép tájait, ősi fa­templo­mait, Észak-Erdély néhány neve­zetes­sé­gét. Ellá­to­ga­tunk a távoli Moldvába is, hogy ízelítőt kapjunk a magyar nyelvterületből már a nyelvújítás előtt ki­sza­kadt moldvai csángó magyarok kultú­rá­já­ból.

FőoldalEurópaMagyarországÉszak-AlföldNyíregyháza és a NyírségA RétközBeszterecÉszak -Erdély, Máramaros, Bukovina és moldvai csángók

Alapár tartalmazza

A autó­bu­szos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a csángó ebéd költségeit.

Alapár nem tartalmazza

Baleset, betegség, poggyász biztosítás, az egyéb belépődíjakat. Utasbiztosítás (BBP) megkötése utazási feltétel!

Hossz: 
6 nap
Szállás: 
szálloda
***

1. nap: Nagyszalonta
Elutazás Székesfe­hér­várról, a Piac téri parko­lóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Szolnok – Békés – Sarkad út­vo­na­lon a határ menti Nagysza­lontára, Arany János szülő­vá­ro­sába. A valaha színma­gyar városban még mindig 50% felett van a magyarok résza­ránya. Látogatás a Fő tér melletti Csonka-toronyban beren­dezett Arany János-em­lék­mú­ze­umban, amelyet még a költő fia, Arany László hozott létre apja halála után. Ezt köve­tően rövid sza­bad­idő, illetve lehe­tő­ség elsé­tálni a költő szülő­há­zához. A déli órákban to­vább­uta­zás Nagyvárad érinté­sével Maros­vá­sár­helyre. Közös séta, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

2. nap: Maros völgye, Békás-szoros, moldvai csángó magyarok
Utazás kelet felé a Maros szép völgyében Szászrégen és Gyergyószentmiklós váro­sokon keresztül. Átkelünk a Kárpá­tokon, közben egy sétát teszünk a vadro­man­tikus Békás-szorosban. A Békás-patak szurdo­kának nincs párja az egész Kárpá­tokban, drámai hatá­súak a 200-300 méter magas, szinte függő­leges szikla­falak jó egy km-en keresztül.
A tör­té­nel­mi Erdély terü­letét elhagyva a kora délu­táni órákban érke­zünk meg a moldvai csángó magyarok föld­jére. Sajnos a mai Magyar­or­szágon nagyon kevesen tudnak erről a kis népcso­portról (néhány tízezer emberről van szó). A többi csángó népcso­port (gyimesi csángók, hétfa­lusi csángók) olyan vidéken él, amely Trianon előtt Magyar­ország része volt, a moldvai csángók viszont Moldvában, olyan terü­leten, amelyik nem tartozott Magyar­or­szághoz. Ők már a kiván­dor­lásuk idején, az 1700-as években kisza­kadtak a magyar nemzetből, és kima­radtak az 1800-as évek elején lezajlott nyelvú­jí­tásból. Az itteni falvak fő vonz­ereje éppen az itt élő emberek archaikus beszéd­módja, ők a nyelvú­jítás előtti ősi magyar nyelvet beszélik, amelybe azért jó pár román szó is keveredik.
A csoport Pusztinán, az egyik legti­pi­kusabb csángó faluban részt vesz egy folklór prog­ramon, amelyhez egy helyi speci­ali­tá­sokból álló ebéd is tartozik. A falu lakóival való talál­kozás életre szóló élményt jelent az utasoknak. Lehe­tőség lesz sétára a faluban és a gyö­nyö­rűszép Szent István-temp­lom meg­te­kin­té­sé­re is. To­vább­uta­zás a Keleti-Kárpátok lábainál fekvő Piatra Neamt városba, szállás (1 éj).

3. nap: Bukovinai kolostorok
Utazás Románia legészakibb ré­szé­be, Bukovinába, amely 1918-ig Ausztria része volt, manapság Románia egyik legvon­zóbb vidéke. Szép a táj, han­gu­la­tosak a falvak, jól karban­tar­tott, takaros házakban élnek az emberek, és az egészet megko­ro­názzák a világ­hírű erőd­sze­rű kolos­torok, melyeket az UNESCO már 1993-ban a vi­lág­örök­ség részévé nyilvá­nított. A gyönyörű szép freskók a temp­lomok belső és külső falán a Biblia törté­neteit mesélik el. A nap folya­mán egy kis köruta­zást teszünk Buko­vinában, melynek során legalább 4 kolos­tort megnézünk a leg­je­len­tő­sebbek közül (Sucevita, Moldovita, Voronet, Humor kolostorai). Szállás egy szép fekvésű bukovinai kis­vá­rosban (1 éj).

4. nap: Beszterce, Nagybánya
Búcsú Bukovinától, utazás szép hegyvidéki tájakon nyugat felé. A Keleti-Kárpátok egyik fontos átkelőjén, a Borgói-hágón keresztül érünk vissza Erdélybe. Késő délelőtt rövid séta Észak-Erdély legjelentősebb szász városában, Besztercén (ódon hangulatú városmag, lábasházak a főtéren, gótikus evangélikus templom – tornya a legmagasabb Erdélyben).
Ezt követően továbbutazás Dés érintésével Máramaros megye székhelyére, Nagybányára. A város szép fekvése a XIX. század végén számos festőt vonzott ide, a nagybányai festőiskola a magyar képzőművészet legjelentősebb központja volt. A történelmi óváros bebarangolása mellett lehetőség lesz az európai színvonalú Szépművészeti Múzeum megtekintésére, ahol nagyrészt a művésztelep festőinek képei vannak kiállítva (Hollósy Simon, Ferenczy Károly, Iványi-Grünwald Béla, Czóbel Béla stb.). A város másik nagy attrakciója kapcsolatban van a bányavárosi múlttal. A szintén európai színvonalú Ásványtani Múzeum az új városrészben, a kommunizmus idején felépült betonvárosban található (meghökkentően szép és érdekes ásványritkaságok, kristályok, egyedülálló kőzetek).
Szállás Nagybányán (2 éj).

5. nap: Koltó, Desze, Barcánfalva, Máramarossziget, Szaplonca
Kora délelőtt átruccanunk a szom­szé­dos magyarlakta faluba, Koltóra. Itt talál­ható az egykori Teleki-kastély, ahol Petőfi Sándor és Szendrey Júlia 1847-ben a mézes­he­teiket töltötték. Itt szüle­tett többek között a magyar irodalom egyik leg­szebb szerelmes verse, a „Szep­tember végén”. Az emlék­ki­állítás meg­te­kin­té­se után utazás a Gutin-hágón keresztül a Mára folyó völgyébe. Itt kezdődik az igazi Mára­maros, ahol a falvakban sok helyen megőr­ződött a népi építé­szet, a hagyo­mányos életmód, a színes népvi­selet. Itt még látha­tóak a jelleg­zetes faházak, a hatalmas faragott fakapuk és a híres ortodox fatemp­lomok, melyek egy részét az UNESCO a vi­lág­örök­ség részévé nyilvá­ní­totta. Ezek egyikét meg­néz­zük Desze faluban. A kö­vet­ke­ző úticél az Iza folyó völgyében fekvő Barcánfalva, ahol lá­to­ga­tást teszünk a gyönyörű szép új kolos­torban. A pompás épü­let­együt­teshez egy érdekes néprajzi múzeum is tartozik. Délután az ukrán határ mentén fekvő Mára­maros­sziget váro­sával is­mer­ke­dünk. Trianon előtt ez a tele­pülés volt Mára­maros szék­helye, egyúttal Kelet-Magyar­ország egyik leggaz­dagabb városa. Erre emlé­keztet a város­köz­pont számos szép épülete. A közös séta után sza­bad­idő, ezalatt az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ség a város melletti skanzen (Mára­marosi falu­múzeum) meg­te­kin­té­sé­re. Ezt köve­tően a Tisza völgyében megyünk tovább nyugat felé. Útközben meg­néz­zük Szap­loncán a kurió­zumnak számító Vidám temetőt.

6. nap: Szatmárnémeti, Nagykároly, Kaplony, Érmindszent, Érsemjén
Szatmár megye székhe­lyének, Szatmár­né­metinek a lakossága 1910 körül még 95%-ban magyar volt, mára sajnos 40% alá csökkent a magyarság résza­ránya. Délelőtt megcso­dáljuk az óváros gyönyörű főterét a kato­likus ka­ted­rá­lissal, majd elször­nye­dünk a kommu­nizmus idejében felépült új város­központ bizarr főterén.
Ezután a még mindig magyar több­ségű Nagykároly váro­sába utazunk, ahol meg­néz­zük a nagy­sze­rűen felú­jított Károlyi-kastélyt. Nagy­károly mellett talál­ható a magyar­lakta Kaplony község, melynek ferences rendi temp­lomát Ybl Miklós tervezte, a temp­lom alatt talál­ható a Károlyi család ősi kriptája, több díszes szarko­fággal.
A kö­vet­ke­ző állomás egy pici falu, Érmind­szent, ahol Ady Endre nádfe­deles szülő­házát és a mellette lévő kúriában talál­ható érdekes Ady-kiállítást nézzük meg. Végül a nagy nyelv­újító, Kazinczy Ferenc szülő­fa­lujába, Érsem­jénbe láto­gatunk, ahol a Kazinczy-emlékház megte­kin­té­sével búcsú­zunk a Partiumtól. Átkelés Magyar­or­szágra, majd haza­uta­zás a Debrecen – Szolnok út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

A autó­bu­szos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a csángó ebéd költségeit.

Alapár nem tartalmazza: 

Baleset, betegség, poggyász biztosítás, az egyéb belépődíjakat. Utasbiztosítás (BBP) megkötése utazási feltétel!

Kötelező költségek: 

Utasbiztosítás (BBP) megkötése utazási feltétel! 

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Nagyszalonta Arany János emlékmúzeum RON 5,-
Bukovina Voronet kolostor RON 5,-
Sucevita kolostor RON 5,-
Humor kolostor RON 5,-
Moldovita kolostor RON 5,-
Nagybánya Szépművészeti Múzeum RON 7,-
Ásványtani Múzeum RON 6,-
Koltó Teleki-kastély kiállítása RON 5,-
Desze fatemplom RON 5,-
Barcánfalva néprajzi múzeum az új kolostorban RON 1,-
Máramarossziget skanzen RON 4,-
Szaplonca Vidám Temető RON 5,-
Nagykároly Károlyi-kastély RON 6,-
Kaplony Károlyi-kripta RON 4,-
Érmindszent Ady kúria RON 3,-
Érsemjén Kazinczy-emlékház ingyenes (adománynak örülnek)

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyebek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

5 éjszaka 3-4 csillagos szállodákban, kényelmes, kétágyas, fürdőszobás szobákban. A marosvásárhelyi és a bukovinai szálloda 4 csillagos (1. és 3. éj), a Piatra Neamt-i és a nagybányai pedig 3 csillagos (2. és 4-5. éj).
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj Büféreggelis + csángó ebéd a 2. napon ellátást tartalmaz. Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető.
A területről: 
Erdély Románia egyik turisták által leglátogatottabb régiója, köszönhetően a rengeteg középkori épületnek, templomnak, műemlékeknek és a természeti szépségeknek. A magyar állampolgárok évente több mint egymillió alkalommal keresik fel, viszont ennél jóval kisebb azoknak az aránya, akik turistaként jönnek a régióba. Számottevő még a nyugat-európai turisták száma is.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!