Dubrovniktól az Isztriáig II.

11 napos buszos körutazás: Horvátország - Montenegró - Bosznia-Hercehovina

Csodálatos mediterrán jellegű városok, több mint 1000 sziget, rengeteg kultúrtörténeti műemlék és nemzeti parkok sora vár bennünket, ha az Adria felé vesszük az útirányt. Európa legszebb és egyik legnagyobb tengerpartja található itt, melyet a "második magyar tenger" fodros hullámai mosnak. Ezek után nem is kérdés, miért hívják turistaparadicsomnak.

FőoldalEurópaHorvátországIsztriaPulaDubrovniktól az Isztriáig II.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 10 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat (a fakultatívok kivételével) és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyek, fakultatív programok árát.

Hossz: 
11 nap
Szállás: 
szálloda
***

1. nap: Trakošćani-várkastély, Zágráb
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Letenye – Varasd út­vo­na­lon a szlovén határ kö­ze­lé­ben fekvő Trakošćani-várkas­télyhoz. A ro­man­ti­kus épü­let­együt­tes egy domb tetején áll, benne vár­mú­ze­um, körü­lötte szép park, alatta pedig egy erdővel körül­vett csóna­ká­zótó. A várkas­tély meg­te­kin­té­se után sza­bad­idő, majd to­vább­uta­zás Zágrábba. Is­mer­ke­dés Horvát­ország fővá­ro­sával: a ka­ted­rá­lis (magyar vonat­kozású emlé­kekkel), Jelasics tér, Szent Márk-temp­lom stb. Szállás a Plitvicei-tavak kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Plitvicei-tavak
Utazás a Plitvicei-tavakhoz. A Plitvicei-tórendszer Eu­ró­pa egyik leg­szebb termé­szeti csodája – kris­tály­tisz­ta vizű tavak, víze­sések, zúgók, források, erdők káp­rá­za­tos együt­tese. Baran­golás a nemzeti park­ban, majd to­vább­uta­zás Horvát­ország legdélibb ré­szé­be. Szállás Dubrovnikban, egy ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (3 éj).

3. nap: Dubrovnik
Egész napos program Dubrovnikban. Ez a város a Földközi-tenger térsé­gének mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb városa. A hatalmas falakkal körülvett óváros siká­torai, kö­zép­ko­ri épületei, temp­lomai, ko­los­to­rai igazi csemegét jelen­tenek a kul­tu­rá­lis kör­uta­zá­sok kedve­lőinek. A vá­ros­né­zés csúcs­pontját a várfa­lakon tett körséta jelenti, melynek során az óvá­ros, az erőd­rendszer, a tenger és a környező szi­ge­tek leg­kü­lön­bö­zőbb pano­rá­má­já­ban gyö­nyör­köd­he­tünk. A várfalak össz­hosszú­sága közel 2 kilo­méter. 
A közös program után marad elegendő sza­bad­idő egy sétára a siká­torok vilá­gában, vala­melyik érdekes múzeum meglá­to­ga­tására, illetve lehe­tő­ség lesz a Srd-hegyre közle­kedő kabinos felvonó kipró­bá­lására. A hegy­te­tőről szép kilátás nyílik Dubrovnik óváro­sára, az Adriai-tengerre és a szigetvilágra.

4. nap: Montenegró: Kotori-öböl (Perast, Kotor), Budva
Kirándulás Montenegróba, az egykori Jugoszlávia leg­kisebb tagköz­tár­sa­sá­gába. Baran­golás a cso­dá­la­tos Kotori-öböl partján. Séta egy han­gu­la­tos te­le­pü­lé­sen, Perastban. A városka külön ér­de­kes­sé­ge, hogy a kikö­tő­jével szemben két kicsi sziget talál­ható, minde­gyiken ősi temp­lom áll. Ezt köve­tően vá­ros­né­zés az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Kotorban. Délután to­vább­uta­zás a Monte­negrói-Riviéra leg­je­len­tő­sebb üdülő­vá­ro­sába, Budvába. Is­mer­ke­dés a han­gu­la­tos, siká­toros óvárossal, majd vissza­uta­zás a horvát­országi szállodába.

5. nap: Bosznia-Hercegovina: Mostar, Međugorje
Átkelés Bosznia-Hercegovinába, utazás a Balkán-félsziget egyik leg­szebb váro­sába, Mostarba. A kele­ties hatású óváros, a világ­hírű híd, a Neretva folyó türkizkék vize, az ősi mecsetek és temp­lomok látványa örökké emlé­ke­zetes marad a turisták számára.
Mostar után pihenő Európa egyik híres za­rán­dok­helyén, Međugorjéban, ahol néhány évti­zeddel ezelőtt hat tinéd­zsernek megjelent a Szűz­anya. A bazi­lika meg­te­kin­té­se után vissza­uta­zás Horvát­or­szágba, szállás Közép-Dalmáciában, egy ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (3 éj).

6. nap: Split, Trogir
Délelőtt vá­ros­né­zés Splitben, Dalmácia főváro­sában, ahol Horvát­ország egyik leg­ér­de­ke­sebb tör­té­nel­mi ne­ve­zetes­sé­ge talál­ható. Itt építtette fel Diocletianus római császár gigan­tikus méretű palo­táját. A hatalmas kövekből álló, négyszög alap­rajzú épü­let­együt­tes minden oldala kb. 200 méter hosszú. Split kö­zép­ko­ri óvárosa tulaj­don­képpen a palota belse­jében épült, jórészt a palota köve­iből. Egészen egyedül­álló élményt jelent az óvárosban sétálni, ahol a kö­zép­ko­ri össze­zsú­folt házak és siká­torok vilá­gában lépten-nyomon előbuk­kannak az egykori császári palota mo­nu­men­tá­lis marad­vá­nyai. Jellemző módon Diocletianus császár mau­zó­leuma lett a VII. században Split szé­kes­egy­háza.
A kö­vet­ke­ző állomás Trogir, amely egykor a tatárok elől mene­külő IV. Béla kirá­lyunknak is mene­déket nyújtott. Ez a 10.000 lakosú kisváros valaha Splittel vetél­kedett, azóta Csipke­rózsika álmát alussza, az ember úgy érzi, itt megállt az idő. Séta a kis szigetre épült olaszos műem­lék­városban (paloták, temp­lomok, kolos­torok, város­kapuk, vá­ros­háza, erőd stb.).

7. nap: Šibenik, Krka Nemzeti Park, Primošten
Utazás a szép fekvésű Šibenikbe. Séta a velencei uralomra emlé­kez­tető óvárosban, melynek igazi gyöngy­szeme a késő gótikus, kora rene­szánsz ka­ted­rá­lis. A Šibenik melletti Krka Nemzeti Park Dalmácia egyik kihagy­ha­tatlan látni­va­lója. A leg­szebb része a Skradinski Buk vízesés­rend­szere (17 kisebb-nagyobb zuhatag), ahol a folyó feletti fahi­dakon sétálva gyö­nyör­köd­he­tünk e különös természeti csodában. 
Visszaútban a szállo­dához séta a han­gu­la­tos Primoštenben. A szép­sé­gével nyaranta ezreket vonzó városkát egy part­kö­zeli szigeten alapí­tották, melyet a későb­biekben híddal kapcsoltak a szárazföldhöz.

8. nap: Zadar (Zára), Senj
Indulás az Isztriai-félsziget felé. Ismerkedés Zadarral (magyarul Zára), Dalmácia legészakibb városával, melynek olaszos hangulatú történelmi belvárosa egy kis félszigeten található.
Továbbutazás a Velebit hegység lábainál, az Adriai-tenger mentén vezető panorámaúton. Senjben a Nehaj-vár és a benne lévő néprajzi múzeum megtekintése. Mielőtt elérjük az Isztriát, érintjük Crikvenicát, a híres üdülőhelyet, látjuk a Krk-szigetre vezető óriási hidat és körbeutazzuk a szép Bakari-öblöt. Szállás az Isztriai-félsziget nyugati részén egy hangulatos üdülőhelyen (3 éj).

9. nap: Pula, Rovinj, Limski-fjord, Poreč
Barangolás az Isztrián. Elő­ször vá­ros­né­zés Pulában, a kiváló álla­potban fenn­maradt római kori amfi­teát­rum meg­te­kin­té­se. Rovinj a kö­vet­ke­ző állomás. A félszi­getre épült siká­toros kö­zép­ko­ri óváros a leg­szebbek közé tartozik Horvát­országban. Lehe­tőség felmenni a félsziget leg­ma­ga­sabb pontján álló Szent Euphémia-temp­lom harang­tor­nyá­ba (mese­szép körpano­ráma). 
Útban Poreč felé pihenő a Limski-fjordnál. 9 km mélyen nyúlik a száraz­föld belse­jébe ez a hegyekkel sze­gé­lye­zett, keskeny tenger­öböl, amelyet formája miatt fjordnak szoktak nevezni. 
A nap utolsó prog­ramja Poreč városa. Az óváros leg­na­gyobb kincse a bizánci korból szár­mazó Euphra­sius-bazilika a csodálatos mozaikjaival (UNESCO vi­lág­örök­ség).

10. nap: Szlovén-Adria (Portorož, Piran, Koper, Hrastovlje)
Pihenés a szál­lo­dá­ban.
Fakultatív program: Kirándulás az Isztriai-félsziget északi részén fekvő szlovén tenger­partra. Elő­ször séta a híres üdülő­vá­rosban, Portorožban, majd vá­ros­né­zés egy elbű­völő, ódon hangu­latú kis­vá­rosban, Piranban, mely egy keskeny félszi­geten fekszik.
Ezután is­mer­ke­dés a szlovén tengerpart fővá­ro­sával, Koperrel. A medi­terrán hangu­latú óvárosban sok szép palota talál­ható. A főtér a város első­számú látni­va­lója, az itt álló szé­kes­egy­ház harang­tor­nyából páratlan kilátás nyílik. 
Szlovéniai kirán­du­lá­sunkat Hrastovljében zárjuk. Ez egy kis falu az Isztriai-félsziget belse­jében. Az ősi erődtemp­lomot láto­gatjuk meg, melynek hajóját és szen­télyét nagyon értékes kö­zép­ko­ri freskók díszítik.
A fakultatív program ára: 6 400 Ft + eset­le­ges belépődíjak (garantált indulás).

11. nap: Opatija (Abbázia), Rijeka (Fiume)
Opatija a XIX. század végén az Osztrák-Magyar Monarchia egyik leg­je­len­tő­sebb fürdő­városa volt, akkor épültek az előkelő szál­lodái. Opatija varázsát a szép szál­lo­dákon és villá­kon kívül a pálmafás sétá­nyok és han­gu­la­tos parkok adják. Az opatijai séta után to­vább­uta­zás Rijeka váro­sába. Rijeka Horvát­ország leg­na­gyobb kikö­tője, ten­ger­par­ti kapuja. Az egykori soknem­ze­ti­ségű város 100 évvel ezelőtt még Magyar­or­szághoz tarto­zott, akkor élte egyik virág­korát. Is­mer­ke­dés a várossal, sza­bad­idő, majd haza­uta­zás a Zágráb – Letenye – Nagykanizsa – Siófok – Székesfehérvár – Budapest út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re az esti órákban.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Fakultatív

Kirándulás az Isztriai-félsziget északi részén fekvő szlovén tengerpartra. Először séta a híres üdülővárosban, Portorožban, majd vá­ros­né­zés egy elbűvölő, ódon hangulatú kisvárosban, Piranban, mely egy keskeny félszigeten fekszik. Ezután is­mer­ke­dés a szlovén tengerpart fővárosával, Koperrel. A mediterrán hangulatú óvárosban sok szép palota található. A főtér a város elsőszámú látnivalója, az itt álló szé­kes­egy­ház harangtornyából páratlan kilátás nyílik.  Szlovéniai kirándulásunkat Hrastovljében zárjuk. Ez egy kis falu az Isztriai-félsziget belsejében. Az ősi erődtemplomot látogatjuk meg, melynek hajóját és szentélyét nagyon értékes kö­zép­ko­ri freskók díszítik. A fakultatív program ára: 6 400 Ft + esetleges belépődíjak (garantált indulás).

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 10 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat (a fakultatívok kivételével) és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyek, fakultatív programok árát.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!
Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Trakošćani várkastély HRK 40,-
Plitvicei-tavak HRK 90,-
Split katedrális HRK 25,-
Trogir katedrális HRK 20,-
Dubrovnik séta a várfalakon HRK 200,-
Domonkos kolostor HRK 30,- 
libegő (retúrjegy) HRK 150,- 
Mostar Koski-Mehmed pasa mecset EUR 3,- 
Krka Nemzeti Park HRK 75,-
Senj Nehaj-vár HRK 20,-
Pula amfiteátrum HRK 50,-
Rovinj harangtorony HRK 20,-
Poreč Euphrasius-bazilika és múzeuma HRK 40,-
Koper harangtorony EUR 3,50 
Hrastovlje erődtemplom EUR 3,- 

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyebek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

10 éjszaka kétágyas (pótágyazható), fürdőszobás szobákban:
- Az áprilisi csoport 3-4 csillagos szállodákban (a -Plitvicei-tavak környékén és Dubrovnik környékén 3 csillagos, Közép-Dalmáciában és az Isztrián 4 csillagos szállodákban).
- Az októberi csoport 3 csillagos szállodákban.

A szállodák (az első éjszaka kivételével) a tengerparton találhatóak.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében igényelhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós ellátást tartalmaz. Félpanzió (büféreggeli, 1 menü és 9 büfévacsora).
Vízum: 
A beutazási feltételekről, az esetleges vízum kötelezettségekről és díjaikról információkat a Konzuli Szolgálat honlapján talál:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!