Délnyugat-Franciaország - A középkor szerelmeseinek I.

11 napos buszos körutazás Délnyugat-Franciaországban

Akik szeretik a kö­zép­ko­ri hangu­latú kisvá­ro­sokat, fal­va­kat, várkas­té­lyokat, azoknak ideális úti cél Fran­cia­or­szág délnyu­gati része. Ezen a vidéken az 1500-as évek óta nem volt jelen­tő­sebb háború, ez is a magya­rá­zata a késő kö­zép­ko­ri emlékek hi­he­tet­len gaz­dag­ságának. Franciaországban komoly rangot jelent, ha egy falut bevá­lasz­tanak a „Francia­ország leg­szebb fal­vai” nevű szövet­ségbe. Nem véletlen, hogy ezen falvak leg­na­gyobb arányban az ország délnyu­gati részén talál­ha­tóak. Az utazás során az elbűvölő tele­pülések látvá­nyát kiegé­szítik, színesítik a Francia-középhegység és a Pireneusok gyönyörű tája.

FőoldalEurópaFranciaországCarcassonneDélnyugat-Franciaország - A középkor szerelmeseinek I.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 10 éj­sza­kai szállást reggelivel egy ebédet, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a kísérő ide­gen­ve­ze­tőjét és a felsorolt progra­mo­kat.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat.

Hossz: 
11 nap
Szállás: 
szálloda
***

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről a Déli pá­lya­ud­vartól reggel 5.30-kor. Székesfe­hér­várról az autó­busz 6.30-kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mest­re – Verona út­vo­na­lon. Szállás Észak-Olasz­or­szág­ban (1 éj).

2. nap: Carcassonne
Utazás az Olasz Riviérán és Dél-Franciaországon keresztül a Sanremo – Nizza – Montpellier út­vo­na­lon. Késő délután séta Carcassonne hatalmas falakkal körül­vett óváro­sában. Európa egyik leg­na­gyobb erőd­városa a kö­zép­ko­ri katonai építészet szinte töké­letes példája (UNESCO vi­lág­örök­ség). Szállás Carcassonne-ban (1 éj).

3. nap: Lastours (kathar várak), Canal du Midi, Toulouse
Az egyetemes kö­zép­ko­ri törté­nelem egyik leg­je­len­tő­sebb eretnek vallási mozgalma volt a katharoké (vagy albigenseké), Carcassonne kör­nyé­kén számos vár­rom őrzi emlé­küket. Talán a leglátvá­nyosabb az összes közül az a 4 egymás melletti várrom, melyek Lastours falucska fölött talál­hatóak gyönyörű környe­zetben. Lehe­tőség lesz túrá­zásra a romokhoz. Akik nem akarnak túrázni, azokat az autó­busz átszállítja a szemközti hegyol­dalon lévő kilátó­ponthoz, ahonnan pazar pano­ráma nyílik a várro­mokra.
Visszaútban Carcassonne-ba fotó­szünetet tartunk a Canal du Midi partján. Ezt a csatornát az 1600-as években ásták ki, része annak a vízi útnak, ami össze­köti a Földközi-tengert az Atlanti-óceánnal.
Délután vá­ros­né­zés követ­kezik Francia­ország ne­gye­dik leg­na­gyobb váro­sában, Toulouse-ban, a rózsa­szín városban. A han­gu­la­tos óváros leg­ér­té­ke­sebb kincsei a mo­nu­men­tá­lis, román stílusú Szt. Sernin-bazi­lika, és a gyönyörű, gótikus Jakobinus-temp­lom, mely a Domonkos-rend anya­temp­loma volt.
Késő délután utazás a Pireneusok lábainál fekvő Lourdes váro­sába, szállás (2 éj).

4. nap: Gavarnie-cirkuszvölgy, Lourdes
Lourdes-tól jó egyórányi autó­buszozásra talál­ható a Pi­re­neu­sok egyik legnagy­sze­rűbb termé­szeti cso­dá­ja, a Gavarnie-cirkuszvölgy. A völgyet 3 oldalról 3000 méter feletti hegyek veszik körül, a völgy végé­nél ta­lál­ható Európa egyik leg­ma­ga­sabb vízesése (422 méter). Könnyű túrázási lehe­tő­ség lesz ezen a fan­tasz­ti­kus helyen, illetve sza­bad­idő a han­gu­la­tos Ga­var­nie faluban, majd a kora délutáni órákban szép tájakon keresztül vissza­utazunk Lourdes-ba.
A délutánt ebben a szép fekvésű kis­vá­rosban töltjük, mely Róma után a keresztény világ leg­lá­to­ga­tot­tabb zarán­dok­helye. Francia­országban Párizson kívül nincs még egy olyan város, ahol annyi szál­lo­da lenne, mint Lourdes-ban. Mindez annak köszön­hető, hogy 1858-ban egy 14 éves, tanu­latlan pász­tor­lány­nak összesen 18-szor jelent meg a Szűz­anya pár hónap lefor­gása alatt egy barlangnál, és utána ezen a helyen szám­talan csodás gyógyulás történt.
A város­néző séta után lehe­tő­ség lesz ide­gen­ve­ze­tőnk­kel felmenni Lourdes kö­zép­ko­ri várába (lift is rendelkezésre áll), ahol a gyönyörű pano­rámán kívül megte­kintjük a Pireneusok Múzeumát.

5. nap: Airbus repülőgépgyár/Toulouse, Cordes-sur-Ciel
Kora délelőtt visszaindulunk Toulouse városa irá­nyá­ba. Akik nem jelent­keznek az alábbi fakul­tatív prog­ram­ra, azokat az autó­busz a repülő­gép­gyártól be­vi­szi az óvárosba.
Fakultatív program: Airbus repülő­gép­gyár és Aeros­co­pia repülési múzeum.
Toulouse városa Európában a repülő­gép­gyártás köz­pont­ja, itt készülnek a világ leg­na­gyobb utas­szál­lí­tó repülő­gépei, az eme­letes Airbus 380-asok, me­lye­ken több mint 700 ember utazhat egy­szer­re. A gyár­lá­to­ga­táshoz tartozik egy kis buszos uta­zás a gyár­ud­va­ron, valamint az óriás­gépek össze­sze­re­lé­sé­nek bemu­tatása a gyártó­csarnok kilátó­te­ra­szá­ról. 
A gyárlá­to­ga­tás után megte­kintjük a 2014 őszén elké­szült Aeroscopia nevű repülési múze­umot, ahol nemcsak a különböző Airbus típu­sokkal, hanem a repülés törté­ne­tével is megis­mer­ked­hetünk.
A fakultatív program ára: 7 400 Ft (belépődíjakkal együtt).
Figyelem: A programra legké­sőbb indulás előtt másfél hónappal kell jelent­kezni.
Kora délután tovább­utazunk Cordes-sur-Ciel város­ká­ba, mely töké­letes példája a hegyre épült erődített kö­zép­ko­ri váro­soknak. Kisvonattal (dottóval) megyünk majd fel a felső­vá­rosba, ahol a közös séta során szám­talan kö­zép­ko­ri palo­tában gyö­nyör­köd­he­tünk, a régi kö­zép­ko­ri házak jelentős ré­szé­ben pedig kéz­művesek dolgoznak, illetve kínálják porté­kájukat.
Szállás a közeli Albi váro­sában (1 éj).

6. nap: Albi, Conques
Délelőtt városnéző séta Albi elbűvölő kö­zép­ko­ri óvá­ro­sában (UNESCO vi­lág­örök­ség). Az óvárost két impozáns épület uralja, a Tarn folyó fölé emel­kedő Püspöki palota (a kertje és az udvara ingye­nesen bejár­ható), valamint a ka­ted­rá­lis, mely a dél-francia gótika mester­műve. Az erőd­sze­rű külsőhöz képest a gyönyö­rűen díszített temp­lombelső kellemes meg­le­pe­tés a láto­gatók számára. A közös séta után sza­bad­idő az óvárosban, ezalatt az érdek­lő­dőkkel ide­gen­ve­ze­tőnk lá­to­ga­tást tesz a híres Toulouse-Lautrec múze­umban, mely a Püspöki palo­tában talál­ható. Az egye­temes impresszi­onista festészet egyik leg­je­len­tő­sebb mestere ebben a városban szüle­tett.
Délután egy újabb csoda vár ránk, a Lot folyó kör­nyé­ki hegyekben rejtőz­ködő Conques. A szinte érin­tet­le­nül megmaradt kö­zép­ko­ri tele­pülés, a gyönyörű környezet, a dús vege­táció már hosszú évszá­zadok óta elbű­völi az utazókat. A falu fontos ne­ve­zetes­sé­ge a román kori St. Foy (magyarul Szt. Fides) apát­sági temp­lom a végíté­letet ábrá­zoló pompás tim­pa­non­jával, és a kolos­torban elhe­lyezett kincstár, ahol a kö­zép­ko­ri arany­mű­vesek mes­ter­mun­kái vannak kiállítva.
A conques-i program után to­vább­uta­zás a Dordogne folyó völgyébe, szállás egy kis­vá­rosban (4 éj).

7. nap: Dordogne-völgy, Domme, La-Roque-Gageac, sétahajózás, Beynac vára, Sarlat
A Dordogne-folyó kanyargó völgye és a környék mind tájképi szép­ségben, mind kul­tu­rá­lis örök­ségben kiemel­kedő helyet foglal el Francia­országban. Henry Miller, a híres amerikai író írta erről a vidékről: „Földünkön ez a hely van a legkö­zelebb a pa­ra­di­csom­hoz.”
Délelőtt a „Dordogne akro­po­li­szával”, Domme-mal is­mer­ke­dünk. Ez a bájos kisváros egy fenn­síkra épült a folyó fölé. Egységes stílusú, késő kö­zép­ko­ri házaival, a fentről nyíló pano­rá­mával mély benyo­mást tesz a láto­ga­tókra. 
A kö­vet­ke­ző állo­másunk La-Roque-Gageac, egy festői falucska, amelyik szinte beszorult a Dordogne folyó és egy meredek hegy közé. A közös séta után lehe­tő­ség lesz egy kellemes hajó­zásra is, majd a pazar fekvésű Beynac várához láto­gatunk. Ez a sasfé­szek szinte uralkodik a Dordogne-völgy felett.
A nap utolsó programja Sarlat városa, egy igazi kö­zép­ko­ri gyöngy­szem. A XV. századból származó jel­leg­ze­tes okker­sárga háza­ival, palo­táival ez a város része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. Kevés olyan hely van a világon, ahol ilyen nagy, jól karban­tartott kö­zép­ko­ri óváros talál­ható. A város­néző séta során a turisták úgy érzik, évszá­zadokat visszarepültek az időben.

8. nap: Martel, Carennac, Padirac-barlang, Rocamadour
Ezen a napon folytatjuk a Dordogne vidék beba­ran­go­lását. Délelőtt két kö­zép­kor­ból itt felejtett „mese­falut” nézünk meg, Martelt és Carennac-ot, majd a környék fő termé­szeti csodája követ­kezik, a Padirac-barlang. A gigan­tikus méretű csepp­kö­veken kívül kurió­zumnak számít a csóna­kázás a földa­latti folyón és a barlang bejá­ratát jelentő 32 méter átmérőjű, 75 méter mély szakadék – le­bi­lin­cselő látvány. (A tu­ris­ták le- és felju­tását 3 lift is segíti, de azért némi gyalog­lásra számítani kell.)
A közép­korban Rocamadour Európa egyik leg­fon­to­sabb zarán­dok­helye volt. A városka meglá­to­ga­tása köruta­zá­sunk egyik csúcs­pontját jelenti. Mielőtt megér­kezünk, megállunk l'Hospitalet faluban, ahon­nan egészen pazar pano­ráma nyílik Roca­ma­dour­ra, melynek egyes részei nem egymás mellett, hanem egymás fölött helyez­kednek el. Az Alzou folyó kanyarog a szurdok alján, felette a han­gu­la­tos kö­zép­ko­ri falu, felette a kö­zép­ko­ri szen­télyek, temp­lomok negyede, a szikla tetején pedig az egykori várkas­tély. A délután folyamán lesz elegendő idő a település mind­egyik részének megis­me­résére úgy, hogy az egyes negyedek (szintek) között lifttel lehet köz­le­kedni.

9. nap: Pech Merle (ősemberrajzok), St-Cirq-Lapopie, Cahors
Kirándulás a Lot folyó szép völgyébe. Fran­cia­or­szágnak ezen a vidékén rengeteg barlang talál­ható, néhányban közülük eredeti őskori szikla­rajzok ta­nul­má­nyoz­ha­tó­ak. Ezen „ősember” barlangok között egy olyan van, amelyik egyúttal látvá­nyos csepp­kő­bar­lang is, ez a Pech Merle-barlang a Lot folyótól pár km-re. A barlanglá­to­ga­tás után egy elra­gadó kö­zép­ko­ri falu, St-Cirq-Lapopie a kö­vet­ke­ző állomás. A falu páratlan fekvése a Lot folyó völgye feletti sziklán, a kö­zép­ko­ri házak, paloták együttese még a sokat látott világ­uta­zókat is lenyű­gözi. (Az autó­busz fel tud menni a falu felső részéig.)
Délután a nagy hegyek között kanyargó Lot folyó mentén Cahors váro­sába utazunk. A folyó hajtű­ka­nyar­já­ban fekvő óváros nagy ne­ve­zetes­sé­ge a XIV. századi erődített Valentré-híd, mely 3 hatalmas tornyával a kö­zép­ko­ri francia katonai építészet egyik leg­je­len­tő­sebb példája.

10. nap: Collonges-la-Rouge
Délelőtt még egy meseszép falut látogatunk meg. Collonges-la-Rouge vörös homok­kőből épült kö­zép­ko­ri házai, temp­loma és a zöld növényzet gyönyörű elegye méltó lezá­rását jelentik délnyugat-fran­cia­or­szági köruta­zá­sunknak. Utazás haza­felé Közép-Fran­cia­or­szá­gon keresztül a Vichy – Chalon-sur-Sao­ne – Besancon út­vo­na­lon. Szállás a svájci határ kö­ze­lé­ben (1 éj).

11. nap:
Utazás Svájcon és az osztrák Alpokon keresztül a Basel – Zürich – Feldkirch – Innsbruck – Salzburg – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya útvonalon. Haza­ér­ke­zés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív

Airbus repülő­gép­gyár és Aeros­co­pia repülési múzeum.
Toulouse városa Európában a repülő­gép­gyártás köz­pont­ja, itt készülnek a világ leg­na­gyobb utas­szál­lí­tó repülő­gépei, az eme­letes Airbus 380-asok, me­lye­ken több mint 700 ember utazhat egy­szer­re. A gyár­lá­to­ga­táshoz tartozik egy kis buszos uta­zás a gyár­ud­va­ron, valamint az óriás­gépek össze­sze­re­lé­sé­nek bemu­tatása a gyártó­csarnok kilátó­te­ra­szá­ról. 
A gyárlá­to­ga­tás után megte­kintjük a 2014 őszén elké­szült Aeroscopia nevű repülési múze­umot, ahol nemcsak a különböző Airbus típu­sokkal, hanem a repülés törté­ne­tével is megis­mer­ked­hetünk.
A fakultatív program ára: 7 400 Ft (belépődíjakkal együtt). Figyelem: A programra legké­sőbb indulás előtt másfél hónappal kell jelent­kezni.

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 10 éj­sza­kai szállást reggelivel egy ebédet, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a kísérő ide­gen­ve­ze­tőjét és a felsorolt progra­mo­kat.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat.

Kötelező költségek: 

Baleset-, betegség-,poggyász biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Lastours kathar várak EUR 6,-
(vagy EUR 3,- Le Belvédère kilátópont)
Lourdes vár + Pireneusok Múzeuma EUR 5,-
Cordes-sur-Ciel kisvonat EUR 3,-
Albi katedrális ingyenes
kórus + kincstár a katedrálisban (kombinált jegy) EUR 6,-
Toulouse-Lautrec múzeum EUR 8,-
Conques kincstár EUR 4,50
La-Roque-Gageac hajózás EUR 6,50
Beynac vár EUR 7,-
Padirac-barlang EUR 10,90 
Rocamadour sikló (retúr) EUR 2,40
lift (felfelé) EUR 1,30
vár + várfalséta EUR 2,-
Pech Merle-barlang EUR 10,50

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyebek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata).

Szállás: 

10 éj­sza­ka kétágyas, fürdő­szo­bás szállodai szo­bák­ban. Az olaszor­szági és a lourdes-i szál­lo­dák 4 csil­la­gosak, a többi 3 csil­la­gos. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
Büféreggeli, valamint egy ebéd Lourdes-ban a 4. napon / fakultatív vacsora a 2. naptól. Figyelem: Odaútban a forgalom függvényében elképzelhető, hogy csak 21 óra körül érnek a csoportok a tranzitszállásra, ezért az első este nem biztosítunk vacsorát. Egy autópálya melletti étteremben lesz lehetőség meleg ételt fogyasztani.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Franciaországba.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő baleset-, betegség-,poggyász biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!