Dél-Tirol - Az Alpok szerelmeseinek

7 napos buszos körutazás Olaszországban és Svájcban

Ausztria egyik ősi tartományának, Tirolnak a déli részét az I. világháború után a győztesek oldalán álló Olaszország kapta. Tirolnak ezen a nagyobbik, termékenyebb és napsütésesebb részén mind a mai napig többségben vannak a német ajkúak, bár napjainkban már megoldódni látszanak az egykor nagyon súlyos kisebbségi problémák. A tartomány tele van nekünk magyaroknak kevéssé ismert, de nagyon szép kisvárosokkal, műemlékekkel, me­lye­ket csodálatos keretbe foglalnak a lenyűgöző alpesi tájak.

FőoldalEurópaAlpokDolomitokDél-Tirol - Az Alpok szerelmeseinek

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 6 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépőjegyeket, valamint az idegenforgalmi adót.

Hossz: 
7 nap
Szállás: 
szálloda
***

1. nap: Reschen-tó
Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Salzburg – Kufstein út­vo­na­lon, majd végig Észak-Tirolon az Inn gyönyörű alpesi völgyében. Átkelés Olasz­or­szágba, Dél-Tirolba a Reschen-hágón keresztül. Fotószünet a Reschen-tó­nál ott, ahol egykor Graun falu állott, most csak a temp­lomtorony áll ki a vízből. Szállás Dél-Tirol nyugati megyéjében, Vinschgauban, Glurns kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Marienbergi kolostor, Churburg, Glurns, Sulden-völgy, Ortler
Barangolás Dél-Tirol nyugati részén. Első megállónk az Etsch (olaszul Adige) folyó völgye felett maga­sodó Marienbergi kolostor. Láto­gatás a barok­ko­sított kolos­tor­temp­lomban, gyönyör­ködés a varázs­latos alpesi tájban. Ezután lehe­tő­ség Churburg várának meg­te­kin­té­sé­re Schluderns faluban. Az egyik legé­pebben megmaradt dél-tiroli vár belső termei nagyon sok értékes kincset rejtenek. 
A kö­vet­ke­ző program egy bájos kisváros az Etsch völgyében, Glurns. Dél-Tirol gyöngy­sze­mének is szok­ták nevezni ezt az ősi falakkal körül­vett tele­pülést, mely teljesen megő­rizte kö­zép­ko­ri hangu­latát.
Délután utazás a vad­re­gé­nyes Sulden-völgyön ke­resz­tül Sulden faluba. Ez a hegy­vi­déki üdülő­hely közel 2000 méter magasan van, az Ortler lábainál. A 3905 méter magas Ortler nemcsak Tirolnak, hanem az egész Keleti-Alpoknak a leg­ma­ga­sabb hegy­csúcsa. Séta a gyönyörű fekvésű faluban és kör­nyé­kén.

3. nap: Müstair, Morteratsch-gleccser, St. Moritz
Pihenés az Alpokban.
Fakultatív program: Graubünden, Európa Tibetje
Kirándulás Svájc egyik leg­ér­de­ke­sebb kanton­jába, Graubündenbe. Elő­ször Müstairban az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó bencés kolostort tekintjük meg (a leg­na­gyobb fenn­ma­radt fres­kó­ciklus a Karoling-korból), majd utazás az Ofen-hágón és az 1800 méter magasan fekvő Engadin völgyön keresztül St. Moritz irányába. Lehe­tőség siklóval felmenni a Muottas Muragl hegyre (mese­szép pano­ráma a Bernina hava­sokra és a St. Moritz környéki tóvi­dékre), vagy a Diavolezza hegyre (hason­lóan szép kilátás a környező tájra és hegyekre) – májusi csoport. Ezt köve­tően könnyű túrá­zási lehe­tő­ség a Morteratsch gleccserhez, a 4000 méter feletti hófödte Bernina csúcs lába­ihoz (Svájc egyik híres túra­útja). A délu­táni órákban séta Svájc egyik nagy­világi üdülő­helyén, St. Moritzban, majd vissza­uta­zás a dél-tiroli szállo­dához.
A fakultatív program ára:  7 800 Ft (garantált in­du­lás).

4. nap: Tirol falu, Meran, Trauttmansdorff kastélypark, Bozen (Ötzi, az ősember)
Utazás az Etsch folyó völgyében kelet felé egészen Tirol faluig, melynek vára (Tirol vára) a tarto­mány nevét adta. Séta a faluban, majd is­mer­ke­dés a Tirol falu alatti völgyben fekvő elegáns üdülő­vá­rossal, Merannal (olaszul Merano), mely ún. szubalpin éghaj­la­táról neve­zetes. Északról hatalmas hegyek védik, a déli nyitott völgyön keresztül viszont akadály­ta­lanul érkezhet a meleg levegő Itáliából (szőlős­kertek, gyümölcsfák, rengeteg virág).
Ezután lá­to­ga­tás a Meran melletti Trauttmansdorff kastély 12 hektáron elterülő kertegyüt­te­sében. A kas­tély­park néhány éve elnyerte az „Olasz­or­szág leg­szebb kertje” címet. A közös séta során rend­kívül válto­zatos medi­terrán és egzotikus növény­vi­lágban gyö­nyör­köd­he­tünk.
Délután utazás Dél-Tirol főváro­sába, Bozenbe (ola­szul Bolzano). Is­mer­ke­dés a várossal (Dóm, Domi­ni­ká­nusok Temp­loma, Laubengasse stb.). Lehe­tőség a világ­hírű Dél-Tiroli Régé­szeti Múzeum meg­te­kin­té­sé­re, melynek fő szenzá­ciója Ötzi, az ősember, akit jégbe fagyva találtak meg 1991-ben a közeli Ötztali-Alpokban, 3200 méteres magas­ság­ban. (A múmia mellett látha­tóak a ruhái, illetve a szer­számai is.) Szállás Brixen kör­nyé­kén (3 éj).

5. nap: Taufer vára, Reinbach vízesések, Dél-Tirol néprajzi múzeuma
Kirándulás a Taufer völgybe. Séta Sand in Tau­fers-ben. Ez egy tipikus alpesi falu az Ahr patak partján. A falu fölött emel­kedő vár az egyik leg­je­len­tő­sebbnek számít Dél-Tirolban. Láto­gatás a várban, majd könnyű túrá­zási lehe­tő­ség a Reinbach víze­sé­sekhez. A bővízű patak 3 lépcsőben zúdul le egy erdős szur­dokban. Délután a Bruneck melletti Dieten­heim­ban Dél-Tirol néprajzi múze­umának meg­te­kin­té­se. Gazdagon beren­dezett kiállí­tó­ter­meket, valamint egy han­gu­la­tos skanzent láthatunk.

6. nap: St. Ulrich, Dolomitok, Sterzing
Kirándulás a Dolomitok fenséges hegy­vi­lá­gába. Séta egy bájos kis­vá­rosban, a ladinok lakta St. Ulrichban (világ­hírű fafara­gó­mű­vészet), majd utazás fotó­szü­ne­tekkel a Grödner-völgy – Sella-hágó (2240 méter) – Pordoi-hágó (2239 méter) – Fassa-völgy – Ka­rer-hágó (1753 méter) – Karer-tó út­vo­na­lon.
A nap utolsó prog­ram­jaként lá­to­ga­tás Sterzingbe, Dél-Tirol mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb város­ká­jába. Az óváros színes erké­lyekkel díszí­tett, késő gótikát és rene­szán­szot idéző kö­zép­ko­ri házai az úgyne­vezett Tizen­kettes Toronnyal kü­lön­le­gesen szép város­képet alkotnak. Séta a han­gu­la­tos ut­cá­kon, majd vissza­uta­zás a szállodába.

7. nap: Pragser Wildsee (Pragsi-tó)
Utazás a Puster-völgyön keresztül Olasz­or­szág egyik legvad­re­gé­nyesebb alpesi tavához, a Dolo­mitok északi lábainál elte­rülő Pragser Wildsee-hez. A Pragsi-tó megte­kin­té­sével búcsú­zunk Dél-Tiroltól (kb. 1 órás sza­bad­idő, séta a tóparton), majd haza­uta­zás az Osztrák Alpokon keresztül a Lienz – Klagenfurt – Graz – Bucsu – Szombathely – Sárvár – Veszprém út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra, majd Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: A napok sorrendje (2-3. és 5-6. nap) az időjárás és a mú­zeu­mok nyitva­tar­tá­sának függ­vé­nyé­ben felcserélődhet.

* A július 22-i csoportnál a szállodákat fordított sorrendben tudtuk foglalni, ezért a programokat is fordított sorrendben bonyolítjuk le az alábbiak szerint:

1. nap: Pragser Wildsee (Pragsi-tó)
2. nap: St. Ulrich, Dolomitok, Sterzing
3. nap: Taufer vára, Reinbach vízesések, Dél-Tirol néprajzi múzeuma
4. nap: Bozen, Trauttmansdorff kastélypark, Meran, Tirol falu
5. nap: Churburg, Sulden-völgy, Ortler, Glurns
6. nap: Müstair, Morteratsch-gleccser, St. Moritz (fakultatív)
7. nap: Marienberg kolostora, Reschen-tó

Tehát valamennyi program teljesülni fog, csak más sorrendben.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív

Fakultatív program: Graubünden, Európa Tibetje
Kirándulás Svájc egyik leg­ér­de­ke­sebb kantonjába, Graubündenbe. Először Müstairban az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó bencés kolostort tekintjük meg (a leg­na­gyobb fennmaradt freskóciklus a Karoling-korból), majd utazás az Ofen-hágón és az 1800 méter magasan fekvő Engadin völgyön keresztül St. Moritz irányába. Lehetőség siklóval felmenni a Muottas Muragl hegyre (meseszép pano­ráma a Bernina havasokra és a St. Moritz környéki tóvidékre), illetve könnyű túrázási le­he­tő­ség a Morteratsch gleccserhez, a 4000 méter feletti hófödte Bernina csúcs lábaihoz (Svájc egyik híres túraútja). A délutáni órákban séta Svájc egyik nagyvilági üdülőhelyén, St. Moritzban, majd vissza­uta­zás a dél-tiroli szállodához.
A fakultatív program ára: 7 800 Ft (garantált in­dulás).

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 6 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépőjegyeket, valamint az idegenforgalmi adót.

Kötelező költségek: 

Idegenforgalmi adó.
BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!
Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Schluderns Churburg vára EUR 8,-
St. Moritz sikló a Muottas-Muragl-hegyre CHF 35,-
Trauttmansdorff kastélypark EUR 11,-
Bozen Régészeti Múzeum EUR 7,-
Sand in Taufers vár EUR 6,-
Dietenheim Dél-Tirol Néprajzi Múzeuma EUR 5,30
Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 9 EUR

Várható kötelező költségek a helyszínen: 
Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 9 EUR
Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyebek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

6 éjszaka hangulatos alpesi szállodákban, kényelmes, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban.
- A Brixen környéki szálloda egy szép 3 csillagos szálloda.
- Glurns környékén 3 különböző szállodát használunk:
A június 8-ai csoport: Szállás 1900 m magasan, egy szép fekvésű hegyvidéki üdülőhelyen. A fogadó két külön épületből áll, a szobák egyszerűek, de tiszták, erős 2 csillagos színvonalúak.
A július 22-ei csoport: Szállás egy alpesi völgyben fekvő, hangulatos faluban. A 3 csillagos szálloda wellness részleggel (szauna, beltéri medence) is rendelkezik, melynek szolgáltatásai utasaink számára ingyenesen igénybe vehetők. (Figyelem: Elképzelhető, hogy a csoportlétszám függvényében néhány szoba a szomszédos 3 csillagos panzióban lesz biztosítva.)
A szeptember 22-ei csoport: Szállás 1900 m magasan, egy szép fekvésű hegyvidéki üdülőhelyen. A 3 csillagos szálloda wellness részleggel (szaunák, beltéri medence) is rendelkezik, melynek szolgáltatásai utasaink számára ingyenesen igénybe vehetők.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj büféreggelis ellátást tartalmaz. Félpanziós (háromfogásos menüvacsora salátabüfével) ellátás felár ellenében kérhető.
A területről: 
Dolomitok a Keleti-Alpok egyik hegyvonulata. Nevét egy francia geológus, Déodat Gratet de Dolomieu-ról kapta, aki az 1700-as évek végén vizsgálta az itt található kőzetek anyagát, és megállapította, hogy kis mértékben magnéziumot is tartalmaznak. Felfedezésének emlékére ezt a mészkőfajtát, a dolomitot és az Alpok ezen szegletét azóta így nevezik. A vidék vidéke 2009 óta része az UNESCO Világörökségének. A Dolomitok az Alpok észak-olaszországi területe, Trentino, Dél-Tirol és Belluno tartományokban, nyugatról az Adige folyó határolja. Triászkori gyűrt hegység, legmagasabb pontja: Marmolada (3344 méter).
Vízum: 
Vízumra nincs szükség. Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Olaszországba.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!