Barangolás a székely magyarok földjén

7 napos buszos körutazás Székelyföldön Szászföldi ízelítővel

Székelyföld egy 2-3 magyar megyényi terület Erdély keleti részén, a Kárpátok lába­inál, a magyar határtól több­száz km-re, ahol a lakosság több mint 90%-a még mindig magyarnak vallja magát. Tartsa­nak velünk egy csodá­latos, fele­melő utazásra a széke­lyek közé, ismer­ked­jenek meg Székely­föld váro­saival, falva­ival, termé­szeti csodá­ival, gyönyörű tája­ival, műkin­cseivel, magyar vonat­ko­zású törté­nelmi emlé­keivel.

FőoldalEurópaRomániaErdélyKolozsvárBarangolás a székely magyarok földjén

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos utazást, a 6 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a gyimesi csángó lakoma és a székelyderzsi szalonna­la­koma költségeit (az erődtemplom belépőjével együtt).

Alapár nem tartalmazza

A további belépődíjakat, a BBP biztosítást.

Hossz: 
7 nap
Szállás: 
szálloda
***

1. nap: Csíkszereda
Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Szolnok – Ártánd – Nagyvárad – Torda – Marosvásárhely út­vo­na­lon Székelyföldre. Szállás Hargita megye székhelyén, Csíkszeredán (3 éj).

2. nap: Madéfalva, Gyergyószentmiklós, Szárhegy, Ditró, Gyilkos-tó, Békás-szoros
Ezen a napon a Gyergyói-medencével és környékével is­mer­ke­dünk. Odaútban fotó­szünet a madé­falvi vesze­delem emlék­mű­vénél.
Gyergyó­szent­mik­lóson séta a han­gu­la­tos város­köz­pont­ban, majd lá­to­ga­tás a gyönyörű barokk örmény erőd­temp­lomban. Ezt köve­tően Szárhegy faluban a Lázár-várkas­télyt nézzük meg. Figyelem: a kataló­gus ja­nuár végi zárá­sakor a kastély át­me­ne­ti­leg zárva tart, így belülről nem láto­gat­ható. Sor­sá­ról az örökösök később döntenek. Amennyiben a kas­tély meg­te­kin­té­se esetleg nem lehet­séges, akkor ter­mé­sze­te­sen alter­natív programot ajánlunk he­lyette. 
A szom­szé­dos Gyergyó­ditró faluban a neogó­tikus plébá­nia­temp­lom nemcsak szépsé­gével, hanem mére­teivel is elbű­völi a turis­tákat. Tornyai ma­ga­sab­bak, mint a Párizsi Notre Dame-éi.
A délutáni órákban a Keleti-Kárpátok két termé­szeti csodá­jához láto­gatunk. Elő­ször sétálunk a vad­re­gé­nyes Gyilkos-tó partján, majd a Kárpátok keleti lejtőin leeresz­ke­dünk a Békás-szorosba. A Békás-patak szurdo­kának nincs párja az egész Kárpá­tokban, drámai hatá­súak a 200-300 méter magas, szinte függő­leges szikla­falak jó egy km-en keresztül.

3. nap: Szent Anna-tó, Sepsiszentgyörgy, Zágon, Alsócsernáton, Kézdivásárhely
Egész napos kirándulás Székelyföld déli ré­szé­be. Az első prog­ra­munk egy páratlan termé­szeti ritkaság, a Szent Anna-tó (Európa egyetlen nagy­mé­retű vulkáni kráter­tava). 
A késő déle­lőtti órákban Sepsi­szent­györggyel, Ko­vász­na megye szék­he­lyével is­mer­ke­dünk, mely a leg­na­gyobb magyar több­ségű város Székely­földön. Délután elő­ször Mikes Kelemen szülő­fa­lujába, Zá­gon­ba utazunk, lá­to­ga­tás az egykori Mikes-kú­riá­ban beren­dezett em­lék­mú­ze­umban. To­vább­uta­zás Alsó­cser­ná­ton faluba, ahol meg­néz­zük Szé­kely­föld leg­gaz­dagabb néprajzi múze­umát. A Haszmann test­vérek által össze­gyűjtött kiál­lítási anyag mennyi­sége és minő­sége még a sokat látott uta­zó­kat is elkáp­ráz­tatja. 
A napi programot a Kárpát-medence legke­letibb magyar­lakta váro­sának, Kézdi­vá­sár­helynek a meg­te­kin­té­sé­vel zárjuk. A gyönyö­rűen felú­jított főtér és a kü­lön­le­ges város­szerkezet (az ún. udvar­terek) miatt sokan Székely­föld leg­szebb váro­sának tartják Kézdi­vá­sár­helyet, Gábor Áron városát.

4. nap: Csíkszereda, Csíksomlyó, Gyimesbükk, „ezeréves” határ, gyimesi csángó lakoma, Máréfalva
Délelőtt Csíkszeredán meg­néz­zük a Makovecz Imre által terve­zett gyö­nyö­rű­szép Mille­niumi temp­lomot, majd lá­to­ga­tás a Mikó-várban beren­dezett Csíki Székely Múze­umban.
Ezt köve­tően Csík­som­lyóval és annak híres za­rán­dok­temp­lo­má­val is­mer­ke­dünk (a kato­likus széke­lyek vallási központja). 
A délu­táni órákat a Kárpá­tokban, a Gyimesek vi­dé­kén, a gyimesi csángók között töltjük. Gyi­mes­bük­kön lá­to­ga­tást teszünk a Rákóczi-várnál és az „ezeréves” határnál, majd részt veszünk egy igazi csángó mulatságon és lakomán (csángó népdalok, táncok, népviselet, ételek, italok). Sok turista szá­má­ra ez a folklór program az erdélyi utazás leg­na­gyobb él­mé­nyét jelenti. 
Késő délután utazás a Hargita lábai mentén Szé­kely­ud­var­helyre. Útközben rövid séta a szé­kely­ka­pui­ról híres faluban, Máréfalván. Szállás Székely­ud­var­hely központjában (3 éj).

5. nap: Székelyudvarhely, Parajd, Szováta, Korond, Farkaslaka, Szejkefürdő
Székelyudvarhely Erdély „legma­gya­rabb” városa, a lakosság több mint 95%-a ma is magyarnak vallja magát. Kora délelőtt egy sétát teszünk a szépen karban­tar­tott belvá­rosban. A város egyik ne­ve­ze­tes­sé­ge az a szobor­park, mely a magyar és a székely törté­nelem nagy­jainak állít emléket. 
Ezután utazás Parajdra, lá­to­ga­tás a sóbá­nyában, majd séta a szovátai Medve-tó partján. Szováta Székely­földnek a legnép­szerűbb nyári üdülő­helye, a fürdő­telepen gyönyörű villák sora­koznak, melyek jó része még a Monarchia idősza­kában épült. Vissza­út­ban Székely­ud­var­helyre szabad program a faze­kas­mű­vé­sze­té­ről híres Korond községben (erdélyi népmű­vé­sze­ti tárgyak kirako­dó­vására). 
Ezt köve­tően is­mer­ke­dés egy tipikus székely faluval, Farkas­la­kával. Tisz­telgés a nagy székely-magyar író, Tamási Áron síremlé­kénél, majd a szülő­há­zában beren­dezett érdekes emlék­kiállítást mutatják meg az író család­tagjai. 
A nap befe­je­zé­se­képpen ellá­to­gatunk Szejke­fürdőn a „leg­na­gyobb székely”, Orbán Balázs egészen kü­lön­le­ges, 12 külön­böző stílusú székely­ka­puval díszített síremlékéhez.

6. nap: Szászföld (Berethalom, Segesvár, Fehéregyháza), Székelykeresztúr, Agyagfalva, Székelyderzs, szalonnalakoma
Átruccanás Szászföldre. Berethalom város­kában lá­to­ga­tás az impozáns gótikus erőd­temp­lomban (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ezt köve­tően a szintén a vi­lág­örök­séghez tartozó Segesvár roman­tikus, kö­zép­ko­ri óváro­sával is­mer­ke­dünk, majd a szom­szé­dos Fehér­egy­házán meg­néz­zük a Petőfi múze­umot és emlék­parkot. Rövid pihenő a falu melletti Petőfi emlék­műnél, nagy költőnk halá­lának felté­te­lezett hely­színén.
Délután vissza­térünk Székely­földre, és Székely­ke­resztú­ron a Gyárfás-kúriához láto­gatunk, ahol Petőfi az utolsó estéjét töltötte. A Petőfi emlék­szoba meg­te­kin­té­se után Székely­derzsre utazunk, útközben rövid fotó­szünetre megállunk Agyag­falván, az 1848-as székely nemzet­gyűlés emlék­mű­vénél. Székely­der­zsen az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó erőd­temp­lomot nézzük meg. A temp­lom belső falán látható a Szt. László legenda nagyon értékes kö­zép­ko­ri freskója. A falu lakossága ősi szokás szerint mind a mai napig a bástyákban tárolja a szalonnát. A temp­lomerőd meg­te­kin­té­se után a csoport részt vesz egy ún. szalonna­la­komán, ahol más helyi készí­tésű ételeket is meg­kós­tol­hat­nak (kolbász, juhsajt, lekvár, tojás, házi kenyér, zöldségek stb.).

7. nap: Marosvásárhely
Délelőtt vá­ros­né­zés Székelyföld leg­na­gyobb váro­sában, Maros­vá­sár­helyen, ahol az elmúlt évtizedek (külö­nösen a Ceauşescu-korszak) elro­má­no­sítási poli­tikája követ­kez­tében mára valamivel 50% alá csökkent a magyarság rész­aránya. A város sok pompás épülete közül kiemel­kedik a magyaros-szecessziós stílusban épült Kultúr­palota. Sokan Erdély leg­szebb épüle­tének tartják. Lehe­tőség a gyönyörű belső termek meg­te­kin­té­sé­re is.
A vá­ros­né­zés után búcsú Székely­földtől, haza­uta­zás a Torda – Nagyvárad – Ártánd – Szolnok út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos utazást, a 6 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a gyimesi csángó lakoma és a székelyderzsi szalonna­la­koma költségeit (az erődtemplom belépőjével együtt).

Alapár nem tartalmazza: 

A további belépődíjakat, a BBP biztosítást.

Kötelező költségek: 

A BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel.

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Gyergyószentmiklós örmény templom RON 2,-
Zágon Mikes Kelemen Emlékház RON 2,50
Alsócsernáton Néprajzi Múzeum RON 10,-
Csíkszereda Csíki Székely Múzeum RON 10,-
Parajd sóbánya RON 30,-
Farkaslaka Tamási Áron szülőháza RON 8,-
Berethalom erődtemplom RON 10,-
Fehéregyháza Petőfi Múzeum RON 3,-
Marosvásárhely Kultúrpalota RON 12,-

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő. Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyebek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

6 éj­sza­ka jó 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, ké­nyel­mes, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban (3 éj­sza­ka Csík­sze­redán és 3 éj­sza­ka Szé­kely­ud­var­helyen). 
Mindegyik szálloda rendel­kezik egy kis well­ness-részleggel (szaunák, pezsgő­fürdő), me­lyet a székely­ud­var­helyi szál­lo­dá­ban ingyen hasz­nál­hat­nak a szál­loda vendégei, a csík­sze­re­dai szál­lo­dá­ban egy kisebb összegű térítést kell fizetni.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj büféreggelis ellátást + gyimesi csángó lakomát a 4. na­pon + szalonna­lakomát a 6. napon Székely­der­zsen. Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető, fakultatív vacsora a 4. és a 6. nap kivételével.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Erdélybe.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!