Ausztrália és Új-Zéland II. 2019-es indulások

22 napos körutazás Ausztrália és Új-Zéland tájain

Ez a körutazásunk Ausztrália és Új-Zéland azon vidékeit járja be, melyek a leginkább érdeklődésre tarthatnak számot a magyar turisták körében.

FőoldalÓceániaAusztráliaSydneyAusztrália és Új-Zéland II. 2019-es indulások

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket (beleértve az összes belső járatot is), a 19 éj­sza­kai szál­lást a fent megadott ellá­tással, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érke­zésig, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Featherdale állat­kert, Sydney Tower, hajó­ki­rán­du­lás Sydneyben, Shantytown, hajózás a Milford Soundon (fjordon), felvonó Queens­townban, Sky Tower Aucklandben, Waito­mo-bar­lang, Rotoruában a geo­ter­mikus terület, a maori kul­tu­rá­lis központ, a maori folk­lór­prog­ram és az Agrodome. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen láto­gat­hatóak, például Can­ber­rá­ban a Par­la­ment, a Nemzeti Galéria és a katonai múzeum.)

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket.

Hossz: 
22 nap 19 éj
Szállás: 
szálloda
***

1. nap:
A délutáni órákban elutazás Ferihegyről a világ egyik legjobb légi­tár­sa­sá­gának tartott Emirates menet­rend szerinti, közvetlen jára­tával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Sydneybe.

2. nap:
Érkezés Sydneybe helyi idő szerint a késő esti órák­ban (magyar idő szerint a kora délutáni órák­ban). Transzfer a szállodába (1 éj).

3. nap: Canberra
Délelőtt utazás Canberrába, Ausztrália sajátos han­gu­latú főváro­sába. Canberra a Sydney és Melbourne közti versen­gésnek köszön­heti létét, a XX. szá­zad­ban építették fel, a világ egyik legmo­der­nebb fővá­rosa lett, amely ugyan­akkor számos szép park­kal, zöld­te­rü­lettel rendel­kezik. A vá­ros­né­zés során meg­lá­to­gat­juk az új par­la­ment épü­let­együt­tesét is, melyet 1988-ban avatott fel II. Erzsébet király­nő. A par­la­ment tete­jéről gyönyörű pano­ráma nyílik az egész városra. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, ezalatt lehe­tő­ség lesz vagy a Nem­zeti Galé­ria, vagy a Világ­há­bo­rús Emlék­műnél talál­ható katonai múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez utóbbi igazi csemegét jelent a törté­nelem kedve­lő­inek, a világ egyik leglátvá­nyo­sabb háborús múze­umáról van szó. Szállás Canberrában (1 éj).

4. nap: Kék-hegység
Utazás a Kék-hegységbe, mely Sydney lakóinak a kedvenc kirán­du­ló­he­lye (ősi eukaliptusz erdők, gyö­nyö­rű­szép völgyek, szaka­dékok, víze­sések). Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó hegy­ség jelképe a Jamison-völgyből 300 méteres magas­ságba nyúló három egymás melletti szikla­tömb, a „Három Nővér”. Lehe­tőség lesz a Scenic Railway és az üveg­pad­lójú Scenic Skyway kipró­bá­lá­sára. Az előbbi a helyiek sze­rint a világ legme­re­de­kebb vasúti pályája, az utóbbi pedig egy közel 300 méter mély völgy két olda­lát köti össze. A völgy­be lezú­duló Katoomba-vízesés léleg­zet­el­ál­lító látvány. Szállás a Kék-hegységben (1 éj).

5. nap: Featherdale állatkert, Cairns
Ausztráliai programunkat a Sydney melletti Feather­dale állat­kert meglá­to­ga­tásával foly­tatjuk, mely arról ne­ve­zetes, hogy itt kizá­rólag Auszt­rá­liában őshonos álla­tokat látha­tunk (koala, ken­guru, wombat, tasmán ör­dög, dingó, emu, pingvin, óriás­kro­kodil, auszt­ráliai han­gyász­sün, kazuár stb.). Nagy élmény lesz a ken­gu­ruk simo­ga­tása és a fényké­pez­kedés a koalákkal. To­vább­uta­zás Sydney repülő­te­rére, a kora délu­táni órákban repülés Cairns váro­sába, a Korall-tenger part­jára. Cairns Ausztrália szub­tró­pusi éghaj­latú észa­ki részé­nek fő turis­ta­vá­rosa, köszön­he­tően annak a ténynek, hogy itt van a legkö­zelebb a Nagy-korall­zátony a konti­nenshez. A megér­ke­zést köve­tően transzfer a ten­ger­par­ti sétánytól néhány percre talál­ható, központi fekvésű szállo­dához (4 éj). A nap hátralévő ré­szé­ben szabad program.

6. nap: Cairns, Nagy-korallzátony, Green-sziget
Szabad program, pihenés, lehe­tő­ség stran­dolásra. 
Fakultatív program: Egész napos hajó­ki­rán­du­lás a Cairnstől 27 km-re talál­ható Green-szigetre, a Nagy-korall­zátony legkö­ze­lebbi szige­tére. A Nagy-korall­zátony Földünk egyik leg­is­mer­tebb termé­szeti cso­dá­ja, 2300 km hosszan húzó­dik Auszt­rália észak­ke­leti partjai mentén. Utasaink üveg­fe­nekű hajóról és ún. félten­ger­alatt­já­róról egya­ránt tanul­má­nyoz­hatják a koral­lokat, de a sziget homokos strand­ján lehe­tő­ség lesz fürdésre és sznor­ke­le­zésre is (felsze­re­lést térítés elle­nében biz­to­sí­tanak). A pici sziget nagy részét dzsungel borítja, talál­ható itt egy kelle­mes tanös­vény, vala­mint az érdek­lő­dők megnéz­hetik a Marineland Melanesia nevű parkot is (óriás­kro­ko­dilok, teknősök, korallok, benn­szü­löttek fafa­ragásai stb.).
A fakultatív program ára: 30 900 Ft/fő
mely tartal­mazza a hajózáson kívül a kikötői transz­fert, a büfé­ebédet, vala­mint a korallok bemu­ta­tását a félten­ger­alatt­já­róról és az üveg­fe­nekű hajóról.

7. nap: Cairns, Kuranda, vonatozás és felvonózás az eső­er­dőben, benn­szülött park
Szabad program, pihenés, lehe­tő­ség stran­dolásra. 
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Cairns kör­nyé­kén. A hegyekben, a Barron folyó partján talál­ható egy han­gu­la­tos kisváros, Kuranda, mely kiváló piaca­iról ismert. Az odautat egy pano­rá­ma­vas­úttal tesszük meg a vi­lág­örök­séghez tartozó eső­erdőn keresztül. A másfél órás vona­tozás alatt 15 alagúton és 40 hídon megyünk át. Az utazás csúcs­pontja a Barron folyó le­nyű­gö­ző víze­sése, a több­nyire bővizű trópusi folyó 260 méter magasból zúdul le, fe­lejt­he­tet­len látvány. (Itt 10 percre megáll a vonat.) A vissza­uta­záshoz a Skyrail („égi vasút”) kabinjait hasz­náljuk. A 40 perces utazás a dzsungel felett, a hihe­tet­lenül gaz­dag vege­táció tanul­má­nyo­zása fentről egészen kü­lön­le­ges élmény. A nap második felében a Tjapukai Benn­szü­lött Kultu­rális Parkba láto­ga­tunk, ahol Auszt­rália ősla­kó­inak kultú­rá­jával, legen­dáival, élet­mód­jával, tánca­ival, ze­né­ivel is­mer­ke­dünk. A benn­szü­löttek a vadász­fegy­ve­reik, köztük a bume­ráng haszná­latát is meg­mu­tatják a látogatóknak.
A fakultatív program ára: 38 700 Ft/fő.

8. nap: Cairns​
Szabad program, pihenés, lehe­tő­ség strandolásra. Cairnsnél a tenger­part nem alkalmas fürdésre, a turisták vagy a szállo­dák medencéit hasz­nálják, vagy pedig a kikö­tőnél lévő ún. lagúnát. Ez tulaj­don­képpen egy hatalmas (közel futball­pálya nagy­ságú) tenger­vizes medence, mely minden korosztály igé­nyeit kielé­gíti. Cairnsben sok egyéb lehe­tő­ség is van a sza­bad­idő kelle­mes eltöl­té­sére: renge­teg üzlet, étterem, kávézó, de érdekes a Flecker Bota­nikus Kert is. Azért is előnyös ennek a szabad­napnak a beik­ta­tása, mert nagyon rossz idő­járás esetén elő­for­dul­hat, hogy a hajók nem közle­kednek a Nagy-korall­zá­tonyhoz. Ebben az esetben ezen a napon lesz lehe­tő­ség a kirán­du­lást pótolni.

9. nap: Sydney
Transzfer Cairns repülőterére, dél körül utazás Sydneybe, Auszt­rália leg­na­gyobb váro­sába. 
Sokak szerint a Port Jackson-öböl partján elte­rülő Sydney a világ leg­szebb fekvésű nagy­vá­rosa. Cso­dá­latos fekvé­séről utasa­ink is meggyő­ződ­hetnek, hiszen a megér­kezés után felme­gyünk a Sydney Tower közel 300 méter magasan lévő körki­lá­tó­jába. Ezt a pano­rámát nem egykönnyen felejti el az ember. Ezután közös séta a belvá­rosban (sé­tá­ló­ut­cák, fel­hő­kar­co­lók, ka­ted­rá­lis, régi vá­ros­háza, Queen Victoria Building stb.). Ez utóbbi egy gyö­nyö­rű­szép XIX. szá­zad végi bevá­sár­ló­köz­pont. Szállás Sydney köz­pont­jában (2 éj).

10. nap: Sydney
Délelőtt autó­buszos vá­ros­né­zés Sydneyben. Örök emlék marad utasa­inknak a sok szép villa, a rend, a tisz­taság, a gondo­zott kertek, a medi­terrán jellegű növény­zet. A vá­ros­né­zés egyik csúcs­pontját jelenti a „Mrs Macquarie's Chair” nevű kilá­tó­pont felke­re­sése, ahonnan remekül látszik mind a gyönyörű Port Jackson tenger­öböl, mind a fel­hő­kar­co­lók negyede, mind pedig Sydney jelké­pei: a világ­hírű opera­ház és a hatalmas Harbour Bridge (a Kikötő híd), melynek felső íve több mint 130 méter magasan van. A vá­ros­né­zés során egészen a Csendes-óceán part­jáig megyünk. Itt talál­ható a legen­dás hírű Bondi Beach, a hullám­lo­vasok paradicsoma. A déli órákban egy ebéddel egybe­kö­tött másfél órás pano­ráma-hajó­ki­rán­du­láson vesz részt a csoport a Port Jackson-öbölben. Ez a séta­ha­jó­zás ebben a csodá­latos öbölben minden sydney-i lá­to­ga­tásnak köte­lező része. Délután szabad program, ezalatt elő­ször lehe­tő­ség lesz részt venni egy veze­tett túrán az opera­ház belse­jében. Ezt köve­tően séta a Királyi Bota­nikus Kertben, ami kiváló alka­lom Auszt­rália kü­lön­le­ges növény­vilá­gával való is­mer­ke­désre. Később az érdek­lő­dőkkel az egykori kikötő helyén létre­ho­zott szóra­koz­tató központba megy az ide­gen­ve­ze­tőnk (a Darling Harbourba), ahol to­váb­bi att­rak­ciók meg­te­kin­té­sé­re lesz lehe­tő­ség.

11. nap: Arthur-hágó pano­rámaútja
Délelőtt elutazás Sydneyből Új-Zéland Déli-szi­ge­tére. Érkezés Christchurch repü­lő­te­rére a délu­táni órákban (helyi idő szerint), majd to­vább­uta­zás autó­busszal a sziget nyugati partvi­dé­kére egy gyö­nyö­rű­szép pano­rámaúton, az Arthur-hágón keresztül (fotó­szü­netek). Már az első új-zélandi napunkon ízelítőt kapunk a Déli-Alpok csodás tája­iból, szinte minden kanyar után más szép­ségben gyö­nyör­köd­he­tünk. Szállás a Tas­mán-tenger partján fekvő kis­vá­ros­ban, Grey­mouth­ban (1 éj).

12. nap: Punakaiki – Palacsinta-sziklák, Shantytown, Franz Josef-gleccser
Délelőtt utazás egy látvá­nyos ten­ger­par­ti úton Puna­kai­ki falucs­kába, a Paparoa Nemzeti Park terü­le­tén talál­ható Palacsinta-sziklákhoz (Pancake Rocks). Felejt­he­tetlen élmény a körséta a morajló tenger fölé emel­kedő kü­lön­le­ges szikla­alak­za­tok között, szeren­csés esetben még a gejzír­szerű vízköpő kürtők (blowhole-ok) is tanul­mányozhatóak. A kö­vet­ke­ző prog­ra­munk Shantytown, az egykori arany­ásó város helyén létre­ho­zott nagy­szerű skan­zen. Utasaink itt meg­is­mer­ked­het­nek egyrészt egy XIX. század végi új-zélandi kisváros életével, más­részt a korai aranyásók munká­jával, élet­kö­rül­mé­nye­ivel. Lehe­tőség lesz az arany­mosás kipró­bá­lására is. Délután to­vább­uta­zás a Déli-Alpok nyugati lába­inál, a Tasmán-tenger mentén Franz Josef Glacier falucs­kába. Lehe­tőség sétára a Franz Josef-gleccserhez vagy pedig jó idő esetén fakul­tatív heli­kop­teres séta­re­pü­lésre a gleccserek és hegy­óri­ások világába. Szállás Franz Josef Glacier faluban (1 éj).

13. nap: Fox-gleccser, Matheson-tó, Thunder Creek-vízesés, Haast-hágó
A Déli-sziget nyugati partvidékének nagy ne­ve­zetes­sé­ge az egymás közelében lévő Franz Josef- és Fox-gleccser. Mind­kettő a Déli-Alpok leg­ma­ga­sabb csú­csa­itól indul, és a tenger­szint felett mind­össze 300 méteres magas­ságban végző­dik, így mind­egyik nagyon könnyen megkö­ze­lít­hető. Déle­lőtt elő­ször egy sétát teszünk a Fox-gleccserhez, majd a közeli Matheson-tóhoz utazunk. A mérsé­kelt égövi esőer­dőben talál­ható bűbájos tó part­járól tiszta időben nagy­szerű pano­ráma nyílik a Mount Cookra, Új-Zéland leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csára (3754 m). A déli órákban to­vább­uta­zás szép alpesi tájakon keresztül (fotó­szü­netek). Pihenő a sűrű esőer­dőben talál­ható Thunder Creek-vízesésnél, majd a Haast-hágón átkelve a Wanaka- és a Hawea-tó érin­té­sével érke­zünk meg Queenstownba, a Déli-sziget turisz­tikai főváro­sába. Szállás (1 éj).

14. nap: Fjordvidék, Milford Sound, Mirror Lakes (Tükör-tavak)
Utazás a fjordvidékre Új-Zéland egyik leg­szebb pa­no­rámaútján. A fjordok leghí­re­seb­bike, a Milford Sound sokak szerint a világ egyik legle­nyű­gö­zőbb termé­szeti csodája. Az új-zélandi fjordok közül egyedül ez a fjord van közvetlen össze­köt­te­tésben az ország úthá­ló­za­tával, tehát a turisták számára a leg­könnyebben megkö­ze­lít­hető (igaz, hogy mini­mum négy órát kell buszozni Queenstowntól a fjord csücs­kéig). A fjordon tett jó másfél órás séta­ha­jó­zás óriási élmény, a hatalmas hegyek, a víze­sések látvá­nyán kívül szeren­csés esetben a hajóról az állat­világ is tanul­má­nyoz­ható (fókák, ping­vinek, delfinek). A hosszú autó­buszos utazás során ter­mé­sze­te­sen fotó­szü­ne­teket tartunk, például a bűbájos Tükör-tavaknál. Szállás a fjordokhoz legközelebb eső kis­vá­rosban, Te Anauban (2 éj).

15. nap: Te Anau, fjordvidék, Doubtful Sound
Szabad program, pihenés Te Anauban, az azonos nevű alpesi tó partján fekvő városkában.
Fakultatív program: Doubtful Sound
Egész napos kirándulás autó­busszal, hajóval, megint autó­busszal és megint hajóval, majd vissza. A fjordok szerelmesei szerint egy hely van a világon, amelyik le­nyű­gö­zőbb a Milford Soundnál, ez pedig Új-Zéland másik viszonylag egy­sze­rűen elér­hető fjordja, a Doubtful Sound. Igaz, megkö­ze­lí­tése jóval bonyo­lul­tabb a Milford Soundnál, hiszen elő­ször a nagy hegyek között fekvő Manapouri-tavon kell 45 percet hajózni, majd a tó nyugati csücs­kéből induló föld­úton szállít­ják a turis­tákat a fjordig egy látvá­nyos út­vo­na­lon, az eső­erdőn keresztül. A Wilmot-hágó után a fjordra nyíló pano­ráma léleg­zet­el­ál­lító látvány. Mivel a Doubtful Sound jóval hosszabb a Milford Soundnál, itt három­órás hajó­ki­rán­du­láson vesznek részt a turisták. A különös formájú hegy­óri­ások, az érin­tetlen termé­szet, a mérsé­kelt övi esőerdő, a rengeteg vízesés, a fjordban lévő szige­tek együt­tese lázba hozza a termé­szeti szép­sé­geket szerető uta­zókat. A leg­ma­ga­sabb vízesés több mint 700 méter magasból zúdul le.
A fakultatív program ára: 57 600 Ft (garantált indulás).
Bár maga ez a kirándulás több mint 50.000 forintba kerül, úgy gondoljuk, hogy megéri részt venni rajta, hiszen egészen egyedülálló látványról van szó. Azért is előnyös két napot a fjordvidéken tölteni, mert sajnos itt elég gyakoriak az esőzések, viszont mivel jellemző módon gyakran változik az időjárás, az azért elég ritka, hogy két egymást követő nap folyamatosan csapadékos legyen.

16. nap: Kawarau folyó, Arrowtown, Queenstown
Kora délelőtt vissza­uta­zás Queenstown környé­kére, ahol a nap to­váb­bi részét töltjük. A Wakatipu-tó partján talál­ható szép fekvésű Queenstownt szokták nevezni az extrém spor­tok világ­fő­vá­ro­sának is. Nem véletlen, hogy a város köze­lében a Kawarau folyó szur­doka felett átívelő híd volt a hely­színe a világon elő­ször a bungee jumping halál­ug­rásnak. Láto­gatás ezen a „tör­té­nel­mi” helyen, ahol szinte állan­dóan lehet látni bungee jumpin­gosokat. Ezt követően is­mer­ke­dés egy bájos kisvá­rossal, Arrowtownnal. Az egy­kori arany­ásó város köz­pontját minta­sze­rűen felú­jí­tották, itt talál­ható a nívó­díjas Lakes District („tóvidék”) Múzeum. A kora délutáni órákban felvo­nóval felme­gyünk a Queenstown vá­ros­köz­pont­ja felett emel­kedő hegy­csúcs­ra, ahonnan pazar pano­ráma nyílik a városra, a tóra és a környező hegy­vi­lágra. Ezt köve­tően rövid közös séta, majd szabad prog­ram Queenstown han­gu­la­tos város­köz­pont­jában. Lehe­tőség lesz részt venni vala­mi­lyen egyéb prog­ramon: Kivipark, séta­ha­jó­zás, Shotover Jet. Ez utóbbi prog­ramot a kaland­ked­velő utasa­inknak ajánljuk. A 15 szemé­lyes csóna­kok 70-80 km/órás sebes­séggel szágul­danak a Shotover folyó kanyon­jában, gyakran 360 fokos fordu­latot tesznek. Bővebb információ: www.shotoverjet.com Szállás Queenstownban (1 éj).

17. nap: Auckland
Délelőtt elutazás Queenstown repülőteréről Aucklandbe. Megér­kezés után vá­ros­né­zés. Auckland Új-Zéland egyetlen igazi nagy­vá­rosa, itt él az ország lakos­sá­gának egy­har­mada, közel másfél millió ember. A szép fekvésű várost szinte minden oldalról tenger­öblök és szigetek hatá­rolják, itt minden negye­dik embernek van hajója. Ezért is nevezik Aucklandet a vitorlák váro­sának. A vá­ros­né­zés során lehe­tő­ség lesz a város egye­dül­álló fekvé­sét tanul­má­nyozni a Sky Towerből, mely a déli félteke leg­ma­ga­sabb tornya. A nap folya­mán lesz egy kis sza­bad­idő is a város egyéni felfe­de­zé­sére, a mú­zeu­mok közül ajánljuk a Tenge­ré­szeti Múzeum meg­te­kin­té­sét. Szállás a város­köz­pont­ban (1 éj).

18. nap: Waitomo-barlang, Rotorua (gejzírek, maori kultúra)
Elutazás az Északi-sziget egyik nagy attrak­ció­jához, a Waitomo-barlang­hoz, ahol a szép csepp­kö­veken kívül az új-zélandi barlan­gok jelleg­zetes álla­tait, a parázs­fér­geket is láthat­juk. Amikor minden mester­séges fényt lekap­csolnak a vezetők, az az ember érzése, hogy az éj­sza­kai csil­la­gos égbolt van a feje felett. To­vább­uta­zás Rotoruába, mely város és környéke az Északi-sziget legnép­sze­rűbb turisz­tikai desz­ti­ná­ciója. Köszön­hető ez egy­részt a híres geoter­mikus jelen­sé­geknek, más­részt Rotorua a maori kultúra fő központja. (A maorik Új-Zéland ősla­kosai, akik az euró­pa­iak XVIII. század végi megje­le­né­sekor jóval maga­sabb szinten voltak a fejlő­désben, mint Auszt­rália őslakosai.) A megérkezés után egy kis is­mer­ke­dés követ­kezik Rotoruával, az azonos nevű tó partján fekvő várossal, majd a város melletti Whakarewarewa geoter­mikus terü­letre láto­gatunk, ahol nagy eséllyel több látvá­nyos gejzírt lehet megcso­dálni. Ugyanitt talál­ható egy kiviház és egy maori kul­tu­rá­lis központ (hagyo­má­nyos maori házak, kézmű­vesek). Este egy maori folk­lór­prog­ramon vesz részt a csoport, melyhez bőséges bü­fé­va­cso­ra is tartozik. Szállás Rotoruában (1 éj).

19. nap: Agrodome, Auckland
Folytatjuk az is­mer­ke­dést az Északi-szigettel. Új-Zélandon nagyon fejlett az állat­te­nyész­tés. Bármerre jár az ember az országban, minden­felé lege­lésző birkákat vagy tehe­neket lehet látni. Déle­lőtt a Rotorua melletti Agrodome-ban nézünk meg egy elő­adást, melynek leg­ér­de­ke­sebb része a birka­nyírás és a birka­terelő kutyák ügyes­sé­gének bemu­ta­tása. Vissza­utazás Aucklandbe, transzfer a repülő­térre, majd a kora esti órákban tovább­re­pülés Auszt­rália második leg­na­gyobb váro­sába, Melbourne-be. Érkezés este 8-9 óra körül (helyi idő szerint), majd transzfer a város­köz­ponti szállodába (2 éj).

20. nap: Melbourne, Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)
Szabad program Melbourne-ben, lehe­tő­ség pihe­nésre, a város egyéni felfe­dezésére.
Fakultatív program: Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)
Egész napos kirándulás a Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út) mentén. Melbourne-től nyugatra az 1920-as években építet­tek egy több mint 200 km hosszú ten­ger­par­ti utat, mely az auszt­rálok szerint a világ leg­szebb autó­útja. Bár ez való­szí­nű­leg túlzás, minden­képpen nagy élményt jelent az utazás ezen a pano­rá­ma­úton (gyönyörű tájak, látvá­nyos tenger­öblök, rengeteg szörfös, han­gu­la­tos üdü­lő­vá­rosok, szép villák). Szeren­csés esetben útközben szabadon élő koa­lákat és kengu­rukat is látha­tunk. Az út egy szakasza az Otway Nemzeti Parkon vezet keresztül (mérsékelt égövi esőerdő). Az utazás csúcs­pont­ját a „Tizen­két Apostol” meg­te­kin­té­se jelenti. Ezek a hatalmas part­menti szikla­tömbök több mint 60 méter magasra emel­kednek ki az örvénylő óceánból. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kirándulás során össze­sen kb. 500 km buszo­zásra kell számí­tani, de a termé­szeti szépségek kedve­lőinek a látvány megéri a hosszú uta­zást. A fakultatív program ára: 22 500 Ft (ga­ran­tált indulás).

21. nap: Melbourne
Félnapos vá­ros­né­zés Victoria állam főváro­sában. Melbourne nagyon han­gu­la­tos, kellemes város sok-sok szép épü­lettel, parkkal, zöld­te­rü­lettel. A vá­ros­né­zés néhány fő állo­mása: az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Royal Exhibition Building; a neogó­tikus Szent Patrick-ka­ted­rá­lis; a Fitzroy Gardens (egy gyö­nyö­rű­szép park, benne a Cook's Cottage, Auszt­rália legré­gibb épülete); az Olim­piai negyed; a XXII. századot idéző Federation tér; a Bota­nikus kert a világ­há­borús emlék­művel, mely az ókori világ hét csodája közé tartozó Halikarnasszoszi mauzó­leum mintá­jára épült; az Albert Park, ahol a Forma I-es autó­ver­se­nyeket tartják stb. A vá­ros­né­zés után szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség felmenni a 2006-ban épült Eureka-torony kilá­tó­te­ra­szára (Melbourne leg­ma­ga­sabb fel­hő­kar­co­lója), majd a híres Melbourne Múzeum meglá­to­ga­tására (állí­tólag a déli félteke leggaz­da­gabb múze­uma). Kora este transzfer a melbourne-i repülő­térre, el­uta­zás az Emirates közvetlen jára­tával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Buda­pest­re.

22. nap:
Érkezés Ferihegyre a késő délelőtti órákban. 

Szállás

19 éjszaka 3-4 csillagos szállodákban, két­ágyas, fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Ez az ajánlatunk jelenleg nem elérhető.
Kérjük, válasszon az elérhetőek közül az alábbi gombokkal!
Fakultatív

Egész napos hajókirándulás a Cairnstől 27 km-re található Green-szigetre 30 900 Ft/fő 

Egész napos kirándulás Cairns kör­nyé­kén 38 700 Ft/fő

Doubtful Sound 57 600 Ft/fő

Great Ocean Road (Nagy Óce­áni Út) 22 500 Ft/fő

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket (beleértve az összes belső járatot is), a 19 éj­sza­kai szál­lást a fent megadott ellá­tással, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érke­zésig, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Featherdale állat­kert, Sydney Tower, hajó­ki­rán­du­lás Sydneyben, Shantytown, hajózás a Milford Soundon (fjordon), felvonó Queens­townban, Sky Tower Aucklandben, Waito­mo-bar­lang, Rotoruában a geo­ter­mikus terület, a maori kul­tu­rá­lis központ, a maori folk­lór­prog­ram és az Agrodome. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen láto­gat­hatóak, például Can­ber­rá­ban a Par­la­ment, a Nemzeti Galéria és a katonai múzeum.)

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték - VÁLTOZHAT!
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!
 

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

A részvételi díjak tartalmazzák a belépődíjakat.
További fakultatív lehetőségek:
Kék-hegység Scenic World kombinált jegy AUD 43,- 
Sydney Operaház AUD 34,-
Franz Josef-gleccser helikopteres sétarepülés NZD 325,-
Arrowtown  Lakes District Múzeum  NZD 10,-
Queenstown Shotover Jet NZD 155,-
Kivipark NZD 50,-
sétahajózás  NZD 70,-
Melbourne Eureka-torony AUD 23,-
Melbourne Múzeum AUD 15,-
Cairns Marineland Melanesia  AUD 20,- 
Cairns Múzeum AUD 10,- 
Flecker Botanikus Kert ingyenes 
Auckland Tengerészeti Múzeum NZD 20,- 

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulás időpontját megelőző 30 napon belül a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az idulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyebek
Kiutazás: 

A Budapest – Sydney – Cairns – Sydney – Christchurch / Queenstown – Auckland – Melbourne – Budapest útvonalon menetrend szerinti repülőjáratokkal. Ausztráliában és Új-Zélandon légkondicionált autóbuszokkal.

Több szempontból is előnyös az Emirates járataival utazni Ausztráliába:
1. A budapesti felszállás és a sydney-i megérkezés között eltelt idő mindössze 20-21 óra.
2. Nem nyugat felé repülünk először, hanem Budapestről egyenesen délkelet felé, Ausztrália irányába.
3. Az utazás során mindössze egyszer kell leszállni, amikor Dubaiban átszállunk.
4. Dubaiban a csatlakozási idők nagyon kedvezőek.
5. Így már a 2. nap estéjén megérkezünk Ausztráliába. Igaz, hogy így egy éjszakai szállással több van a részvételi díjban, de a 3. napi programra pihenten indulhat a csoport.
6. Ausztrália és Új-Zéland között is az Emirates-szel utazunk (a Sydney – Christchurch szakaszon), ami azért előnyős, mert ezeken a hosszútávú repülésre tervezett óriásgépeken általában kényelmesebbek az ülések.

Szállás: 

19 éjszaka 3-4 csillagos szállodákban, két­ágyas, fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
19 bőséges reggeli, valamint 3 főétkezés (ebéd a 10. napon, vacsora a 11. és a 18. napokon). További ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve környékükön többféle étkezési lehetőség van, a kiválasztásban az ide­gen­ve­ze­tő ter­mé­sze­te­sen segítséget nyújt.)
A területről: 
Magyarországhoz képest plusz 9 óra Ausztrália keleti részén, plusz 11 óra Új-Zélandon. A tényleges időeltolódásnál még figyelembe kell venni, hogy nálunk alapjában véve áprilistól októberig, náluk pedig októbertől márciusig van nyári időszámítás (plusz egy óra).
Időjárás: 
Az évszakok pont fordítva vannak, mint Európában. Amikor itt tél van, ott akkor van nyár.
Vízum: 
A beutazási feltételekről, az esetleges vízum kötelezettségekről és díjaikról információkat a Konzuli Szolgálat honlapján talál:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Az adott úti célon vagy célokon esetenként speciális, helyi hatósági egészségvédelmi rendeletek is érvényesülnek a be- és kiutazás, illetve a kint tartózkodás során (pl: koronavírus miatt). Ezért kérjük, folyamatosan ellenőrizze az aktuális információkat az adott országra/területre vonatkozóan a
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldalon!

Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető (amennyiben van az utazás során) kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot 1097 Budapest Albert Flórián út (régi nevén Gyáli út) 3/a.
Telefon: (0036) (1) 476-1364,
honlap: https://www.nnk.gov.hu/index.php/oltokozpont
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!